Návod k použití SONY RHT-G550

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY RHT-G550. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY RHT-G550 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY RHT-G550.


SONY RHT-G550 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2682 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY RHT-G550 (1663 ko)
   SONY RHT-G550 annexe 1 (3320 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY RHT-G550

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-121-123-11(1) Stolek pro systém domácího kina Návod k obsluze RHT-G550 © 2009 Sony Corporation (1) 4-138-219-01(1) Budete-li chtít stolek pemístit, uchopte jej za spodní cást horní police (). Pokud budete základnu drzet tak, jak je uvedeno na obrázku, hrozí nebezpecí, ze dojde k uvolnní cásti plochého podstavce a k pádu stolku. © 2009 Sony Corporation 3 VAROVÁNÍ Neinstalujte tento pístroj do stísnného prostoru, jako napíklad do knihovnicky, vestavné skín a na podobná místa. Abyste pedesli nebezpecí vzniku pozáru, nezakrývejte vtrací otvory na pístroji novinami, ubrusy na stl, závsy, záclonami a podobn. Na pístroj nikdy nepokládejte zdroje oteveného ohn, jako napíklad zapálené svícky. [. . . ] · MONO: Monofonní píjem. 4 Stisknte tlacítko Nastavení se uplatní. . Naladí se naposledy pijímaná stanice. 5 Stisknte tlacítko MENU (Nabídka). Rada 2 Opakovaným stisknutím tlacítka PRESET (Pedvolba) + nebo ­ vyberte pozadovanou stanici na pedvolb. · Pro zlepsení píjmu zmte nasmrování drátové antény pro pásmo FM (soucást píslusenství). Po kazdém stisknutí tlacítka vyvolá stolek jednu stanici na pedvolb. 3 Stisknutím tlacítek VOLUME +/­ (Hlasitost) nastavte hlasitost. Vypnutí rádia Stisknte tlacítko "/1 pro vypnutí stolku. Pro zmnu na jinou funkci stisknte tlacítko INPUT SELECTOR (Volic vstup) + nebo ­. 28CZ Pojmenování stanic na pedvolbách Stanicím na pedvolbách mzete piadit název. Tyto názvy (jako je napíklad , , XYZ") se po výbru stanice zobrazí na displeji na pedním panelu. Mjte na pamti, ze kazdé stanici na pedvolb lze piadit pouze jeden název. Poznámka 7 Stisknte tlacítko . Na displeji na pedním panelu se zobrazí nápis , , Complete!" (Dokonceno) a název stanice se ulozí. 8 Funkce rádia Stisknte tlacítko MENU (Nabídka). Rada · Opakovaným stisknutím tlacítka DISPLAY (Zobrazení) mzete zobrazit frekvenci na displeji na pedním panelu (strana 30). · Název nelze zadat u stanice RDS ulozené na pedvolb (strana 30). 1 Opakovaným stisknutím tlacítka INPUT SELECTOR (Volic vstup) + nebo ­ zobrazte na displeji na pedním panelu nápis , , FM" nebo , , AM". Naladí se naposledy pijímaná stanice. 2 3 4 Opakovaným stisknutím tlacítka PRESET (Pedvolba) + nebo ­ vyberte stanici na pedvolb, pro kterou chcete vytvoit indexový název. Opakovaným stisknutím tlacítek X/x zobrazte na displeji na pedním panelu nápis , , Name In?" (Zadat název?). 5 6 Stisknte tlacítko . Pomocí tlacítek C/X/x/c vytvote název. Stisknutím tlacítek X/x vyberte znak a potom stisknutím tlacítka c posute kurzor na následující pozici. Pro název stanice mohou být pouzita písmena, císlice a jiné symboly. Pokud zadáte nesprávný znak Opakovan stisknte tlacítko C/c, az znak, který má být zmnn, zacne blikat a potom stisknutím tlacítek X/x vyberte pozadovaný znak. 29CZ Zobrazení názvu stanice nebo frekvence na displeji na pedním panelu Pokud je stolek v rezimu , , FM" nebo , , AM" rádia, mzete na displeji na pedním panelu zobrazit frekvenci. Stisknte tlacítko DISPLAY (Zobrazení). Pouzívání systému RDS (Radio Data System) Co to je systém RDS (Radio Data System)? Systém Radio Data System (RDS) pedstavuje sluzbu rozhlasového vysílání, která umozuje, aby rozhlasové stanice vysílaly spolecn s bzným programovým signálem dalsí doplující informace. Tento tuner nabízí uzitecné funkce RDS, jako je napíklad zobrazení názvu stanice. Systém RDS je dostupný pouze u stanic vysílajících v pásmu FM. * * Ne vsechny stanice vysílající v pásmu FM poskytují sluzby RDS nebo nemusí poskytovat stejné typy sluzeb. Pokud nejste obeznámeni se systémem RDS ve vasí oblasti, vyzkousejte, které stanice jej poskytují. Po kazdém stisknutí tlacítka DISPLAY (Zobrazení) se bude na displeji na pedním panelu stídav zobrazovat název stanice a její frekvence. Rady · Název stanice se zobrazuje, pokud jste zadali pro stanici na pedvolb název. · Po nkolika sekundách se zobrazení frekvence na displeji na pedním panelu zmní na název stanice. Píjem vysílání v systému RDS Vyberte stanici vysílající v pásmu FM. Pokud jste naladili stanici poskytující sluzby RDS, zobrazí se místo frekvence na displeji na pedním panelu název stanice*. * Pokud není pijímáno vysílání RDS, nezobrazí se na displeji na pedním panelu název stanice. Poznámka · Systém RDS nemusí pracovat správn, pokud naladná stanice nevysílá správn signál RDS nebo pokud je signál stanice slabý. Rada · Pokud se zobrazuje název stanice, mzete opakovaným stisknutím tlacítka DISPLAY (Zobrazení) zobrazit frekvenci stanice. 30CZ Funkce prostorového (surround) zvuku Poslech prostorového (surround) zvuku Výbr zvukového pole Tento stolek umozuje vytvoení vícekanálového prostorového (surround) zvuku. Mzete vybrat jedno z optimalizovaných pedprogramovaných zvukových polí stolku. Funkce prostorového (surround) zvuku INPUT SELECTOR CENTER SUBWOOFER DISPLAY LEVEL AMP MENU RETURN MENU PRESET- NIGHT DIMMER PRESET+ TUNING- TUNING+ MUTING VOLUME SOUND FIELD SOUND FIELD +/­ (Zvukové pole) Stisknte tlacítko SOUND FIELD +/­ (Zvukové pole). Na displeji na pedním panelu se zobrazí aktuální zvukové pole. Po kazdém stisknutí tlacítka SOUND FIELD +/­ (Zvukové pole) se bude zobrazení na displeji postupn mnit následovn: STANDARD (Standardní) y MOVIE (Film) y DRAMA (Drama) y NEWS (Zprávy) y SPORTS (Sport) y GAME (Hry) y MUSIC (Hudba) y JAZZ (Jazzová hudba) y CLASSIC (Vázná hudba) y ROCK (Rocková hudba) y POP (Popová hudba) y LIVE (Zivá hudba) y FLAT (Plochý prbh) y STANDARD (Standardní) . . . . . pokracování 31CZ Dostupná zvuková pole Vhodný zdroj Zvukové pole Efekt Vsechny Video zdroj STANDARD (Standardní) MOVIE (Film)* DRAMA (Drama)* NEWS (Zprávy)* SPORTS (Sport)* Ideální pro rzné zdroje. Vytvoení mohutného a realistického zvuku s jasnými dialogy. Hlas sportovního komentátora je jasn slysitelný a je doprovázen realistickým zvukem s prostorovými (surround) efekty, jako napíklad povzbuzováním a podobn. Poskytuje mohutný a realistický zvuk vhodný zejména pro hraní videoher. Ideální pro hudební programy nebo hudební videoklipy na discích Blu-ray/DVD. Reprodukuje akustiku a atmosféru koncertu vázné hudby. Produkuje mohutný zvuk vhodný zejména pro poslech rockové hudby. Produkuje zvuk vhodný zejména pro poslech populární hudby. Reprodukuje akustiku a atmosféru zivého vystoupení. GAME (Hry)* MUSIC (Hudba)* Hudební zdroj JAZZ (Jazzová hudba) Reprodukuje akustiku jazzového klubu. CLASSIC (Vázná hudba) ROCK (Rocková hudba) POP (Popová hudba) LIVE (Zivá hudba) FLAT (Plochý prbh) Veskerá hudba se pehrává stereofonn bez jakýchkoli efekt. * Tato zvuková pole nejsou dostupná, pokud je tlacítkem INPUT SELECTOR (Volic vstup) vybrán vstupní zdroj , , DMPORT". Rady · Pro jednotlivé vstupní zdroje lze nastavit odlisná zvuková pole. · Výchozí nastavení zvukového pole pro vstupní zdroj , , DMPORT" je , , FLAT" (Plochý prbh) a pro ostatní zdroje , , STANDARD" (Standardní). [. . . ] · Pokud jsou baterie v dálkovém ovladaci vybité, vymte je za nové. · Ujistte se, ze jste na dálkovém ovladaci vybrali správný vstup. Pokud se zpsob výstupu zvuku zmnil z reproduktor televizoru na reproduktory stolku, dojde ke snízení hlasitosti. · Pracuje funkce Volume Limit (Omezení hlasitosti). Podrobnosti - viz cást , , Pouzívání funkce Volume Limit (Omezení hlasitosti)" (strana 37). 46CZ Technické údaje Formáty podporované tímto stolkem Digitální vstupní formáty podporované tímto stolkem jsou následující: Formát Podporován/není podporován Dolby Digital DTS Lineární PCM 2 kanály* Lineární PCM 7. 1 kanál 48 kHz* (pouze u HDMI) Lineární PCM 7. 1 kanál 96 kHz Dolby Digital Plus Dolby True HD DTS-HD a a a a x x x x Doplující informace * Lineární PCM akceptuje vzorkovací frekvence maximáln do 48 kHz. Cást zesilovace Jmenovitý výstupní výkon Stereo rezim 50 W + 50 W, 6 ohm pi 1 kHz, celkové harmonické zkreslení mensí nez 1 % Referencní výstupní výkon Prostorový (surround) rezim Pední kanály: 70 W/ (na kanál) kanál, 6 ohm pi 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 10 % Stedový kanál*: 70 W, 3 ohmy pi 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 10 % Subwoofer: 120 W, 3 ohmy pi 100 Hz, celkové harmonické zkreslení 10 % * V závislosti na nastavení zvukového pole a na zdroji Rozmry: mm (piblizn) A B C 1 D E F 100 138 1 000 400 550 2 118 120 640 39 3 136 102 Rozmry pi volitelném umístní police*: mm (piblizn) (Hloubka: 340 mm) Hmotnost: kg nemusí zvuk vystupovat. * Polici lze umístit do nkteré ze tí úrovní (1, 2 nebo 3). Vstupy (analogové) TV Vstupy (digitální) TV, DVD SAT/CATV Citlivost: 420 mV Impedance: 30 kiloohm Optický Koaxiální, optický pokracování 47CZ Cást tuneru Systém Cást tuneru FM Rozsah ladní Anténa Konektor pro pipojení antény Mezifrekvence Cást tuneru AM Rozsah ladní Anténa Mezifrekvence Digitální systém s PLL syntézou 87, 5 ­ 108, 0 MHz (s krokem 50 kHz) Drátová anténa pro pásmo FM 75 ohm (nesymetrických) 10, 7 MHz 531 kHz ­ 1 602 kHz (s krokem 9 kHz) Smycková anténa pro pásmo AM 450 kHz Vseobecné údaje Pozadavky na napájení Píkon V zapnutém stavu: 95 W V aktivním pohotovostním rezimu (funkce úspory energie je zapnutá a televizor pipojený ke stolku je v pohotovostním rezimu): 0, 5 W nebo mén V pohotovostním rezimu (funkce Control for HDMI (Ovládání pes HDMI) je vypnutá): 0, 3 W nebo mén Rozmry (piblizné) 1 000 x 550 x 400 mm (s/v/h) Hmotnost (piblizná) 39 kg 220 ­ 240 V, 50/60 Hz Dodávané píslusenství Optický kabel (1) Dálkový ovladac (RM-ANU032) (1) Baterie typu R6 (velikosti AA) (2) Stahovací pásek na kabely (1) Police (1) Podprné kolíky police (4) Drátová anténa pro pásmo FM (1) Smycková anténa pro pásmo AM (1) Návod k obsluze (1) Design a technické údaje podléhají zmnám bez pedchozího upozornní. · Pi výrob nkterých desek s plosnými spoji se nepouzívají halogenované samozhásecí písady. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY RHT-G550

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY RHT-G550 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag