Návod k použití SONY SA-46SE1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SA-46SE1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SA-46SE1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SA-46SE1.


SONY SA-46SE1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5132 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SA-46SE1 (763 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SA-46SE1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. [. . . ] Vyhledejte kontakt, zvolte Volby > Upravit kontakt a vyberte detaily, které chcete zmìnit. Skupiny Zvolte Menu > Kontakty > Skupiny pro uspoøádání jmen a telefonních èísel do skupin volajících s rùznými vyzvánìcími tóny a obrázky skupiny. 26 Kontakty Vizitky Kontaktní informace o osobì mù¾ete odeslat nebo pøijmout z kompatibilního pøístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard. Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, jeho¾ informace chcete poslat, a zvolte Detaily > Volby > Odeslat vizitku. Po pøijmutí vizitky ji mù¾ete ulo¾it do pamìti telefonu zvolením Ukázat > Ulo¾it. Nastavení kontaktù Zvolte Menu > Kontakty > Nastavení a poté z tìchto mo¾ností: Pou¾ívaná pamì» -- Viz "Pøidání detailù kontaktu" na stranì 26. Ukázat Kontakty -- zvolení zpùsobu zobrazení jmen a èísel v seznamu Kontakty. Zobrazení jména -- zvolení, zda je nejdøíve zobrazeno jméno nebo pøíjmení kontaktu. Velikost písma -- nastavení velikosti písma pro seznam kontaktù. Stav pamìti -- zobrazení velikosti volné a zaplnìné pamìti. 6. hovory, Pøijaté hovory nebo Volaná èísla. Datum a èas Zvolte Menu > Nastavení > Datum a èas > Nastav. data/èasu (sí»ová slu¾ba) pro zmìnu nastavení èasu, èasové zóny a data. Mé klávesové zkratky Prostøednictvím osobních klávesových zkratek máte rychlý pøístup k èasto pou¾ívaným funkcím telefonu. Levá výbìrová klávesa Zvolte Menu > Nastavení > Osobní kláv. Vyberte funkci ze seznamu. Pravá výbìrová klávesa Zvolte Menu > Nastavení > Osobní kláv. Vyberte funkci ze seznamu. Navigaèní klávesa Zvolte Menu > Nastavení > Osobní kláv. > Navigaèní klávesa pro pøirazení jiných funkcí telefonu z pøedem pøipraveného seznamu navigaèní klávese. Aktivní pohotovostní re¾im Zvolte Menu > Nastavení > Osobní kláv. pro zvolení funkce ze seznamu. Nastavení 29 Synchronizace a zálohování Zvolte Menu > Nastavení > Synchr. pro synchronizování nebo kopírování dat mezi va¹ím telefonem a jiným telefonem nebo vzdáleným serverem (sí»ová slu¾ba). Výmìna telefonu -- synchronizování nebo kopírování dat mezi dvìma telefony. Pøenos dat -- pøenos dat mezi telefonem a jiným pøístrojem. Pøipojení Telefon mù¾ete pøipojit ke kompatibilnímu telefonu bezdrátovou technologií Bluetooth nebo datovým kabelem USB. Pøipojení pøes Bluetooth Tento pøístroj splòuje po¾adavky specifikace Bluetooth 2. 0 a podporuje následující profily: SIM access, object push, file transfer, dial-up networking, headset, hands-free, service discovery application, generic access, serial port a generic object exchange. [. . . ] Mìli byste se informovat u výrobce vozidla pou¾ívajícího kapalné ropné plyny (napøíklad propan èi butan), zda je mo¾né tento pøístroj bezpeènì pou¾ívat jejich blízkosti. Tísòová volání Dùle¾ité: Tento pøístroj pracuje na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. Pokud vá¹ pøístroj podporuje hlasová volání pøes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a celulární telefon. Pøístroj se pokusí o tísòové volání prostøednictvím celulární sítì i internetovým voláním, pokud jsou obì slu¾by aktivovány. Pøipojení není mo¾né zajistit za v¹ech podmínek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SA-46SE1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SA-46SE1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag