Návod k použití SONY SAL-35F18

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SAL-35F18. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SAL-35F18 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SAL-35F18.


SONY SAL-35F18 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (485 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SAL-35F18 (481 ko)
   SONY SAL-35F18 DATASHEET (175 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SAL-35F18

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia tune a Visual Radio jsou zvukové znaèky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. [. . . ] Ukázat fotografii--Nechcete-li snímky po poøízení zobrazovat, zvolte mo¾nost Ne. název fotogr. --Slou¾í ke zmìnì názvu poøízených snímkù. Pou¾itá pamì»--Urèete, zda mají být snímky ukládány do pamìti telefonu nebo na pamì»ovou kartu. Zvolte mo¾nost Video a vyberte nìkterou z tìchto mo¾ností: Délka--Pokud zvolíte mo¾nost Maximální, bude délka nahraného videa omezena jen dostupnou pamìtí. Pokud zvolíte mo¾nost Krátká, bude délka záznamu optimalizována pro zprávy MMS. 51 Výchozí název videa--Vyberte název videoklipù. Pou¾itá pamì»--Urèete, zda mají být videoklipy ukládány do pamìti telefonu nebo na pamì»ovou kartu. Hudební pøehrávaè Chcete-li spustit hudební pøehrávaè, zvolte mo¾nost Menu > Hudeb. V hudební knihovnì mù¾ete vybrat hudbu k poslechu a vytvoøit a spravovat seznamy skladeb. Chcete-li otevøít hudební knihovnu, zvolte v hlavním zobrazení hudebního pøehrávaèe mo¾nost Volby > Hudební knihovna. Chcete-li aktualizovat hudební knihovnu a hledat hudební skladby v pamìti pøístroje nebo na pamì»ové kartì, zvolte mo¾nost Volby > Aktualiz. Hudbu pro poslech mù¾ete v hudební knihovnì vybírat rùznými zpùsoby. Zvolte mo¾nost Zpìt. Záznamník Záznamník umo¾òuje zaznamenat telefonický rozhovor nebo hlasové poznámky. Za úèelem upozornìní na nahrávání telefonního rozhovoru usly¹í v¹ichni zúèastnìní bìhem hovoru zvukový signál. Zvolte mo¾nost Menu > Média > Záznamník. Pro nahrání zvukového klipu zvolte mo¾nost Volby > Nahrát zvuk nebo stisknìte tlaèítko . 53 RealPlayer V aplikaci RealPlayer mù¾ete pøehrávat soubory médií, jako napøíklad videoklipy ulo¾ené v pamìti telefonu nebo na pamì»ové kartì, a streamovat soubory médií ze vzdáleného zdroje. RealPlayer nemusí podporovat v¹echny formáty souborù nebo variace podporovaných formátù souborù. Chcete-li otevøít aplikaci RealPlayer, zvolte mo¾nost Menu > Média > RealPlayer. Pøehrávání mediálních souborù Chcete-li v aplikaci RealPlayer pøehrát mediální soubor, zvolte mo¾nost Volby > Otevøít a vyberte nìkterou z následujících mo¾ností: Poslední klipy--Slou¾í k pøehrávání naposledy pøehrávaných souborù. Ulo¾ený klip--Slou¾í k pøehrávání souborù ulo¾ených v telefonu nebo na pamì»ové kartì. Streamování obsahu: · V galerii vyberte odkaz ke streamovacímu zdroji. Pøístroj se pøipojí ke streamovacímu serveru. · Pøi procházení webu otevøete odkaz na stream. [. . . ] propan a butan) a prostory, kde je v atmosféøe zvý¹ená koncentrace chemikálií nebo malých èástic napøíklad zrnka, prach nebo kovové èásteèky. Tísòová volání Dùle¾ité: Bezdrátové telefony, vèetnì tohoto pøístroje, pracují na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. Z tohoto dùvodu není mo¾né zaruèit pøipojení za v¹ech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako napøíklad v pøípadì lékaøské pohotovosti, byste nikdy nemìli spoléhat pouze na bezdrátový pøístroj. Provádìní tísòového volání: 1. Není-li pøístroj zapnutý, zapnìte jej. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SAL-35F18

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SAL-35F18 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag