Návod k použití SONY RHT-G11

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY RHT-G11. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY RHT-G11 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY RHT-G11.


SONY RHT-G11 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5393 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY RHT-G11 (1760 ko)
   SONY RHT-G11 annexe 1 (3003 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY RHT-G11

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spolecnosti Microsoft Corporation. · Tento produkt obsahuje software licencovaný spolecností MS, partnerem spolecnosti Microsoft Corporation. Microsoft a software nesoucí název Microsoft jsou registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation. Informace o autorských právech Práva na veskeré technologie a produkty, které jsou soucástí tohoto zaízení, jsou majetkem píslusných vlastník: · JavaTM je ochranná známka spolecnosti Sun Microsystems, Inc. iii Obsah Výchozí aplikace ve vasem zaízení se mohou lisit v závislosti na vasí oblasti nebo poskytovateli sluzeb. Komunikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Chcete-li zavít webové pipojení, stisknte na úvodní obrazovce <Start> Aplikace Píslusenství Správce datových hovor. Pejdte na spojení, které chcete ukoncit, a stisknte <OK>. Pro potvrzení ukoncení spojení stisknte [ ] Bezdrátové sít Telefon tlacítko Potvrdit pro zablokování bezdrátových funkcí. Optovným stiskem tlacítka Potvrdit bezdrátové funkce znovu povolíte. 4. Stisknte <Pidat>. Zmna nastavení prohlízece V prohlízeci stisknte <Nabídka> Nástroje Moznosti: Web Pidání zálozky 1. Na úvodní obrazovce stisknte <Start> Internet Explorer. Vstupte na pozadovanou webovou stránku a stisknte <Nabídka> Pidat k oblíbeným. Zadejte název zálozky a adresu (je-li teba). · Obecné: nastavení zvuku a zobrazení prohlízece · Domovská stránka: nastavení webové adresy domovské stránky · Pipojení: konfigurace nastavení pipojení · Pam: zobrazení informací o pamti aktuáln vyuzité pro pechodné soubory, cookies a historii 19 Windows Live Se sluzbou Windows Live mzete být ve styku s páteli a rychle získat informace z bezdrátového webu. Na úvodní obrazovce stisknte <Start> <Dalsí> Internet Services Windows Live. Pejdte na Pihlásit ke sluzb Windows Live a stisknte tlacítko Potvrdit. Postupujte podle zobrazených pokyn. Nastavení aplikace Messenger a pihlásení 1. Na úvodní obrazovce stisknte <Start> <Dalsí> Internet Services Messenger. Provete instalaci podle zobrazených pokyn. Stazení a pehrání podcast 1. Na úvodní obrazovce stisknte <Start> <Dalsí> Internet Services Podcast Podcasty. Podcast se pehraje automaticky v programu Windows Media Player. 23 Vodafone odkazy Naucte se pouzívat rzné zákaznické sluzby a informace nabízené vasím poskytovatelem. Blizsí informace získáte od svého poskytovatele sluzeb. Vodafone Links nemusejí být v závislosti na vasem regionu dostupné. Web Na úvodní obrazovce stisknte <Start> <Dalsí> Internet Services <Dalsí> Vodafone Links odkaz. 24 Pipojení Naucte se penáset data do pístroje a z nho pes bezdrátové rozhraní Bluetooth nebo PC datový kabel a synchronizovat pístroj s pocítacem pomocí aplikace ActiveSync. Naucte se nastavit datová nebo síová pipojení pro pipojení do internetu nebo privátní sít. Pouzívání bezdrátové funkce Bluetooth K jiným bezdrátovým zaízením podporujícím rozhraní Bluetooth se mzete pipojit az na vzdálenost 10 metr (30 stop). Bezdrátové pipojení mze být ruseno zdmi a jinými pekázkami mezi zaízeními. Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth 1. Na úvodní obrazovce stisknte <Start> Nastavení Dalsí. . . Chcete-li ostatním zaízením umoznit vyhledání tohoto pístroje a pipojení k nmu, stisknte <Nabídka> Zapnout viditelnost. Stisknte <Hotovo>. 25 Vyhledání a spárování se zaízením Bluetooth 1. [. . . ] stisk. : nastavte prodlevu mezi jednotlivými stisky kláves pi zadávání textu · Doba pro potvrzení: nastavte prodlevu, po které bude nepotvrzená akce zrusena · Pipomenutí pi hovoru: nastavte hlasitost výstrazného tónu bhem hovoru Názor zákazníka Nastavte pístroj tak, aby odesílal urcitou zptnou vazbu o tom, jakým zpsobem pouzíváte produkty Windows Mobile. Zptná vazba pomáhá identifikovat trendy a zpsoby vyuzívání a následn tak zdokonalit budoucí verze produkt. 48 Windows Update Nastavte pístroj na stahování kritických a bezpecnostních aktualizací z webových stránek spolecnosti Microsoft. Microsoft poskytuje aktualizace pro operacní systém Windows a Windows hardware. Vás systém je tak vzdy aktuální a chránný proti známým bezpecnostním rizikm. Nastavení Delete all RO Vymazání vsech digitálních práv, která jsou ulozena v zaízení. 49 esení problém Máte-li s telefonem problémy, provete ped kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY RHT-G11

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY RHT-G11 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag