Návod k použití SONY RM-AV2500T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY RM-AV2500T. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY RM-AV2500T bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY RM-AV2500T.


SONY RM-AV2500T : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2502 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY RM-AV2500T (3015 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY RM-AV2500T

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-588-610-11(1) Integrovaný dálkový ovladac Návod k obsluze CZ RM-AV2500T © 2005 Sony Corporation 2CZ Pednosti Dálkový ovladac RM-AV2500T poskytuje moznosti centralizovaného ovládání vsech vasich AV komponent prostednictvím jediného dálkového ovladace, picemz vám usetí potíze s ovládáním jiných AV komponent, vybavených odlisnými zaízením pro dálkové ovládání. V následující cásti je uveden pehled pedností tohoto dálkového ovladace. Centralizované ovládání AV komponent znacky Sony prostednictvím tohoto jediného dálkového ovladace Nastavení maximáln 24 makro píkaz pi maximálním poctu 32 po sob jdoucích krok Stisknutím jediného tlacítka je mozno nastavit maximáln 24 makro píkaz, které poskytují maximální pocet 32 po sob jdoucích krok (12 systémových ovládacích maker a 12 maker komponent). Veskeré makro píkazy pro zapnutí/vypnutí pro komponenty znacky Sony jsou pednastaveny v továrn. Více komponent na jedné obrazovce Tento dálkový ovladac je pi výrob nastaven pro ovládání komponent znacky Sony, takze jej mzete pouzívat v roli ovládacího centra pro vase komponenty znacky Sony. Jsou rovnz pednastaveny signály dálkového ovládání pro komponenty jiných znacek nezli Sony Budete-li chtít spolecn ovládat adu zaízení, není teba pepínat obrazovku pro ovládání. Pi sledování pehrávace DVD je mozno na jediné obrazovce zobrazovat systémové tlacítko pehrávace DVD, tlacítko napájení pro televizor a receiver nebo tlacítko pro zmnu vstup, aniz je teba obrazovku pepínat. Funkce Alias Tento dálkový ovladac je pednastaven pro vtsinu nejvýznamnjsích znacek AV komponent vcetn znacky Sony. [. . . ] Z tohoto dvodu nemusí skupina píkaz, jako je napíklad zapnutí a volba vstupu pracovat správn. V tomto pípad vlozte dalsí signály tak, jak je uvedeno v následujícím píklad: Zapnutí televizoru t Zapnutí videorekordéru t Pehrávání videorekordéru t Volba vstupu televizoru · Po provedení skupiny vstupních píkaz se na dálkovém ovladaci zobrazí doteková tlacítka komponentu z posledního kroku. Naprogramováním casto pouzívaného píkazu komponentu jako posledního kroku mzete usetit krok pro stisknutí tlacítka Component Select (pro volbu komponentu) pi zahájení pouzívání tohoto komponentu. (V píklad na stránce 24 jsou zobrazena doteková tlacítka videorekordéru. ) Smazání naprogramovaných píkaz 1 Stisknte a podrzte tlacítko COMMANDER OFF a stisknte tlacítko MORE (dalsí). Rady pro programování funkcí System Control (ovládání systému) Následující informace vám mohou pomoci pi programování po sob jdoucích krok/ operací. Poznámka k intervalu mezi jednotlivými kroky operací Tlacítka SYSTEM CONTROL (A ­ C) a numerická tlacítka (1 ­ 9) budou blikat, zatímco tlacítka pedvoleb zstanou svítit. Interval mezi jednotlivými kroky operací je mozno zmnit (viz stránka 29). Pokracování 25CZ Provádní skupiny píkaz ­ Funkce ovládání systému (pokracování) Pro smazání tlacítka SYSTEM CONTROL A nebo C V továrn je tlacítko SYSTEM CONTROL A pednastaveno na skupinu píkaz pro vypnutí komponent znacky Sony a tlacítko SYSTEM CONTROL C je pednastaveno na skupinu píkaz pro zapnutí komponent znacky Sony. Budete-li chtít smazat naprogramované píkazy pro jednotlivá tlacítka, provete níze uvedené kroky. 1 Stisknte a podrzte tlacítko COMMANDER OFF a stisknte tlacítko MORE (dalsí). 2 Soucasn se stiskem tlacítka LIGHT (osvtlení) stisknte tlacítko SYSTEM CONTROL (A nebo C). Bude smazán program pro zvolené tlacítko. 2 Soucasn se stiskem tlacítka LIGHT (osvtlení) stisknte tlacítko SYSTEM CONTROL (A, B nebo C) nebo numerické tlacítko (1 ­ 9), z nhoz chcete smazat naprogramované píkazy. Bude smazán program pro zvolené tlacítko. Pro nastavení tlacítka SYSTEM CONTROL A nebo C zpt na výchozí tovární hodnotu Budete-li chtít na toto tlacítko SYSTEM CONTROL zadat nový program, provete Kroky 2 az 6, uvedené na stránkách 23 a 24. Pro nastavení tlacítek na výchozí tovární hodnotu (reset) provete níze uvedené kroky. 1 Stisknte a podrzte tlacítko COMMANDER OFF a stisknte tlacítko MORE (dalsí). 2 Soucasn se stiskem tlacítka LIGHT (osvtlení) stisknte tlacítko SYSTEM CONTROL (A nebo C). Poznámka Nastavení intervalu (viz stránka 29) není vráceno na výchozí tovární hodnotu ani po provedení tchto krok. 26CZ Poznámky k operacím ovládání systému (System Control) · Pokud jsou detektory dálkového ovládání komponent pílis daleko od sebe, nebo pokud jsou ncím zablokovány, nemusejí nkteré komponenty pracovat ve správném poadí krok, a to ani po stisknutí tlacítka SYSTEM CONTROL. · Pokud nkteré komponenty nepracují správn v dsledku nkterého z výse uvedených nebo jakýchkoliv dalsích dvod, nastavte vzdy vsechny komponenty zpt do stavu, ve kterém byly ped stisknutím tlacítka SYSTEM CONTROL. V pípad opomenutí této operace mze po dalsím stisknutí tlacítka SYSTEM CONTROL dojít k nesprávné cinnosti komponentu. · Nkteré komponenty nemusí být mozno vzdy zapnout prostednictvím funkce System Control. Je to zpsobeno tím, ze napájení komponentu se pi pijetí signálu pro zapnutí/vypnutí stídav zapne a vypne. V tomto pípad zkontrolujte ped pouzitím funkce System Control (ovládání systému) stav zapnutí/vypnutí komponentu. · Pokud funkce System Control (ovládání systému) nepracuje správn, podívejte se rovnz na cást , , Rady pro programování funkcí System Control (ovládání systému)" na stránce 25. Programování skupiny píkaz na tlacítka Component Select (volba komponentu) Stejn, jako tlacítka SYSTEM CONTROL, je mozno rovnz naprogramovat skupinu píkaz pro ovládání na tlacítka Component Select (volba komponentu) (az 32 krok). Pi spustní píkaz, naprogramovaných na tlacítku Component Select (volba komponentu) prostednictvím funkce System Control, stisknte tlacítko alespo na 2 sekundy. Poznámky · Naprogramované píkazy se provedou po stisknutí tlacítka Component Select (volba komponentu) alespo na dobu 2 sekundy. Pokud stisknete tlacítko na kratsí dobu, nezli 2 sekundy, bude tlacítko pracovat jako normální tlacítko Component Select (volba komponentu), a zobrazí se odpovídající doteková tlacítka. · Viz rovnz cást , , Rady pro programování funkcí System Control (ovládání systému)" na stránce 25 a cást , , Poznámky k operacím ovládání systému (System Control)" na stránce 27. Pokracování 27CZ Provádní skupiny píkaz ­ Funkce ovládání systému (pokracování) Poznámky Píklad: Naprogramování postupu, uvedeného na stránce 22 pro tlacítko VCR (videorekordér) 1 Podrzte stisknuté tlacítko COMMANDER OFF a stisknte tlacítko w + a VCR. Název zvoleného komponentu zstane svítit, zatímco názvy ostatních komponent budou blikat. Pokud je na tomto tlacítku jiz naprogramována skupina píkaz Naprogramované operace jsou zobrazovány v poadí. Pro naprogramování nové skupiny operací nejprve program smazte (viz stránka 25). 2 Provete Kroky 3 az 6, uvedené na stránce 24. · Funkce System Control (ovládání systému) je mozno naprogramovat pro tlacítko Component Select (volba komponentu), na které jiz byla naprogramována funkce zapnutí (Power-On) (viz stránka 30). V tomto pípad dojde k pepsání funkce zapnutí (Power-On), kterou pak není mozno pouzívat. [. . . ] Bu nastavte , , naucený" dálkový ovladac od pocátku, nebo provete penos veskerých dat. Dálkový ovladac se samovoln vypíná. Dálkový ovladac se po stisknutí tlacítka nezapne. Po penosu dat nepracuje dálkový ovladac tak, jak ocekáváte. 58CZ Píloha Tabulka pednastavených funkcí Poznámka Mohou se vyskytnout nkteré komponenty nebo funkce, které není mozno tímto dálkovým ovladacem ovládat. ZOBRAZENÍ TLACÍTKA PROGRAM +/­ RECALL FUNKCE Slouzí k zapnutí/vypnutí Pro zmnu kanálu Napíklad, pro zmnu na kanál 5, stisknte tlacítko 0 a 5 (nebo stisknte tlacítko 5 a ENTER) Zmna vstupního rezimu Pro zobrazení aktuálního kanálu televizoru Vyvolání zobrazení MENU (nabídky) Pro posunutí kurzoru nahoru Pro posunutí kurzoru dol Pro posunutí kurzoru vpravo Pro posunutí kurzoru vlevo Pro zadání volby MENU Zapnutí/vypnutí , , okénka" s obrazem Vypnutí , , okénka" s obrazem Pro zmnu kanálu televizoru v , , okénku" s obrazem Pro pepnutí do teletextu v , , okénku" s obrazem Pro posunutí umístní , , okénka" s obrazem Pro , , zmrazení" , , okénka" s obrazem Pro pehození obrazu v , , okénku" s obrazem RED, GREEN, YELLOW, BLUE EXIT TV w +/­ MUTING FUNKCE Kanál nahoru: + Kanál dol: ­ Pro ovládání funkce JUMP, FLASHBACK nebo CHANNEL RETURN na televizoru v závislosti na nastavení výrobce televizoru Zvýsení hlasitosti: + Snízení hlasitosti: ­ Pro utlumení zvuku na televizoru. Pro pepínání vstupu multiplexní antény Pro pepnutí do sirokoúhlého rezimu (WIDE) Pro pepnutí do rezimu teletextu Pro zapnutí televizoru Pro návrat z rezimu teletextu do rezimu TV Tlacítka pro ovládání funkce Fastext Pro ukoncení rezimu TV ZOBRAZENÍ TLACÍTKA 1 1 ­ 9, 0, 1-, -/- -, ENTER INPUT DISPLAY MENU R r t T OK PIP ON/OFF PIP OFF PIP CH+/­ PIP TEXT PIP MOVE PIP STILL PIP SWAP ANT/SW 16 : 9 TELETEXT Pouzívání funkce Fastext Prostednictvím funkce Fastext si mzete zpístupovat stránky stisknutím jediného tlacítka. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY RM-AV2500T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY RM-AV2500T bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag