Návod k použití SONY RHT-G15

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY RHT-G15. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY RHT-G15 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY RHT-G15.


SONY RHT-G15 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4771 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY RHT-G15 (1755 ko)
   SONY RHT-G15 annexe 1 (2993 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY RHT-G15

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Telefon vám umozní velkou u zivatelskou zkusenost s vsestrannými funkcemi jako, intuitivní ovládání , pøenosná miniaturní kamera, MP3, dotyková obrazovka, pøipojení JAVA a stereo FM. Vìnujte pozornost následující bezpeènostní informaci pøi pouzívání tohoto t elefonu: Dopravní bezpeènost: nepouzívejte mobilní telefony pøi øízení. Pro bezpeè nost provozu, prosím zaparkujte vase vozidlo u cesty pøedtím nez budete pouzívat telefon. Aplikaèní prostøedí: mobilní telefony mohou ohrozit vase zdraví kvùli vlivu externích elektromagnetických vln, proto doporuèujeme, abyste se striktnì øídili místními pøedpisy a pøestali pouzívat vás telefon kdykoli o to budet e pozádán. [. . . ] Ulozit: ulozit zprávu v odchozích bez odeslání. Odeslat více pøíjemcùm: jednu editovanou zprávu odeslat více pøíjemcùm v seznamu Odeslat skupinì: poslat vsem èlenùm jednotlivé pøednastavené skupiny v t elefonním seznamu. (4)Odkazy: bìzné fráze pro vás odkaz (www adresa apod. ). Tyto mùzete poho dlnì pouzít pøi úpravì zpráv. (5) SMS nastavení Tato funkce vám dovolí nastavit parametry pro SMS. Rezimové nastavení: operátoøi na obou SIM kartách. Stav nastavení: nastavení pøijaté zprávy a zpùsob odpovìdi. Stav pamìti: zobrazuje dostupný úlozný prostor v SIM kartì a telefonu. Preferované ulození: standardní umístìní pro ulození vsech zpráv. Preferovaný vysílaè: nastavit sí· pro posílání zpráv. Pro uzívání této sluzb y, proveïte následující dva kroky: Krok 1: Registrovat se k sí·ové sluzbì. 7 seznam volání Tato funkce vám prohlízet si nedávné volby pøijatých a zmeskaných volání , s mnoha dostupnými operacemi. (1) zmeskané hovory: automaticky zaznamená nedávné zmeskané a odmítnuté hovory s mozností prohlízení detailù pomocí kolébky rolování menu (2) volaná èísla: automaticky zaznamená èísla, která jste nedávno vytoèili. (3) pøijaté hovory: automaticky zaznamená èísla, která jste nedávno pøijali. (4) smazat seznam: funkce pro vymazání jednotlivých polozek oddìlenì neb o celého seznamu najednou. (5) èas hovorù ·Èas pøedchozího hovoru: zobrazit dobu posledního hovoru. ·Èas vsech hovorù: zobrazit celkovou dobu hovorù. ·Èas pøijatých hovorù: zobrazit celkovou dobu pøijatých hovorù. ·Reset: vymazat vsechny záznamy o èasech volání. (6) cena hovorù ·Cena pøedchozího hovoru: zobrazí cenu posledního hovoru ·Cena vsech hovorù: zobrazí celkovou cenu volání. ·Maximální cena: potvrïte PIN2 kód a nastavte maximální cenu hovoru. ·Jednotková cena: potvrïte DIN2 kód nastavit jednotkovou cenu hovoru. [. . . ] Editujte vlozená slova: uzívat zanechal/pravý klíè k pohybovat kurzorem vl evo a vpravo, spotøebovat /spodní klíè k pohybovat kurzorem nahoru a dolù, a uzívejte vymazat klíè k vymazat slova. Vypínaè: V editujícím stavu, vy mùzete kliknout na ikonu na spodní pravé s tranì obrazovky pøejít na dalsí vstupní metody. 17. 2 ruènì psaná zpráva pouzívejte k psaní pero, které je souèástí telefonu. 17. 3 anglický a numerický vstup Vyberte si pøímo anglická písma nebo èísla. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY RHT-G15

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY RHT-G15 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag