Návod k použití SONY SA-40SE1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SA-40SE1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SA-40SE1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SA-40SE1.


SONY SA-40SE1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5132 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SA-40SE1 (763 ko)
   SONY SA-40SE1 DATASHEET (318 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SA-40SE1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia tune a Visual Radio jsou zvukové znaèky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù a spoleèností zmiòované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami pøíslu¹ných vlastníkù. Rozmno¾ování, pøenos, roz¹iøování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. [. . . ] Pøístroj se pøipojí ke streamovacímu serveru. · Pøi procházení webu otevøete odkaz na stream. Chcete-li streamovat obsah v reálném èase, musíte nejdøíve nakonfigurovat výchozí pøístupový bod. Viz èást , , Pøístupové body" na str. Vìt¹ina provozovatelù slu¾by vy¾aduje, aby jako výchozí pøístupový bod byl pou¾it pøístupový bod k internetu (IAP). Nìkteøí poskytovatelé v¹ak umo¾òují pou¾ít i pøístupový bod k WAPu. Podrobnìj¹í informace získáte od svého provozovatele slu¾eb. V aplikaci RealPlayer mù¾ete otevøít pouze adresy URL s pøedponou rtsp://. Adresy URL s pøedponou http:// nelze otevøít, ale aplikace RealPlayer rozpozná odkaz http k souboru . ram, proto¾e soubor . ram je textový soubor obsahující odkaz rtsp. Varování: Je-li pou¾íván reproduktor, nedr¾te pøístroj u ucha, proto¾e hlasitost mù¾e být velmi vysoká. Klávesové zkratky pøi pøehrávání Chcete-li se v multimediálním souboru rychle posunout vpøed, stisknìte navigaèní tlaèítko nahoru, chcete-li se rychle posunout vzad, stisknìte navigaèní tlaèítko dolù. Stisknutím tlaèítek hlasitosti zvý¹íte nebo sní¾íte hlasitost zvuku. Rádio Aplikaci Visual Radio mù¾ete pou¾ívat jako tradièní FM rádio s automatickým ladìním a ukládáním stanic nebo s vizuálními informacemi dodávanými k rozhlasovému programu, pokud naladíte stanici nabízející slu¾bu Visual Radio a slu¾bu podporuje i operátor. Slu¾ba Visual Radio pou¾ívá paketová data (sí»ová slu¾ba). spu¹tìní slu¾by -- Povolí nebo zaká¾e automatické zobrazování vizuálního obsahu. Pøístupový bod -- Volba pøístupového bodu. Adresáø stanic Pomocí adresáøe stanic (sí»ová slu¾ba) mù¾ete v seznamu zvolit rozhlasové stanice s funkcí Visual Radio nebo standardní rozhlasové stanice seskupené do slo¾ek. Chcete-li ovìøit dostupnost a ceny èi objednat slu¾bu, kontaktujte provozovatele slu¾by. Pøístup k adresáøi stanic ze zobrazení vizuálního obsahu Chcete-li naèíst identifikátor vizuální slu¾by a spustit vizuální obsah pro aktuálnì naladìnou rozhlasovou stanici, stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Naèíst. Po navázání spojení s adresáøem stanic vyberte v seznamu slo¾ek nejbli¾¹í umístìní vzhledem ke své pozici. Pøístroj porovnává frekvence ulo¾ených rozhlasových stanic s aktuálnì naladìnými frekvencemi. Je-li nalezena odpovídající frekvence, zobrazí se identifikátor vizuální slu¾by naladìné rozhlasové stanice. Zvolením mo¾nosti OK zahájíte zobrazování vizuálního obsahu. Má-li shodnou frekvenci více rozhlasových stanic, v seznamu se zobrazí tyto stanice a jejich identifikátory vizuální slu¾by. 56 Vyberte po¾adovanou rozhlasovou stanici. Zobrazí se naladìná rozhlasová stanice a identifikátor vizuální slu¾by. Zvolením mo¾nosti OK zahájíte zobrazování vizuálního obsahu. Pøístup k adresáøi stanic z mo¾ností Chcete-li ze seznamu stanic otevøít adresáø stanic (sí»ová slu¾ba), zvolte mo¾nost Volby > Adresáø stanic. Po pøipojení k adresáøi stanic budete po¾ádáni o zvolení nejbli¾¹ího místa v seznamu míst vzhledem k va¹í aktuální pozici. [. . . ] Pro ¾ivotnì dùle¾itou komunikaci, jako napøíklad v pøípadì lékaøské pohotovosti, byste nikdy nemìli spoléhat pouze na bezdrátový pøístroj. Provádìní tísòového volání: 1. Není-li pøístroj zapnutý, zapnìte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostateènì silný signál. Podle toho, z jakého pøístroje voláte, budete mo¾ná nuceni uèinit následující: · Vlo¾te SIM kartu, pokud ji pøístroj pou¾ívá. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SA-40SE1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SA-40SE1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag