Návod k použití SONY RHT-G950

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY RHT-G950. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY RHT-G950 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY RHT-G950.


SONY RHT-G950 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2531 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY RHT-G950 (1597 ko)
   SONY RHT-G950 annexe 1 (3180 ko)
   SONY RHT-G950 annexe 2 (1593 ko)
   SONY RHT-G950 annexe 3 (3201 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY RHT-G950

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-129-925-11(1) Stolek pro systém domácího kina Návod k obsluze RHT-G950 ©2009 Sony Corporation 3 VAROVÁNÍ Abyste snízili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Neinstalujte tento pístroj do stísnného prostoru, jako napíklad do knihovnicky, vestavné skín a na podobná místa. Abyste pedesli nebezpecí vzniku pozáru, nezakrývejte vtrací otvory na pístroji novinami, ubrusy na stl, závsy, záclonami a podobn. Na pístroj nikdy nepokládejte zdroje oteveného ohn, jako napíklad zapálené svícky. Abyste pedesli nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj kapající nebo stíkající vod a nepokládejte na nj nádoby naplnné tekutinou, jako napíklad vázy. [. . . ] U monofonního programu se zobrazí nápis , , MONO". 3 Stisknte tlacítko MENU (Nabídka). 23CZ Poslech rádia Nejdíve ulozte stanice na pedvolby (viz cást , , Ukládání rozhlasových stanic na pedvolby" (strana 23)). INPUT SELECTOR +/­ (Volic vstup) INPUT SELECTOR Pro rucní ladní opakovan stisknte tlacítko TUNING (Ladní) + nebo ­. Pro automatické ladní stisknte a podrzte tlacítko TUNING (Ladní) + nebo ­. Automatické ladní se zastaví, jakmile stolek naladí stanici. Pro rucní zastavení automatického ladní stisknte tlacítko TUNING (Ladní) + nebo ­. ?/1 CENTER SUBWOOFER DISPLAY LEVEL AMP MENU DISPLAY (Zobrazení) C, X, x, c, V pípad, ze program v pásmu FM sumí V pípad, ze program v pásmu FM sumí, mzete nastavit monofonní píjem. Stereofonní efekt bude zrusen, zlepsí se vsak kvalita píjmu. RETURN MENU MENU (Nabídka) PRESET +/­ (Pedvolba) PRESET- NIGHT DIMMER PRESET+ TUNING- TUNING+ MUTING VOLUME SOUND FIELD VOLUME +/(Hlasitost) TUNING +/­ (Ladní) 1 Stisknte tlacítko MENU (Nabídka). 2 Opakovaným stisknutím tlacítek X/x zobrazte na displeji na pedním panelu nápis , , FM Mode?" (Rezim FM?) a stisknte tlacítko nebo c. 3 Stisknutím tlacítek X/x vyberte moznost , , MONO". · STEREO: Stereofonní píjem. · MONO: Monofonní píjem. 1 Opakovaným stisknutím tlacítka INPUT SELECTOR (Volic vstup) + nebo ­ zobrazte na displeji na pedním panelu nápis , , FM" nebo , , AM". 4 Stisknte tlacítko Nastavení se uplatní. . 5 Stisknte tlacítko MENU (Nabídka). Rada Naladí se naposledy pijímaná stanice. · Pro zlepsení píjmu zmte nasmrování drátové antény pro pásmo FM (soucást píslusenství). 2 Opakovaným stisknutím tlacítka PRESET (Pedvolba) + nebo ­ vyberte pozadovanou stanici na pedvolb. Po kazdém stisknutí tlacítka vyvolá stolek jednu stanici na pedvolb. 3 Stisknutím tlacítek VOLUME +/­ (Hlasitost) nastavte hlasitost. Vypnutí rádia Stisknte tlacítko "/1 pro vypnutí stolku. Pro zmnu na jinou funkci stisknte tlacítko INPUT SELECTOR (Volic vstup) + nebo ­. Poslech stanic, které nejsou ulozeny na pedvolbách V kroku 2 pouzijte rucní nebo automatické ladní. 24CZ Pojmenování stanic na pedvolbách Stanicím na pedvolbách mzete piadit název. Tyto názvy (jako je napíklad , , XYZ") se po výbru stanice zobrazí na displeji na pedním panelu. Mjte na pamti, ze kazdé stanici na pedvolb lze piadit pouze jeden název. 7 Stisknte tlacítko . Na displeji na pedním panelu se zobrazí nápis , , Complete!" (Dokonceno) a název stanice se ulozí. 8 Funkce rádia Stisknte tlacítko MENU (Nabídka). Rada 1 Opakovaným stisknutím tlacítka INPUT SELECTOR (Volic vstup) + nebo ­ zobrazte na displeji na pedním panelu nápis , , FM" nebo , , AM". · Opakovaným stisknutím tlacítka DISPLAY (Zobrazení) (strana 25) mzete zobrazit frekvenci na displeji na pedním panelu. Naladí se naposledy pijímaná stanice. 2 3 4 Opakovaným stisknutím tlacítka PRESET (Pedvolba) + nebo ­ vyberte stanici na pedvolb, pro kterou chcete vytvoit indexový název. Opakovaným stisknutím tlacítek X/x zobrazte na displeji na pedním panelu nápis , , Name In?" (Zadat název?). Zobrazení názvu stanice nebo frekvence na displeji na pedním panelu Pokud je stolek v rezimu , , FM" nebo , , AM" rádia, mzete na displeji na pedním panelu zobrazit frekvenci. Stisknte tlacítko DISPLAY (Zobrazení). Po kazdém stisknutí tlacítka DISPLAY (Zobrazení) se bude na displeji na pedním panelu stídav zobrazovat název stanice a její frekvence. Rady 5 6 Stisknte tlacítko . Pomocí tlacítek C/X/x/c vytvote název. Stisknutím tlacítek X/x vyberte znak a potom stisknutím tlacítka c posute kurzor na následující pozici. Pro název stanice mohou být pouzita písmena, císlice a jiné symboly. · Název stanice se zobrazuje, pokud jste zadali pro stanici na pedvolb název. · Po nkolika sekundách se zobrazení frekvence na displeji na pedním panelu zmní na název stanice. Pokud zadáte nesprávný znak Opakovan stisknte tlacítko C/c, az znak, který má být zmnn, zacne blikat, a potom stisknutím tlacítek X/x vyberte pozadovaný znak. 25CZ Pouzívání systému RDS (Radio Data System) Co to je systém RDS (Radio Data System)? Systém Radio Data System (RDS) pedstavuje sluzbu rozhlasového vysílání, která umozuje, aby rozhlasové stanice vysílaly spolecn s bzným programovým signálem dalsí doplující informace. Tento tuner nabízí uzitecné funkce RDS, jako je napíklad zobrazení názvu stanice. Systém RDS je dostupný pouze u stanic vysílajících v pásmu FM. * Poznámka · Systém RDS nemusí pracovat správn, pokud naladná stanice nevysílá správn signál RDS nebo pokud je signál stanice slabý. * Ne vsechny stanice vysílající v pásmu FM poskytují sluzby RDS nebo nemusí poskytovat stejné typy sluzeb. Pokud nejste obeznámeni se systémem RDS ve vasí oblasti, vyzkousejte, které stanice jej poskytují. Píjem vysílání v systému RDS Vyberte stanici vysílající v pásmu FM. Pokud jste naladili stanici poskytující sluzby RDS, zobrazí se místo frekvence na displeji na pedním panelu název stanice*. * Pokud není pijímáno vysílání RDS, nezobrazí se na displeji na pedním panelu název stanice. Rada · Pokud se zobrazuje název stanice, mzete opakovaným stisknutím tlacítka DISPLAY (Zobrazení) zobrazit frekvenci stanice. 26CZ Funkce prostorového (surround) zvuku Poslech prostorového (surround) zvuku Výbr zvukového pole Tento stolek umozuje vytvoení vícekanálového prostorového (surround) zvuku. Mzete vybrat jedno z optimalizovaných pedprogramovaných zvukových polí stolku. Funkce prostorového (surround) zvuku INPUT SELECTOR CENTER SUBWOOFER DISPLAY LEVEL AMP MENU RETURN MENU PRESET- NIGHT DIMMER PRESET+ TUNING- TUNING+ MUTING VOLUME SOUND FIELD SOUND FIELD +/­ (Zvukové pole) Stisknte tlacítko SOUND FIELD +/­ (Zvukové pole). Na displeji na pedním panelu se zobrazí aktuální zvukové pole. Po kazdém stisknutí tlacítka SOUND FIELD +/­ (Zvukové pole) se bude zobrazení na displeji postupn mnit následovn: STANDARD (Standardní) y MOVIE (Film) y DRAMA (Drama) y NEWS (Zprávy) y SPORTS (Sport) y GAME (Hry) y MUSIC (Hudba) y JAZZ (Jazzová hudba) y CLASSIC (Vázná hudba) y ROCK (Rocková hudba) y POP (Populární hudba) y LIVE (Zivá hudba) y FLAT (Plochý prbh) y STANDARD (Standardní) . . . . . pokracování 27CZ Dostupná zvuková pole Vhodný zdroj Zvukové pole Efekt Vsechny Video zdroj STANDARD (Standardní) MOVIE (Film)* DRAMA (Drama)* NEWS (Zprávy)* SPORTS (Sport)* Ideální pro rzné zdroje. Obnovení mohutného a realistického zvuku s jasnými dialogy. Hlas sportovního komentátora je jasn slysitelný a je doprovázen realistickým zvukem s prostorovými (surround) efekty, jako napíklad povzbuzováním a podobn. Poskytuje mohutný a realistický zvuk vhodný zejména pro hraní videoher. Ideální pro hudební programy nebo hudební videoklipy na discích Blu-ray/DVD. [. . . ] · Odstrate pípadné pekázky, které jsou v cest mezi dálkovým ovladacem a stolkem. · Pokud jsou baterie v dálkovém ovladaci vybité, vymte je za nové. · Ujistte se, ze jste na dálkovém ovladaci vybrali správný vstup. Pokud se zpsob výstupu zvuku zmnil z reproduktor televizoru na reproduktory stolku, dojde ke snízení hlasitosti. · Zmte nastavení televizoru tak, aby se pipojená zaízení pi vypnutí televizoru rovnz automaticky vypnula. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze televizoru. · Pracuje funkce Volume Limit (Omezení hlasitosti). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY RHT-G950

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY RHT-G950 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag