Návod k použití SONY RHT-G1000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY RHT-G1000. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY RHT-G1000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY RHT-G1000.


SONY RHT-G1000 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (578 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY RHT-G1000 (480 ko)
   SONY RHT-G1000 QUICK SETUP GUIDE (347 ko)
   SONY RHT-G1000 HDMI CONTROL GUIDE (137 ko)
   SONY RHT-G1000 Installation Guide (217 ko)
   SONY RHT-G1000 UNPACKING THE SYSTEM (182 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY RHT-G1000

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-651-468-42(2) Domácí kino Návod k obsluze K tomuto systému jsou pilozeny následující pírucky: · Prvodce rychlým nastavením Popisuje základní zapojení, nastavení a ovládání. · Návod k obsluze (tato pírucka) Popisuje dalsí podrobnosti, týkající se nastavení a ovládání. RHT-G1000 © 2006 Sony Corporation 2-655-428-21(1) RHT-G1000 Vybalení systému 1 Otevete krabici a vyjmte obalový materiál. Pi vyjímání obalového materiálu je teba, aby dv osoby pidrzovaly pední a zadní cást systému. Poznámka Nedrzte mízku, protoze by se mohla oddlit od stojanu a zpsobit vázné poranní. 2 Je teba, aby systém penásely ctyi osoby, které jej budou podpírat ze spodní strany. Poznámka Nainstalujte tento systém tam, kde jej mzete zapojit do snadno pístupné síové zásuvky a z níz je mozno síový napájecí kabel systému v pípad potízí neprodlen odpojit. Zajistní televizoru Po nainstalování televizoru podle pokyn, uvedených v pilozeném , , Prvodci rychlým nastavením", upevnte podprný pás a zajistte televizor níze uvedeným zpsobem. Pro televizor s barevným LCD displejem 2 3 1 1 2 3 Upevnte podprný pás* ke stojanu pomocí sroubu do deva*. Upevnte dodaný podprný pás* ke stojanu televizoru a pak pevn utáhnte pilozený sroub* pomocí sroubováku nebo mince a podobn. Pidrzujte televizor a dotáhnte podprný pás*, aby byl zajistn na míst. * Podprný pás, sroub a sroub do deva je soucástí píslusenství televizoru s barevným LCD displejem. Pro projekcní televizor s LCD displejem 1 2 1 2 Upevnte dodaný podprný pás k televizoru. [. . . ] Zmna zvuku na Multiplex, Bilingual (dvojjazycný) nebo vícekanálový (Multi Channel) zvuk z televizoru. Volba pedvolených TV kanál. 1 SYSTEM Vypnutí tohoto systému STANDBY a ostatních audio/video (pohotovostní rezim komponent znacky Sony. systému) (Stisknte soucasn tlacítko AV - audio/video \/1 a \/1) 7 AV MENU (nabídka Pro zobrazení nabídky. audio/video) 8 DISPLAY (displej/ zobrazení) qa TV/VIDEO (televizor/ videorekordér) qa TV CH +/­ (kanál televizoru) Pro ovládání DVD rekordéru/ pehrávace DVD Tlacítko na dálkovém ovladaci Funkce 2 AUDIO (zvukový doprovod) Zmna zvukového doprovodu na multiplexní nebo dvojjazycný zvuk. H (pehrávání)/X (pauza)/x (stop) Volba informací, zobrazovaných na obrazovce televizoru. Volba polozky nabídky a zadání volby. qa TV VOL +/­ Nastavení hlasitosti (zvýsení/snízení televizoru. hlasitosti televizoru) qa WIDE (sirokoúhlé zobrazení) qj Numerická tlacítka qk CH +/­ (kanál) Volba sirokoúhlého formátu obrazu. Volba pedvolených kanál. 3 SUBTITLE (Titulky) Zmna titulk. 4 ANGLE (úhel zábru) 5 . /> 6 Tlacítka rezimu pehrávání 8 DISPLAY (displej/ zobrazení) qs RETURN (návrat)O/EXIT (ukoncení/opustní) qd C/X/x/c/ENTER (zadání) Pro ovládání satelitního tuneru (SAT) Tlacítko na dálkovém ovladaci Funkce 0 JUMP (skok) Pepínání mezi pedchozím a aktuálním kanálem. Volba pedvolených kanál. qf TOP MENU (hlavní Zobrazení titulu DVD nabídka) disku. qg m/M Vyhledávání kapitol v dopedném nebo zptném smru. Smazání chyby, pokud stisknete nesprávné numerické tlacítko nebo pokracování v dalsím pehrávání. qs EXIT (ukoncení/ opustní) qd C/X/x/c/ENTER (zadání) qf GUIDE (prvodce) qj Numerická tlacítka qk CH +/­ (kanál) qh CLEAR (smazání) 12CZ Pro ovládání videorekordéru Tlacítko na dálkovém ovladaci Funkce Ovládání pipojených komponent 2 AUDIO (zvukový doprovod) 6 Tlacítka rezimu pehrávání 8 DISPLAY (displej/ zobrazení) 9 ANT (anténa) Zmna zvukového doprovodu na multiplexní nebo dvojjazycný zvuk. H (pehrávání)/X (pauza)/x (stop) Volba informací, zobrazovaných na obrazovce televizoru. Volba výstupního signálu z anténní zdíky: TV signál nebo program z videorekordéru. Volba pedvolených kanál. qd C/X/x/c/ENTER (zadání) qg m/M qk CH +/­ (kanál) Pro ovládání audio komponent Tlacítko na dálkovém ovladaci Funkce 5 . /> 6 Tlacítka rezimu pehrávání qg m/M Pro peskocení skladeb. H (pehrávání)/X (pauza)/x (stop) Vyhledávání skladeb v dopedném nebo zptném smru. 0/10 pro volbu skladby císlo 10. qj Numerická tlacítka Poznámka · Výse uvedené vysvtlení má slouzit pouze jako píklad. Z tohoto dvodu (v závislosti na komponentu) nemusí být výse uvedená operace mozná, nebo mze pracovat odlisn, nez je popisováno. · Ped stisknutím tlacítka C/X/x/c pro ovládání tohoto systému stisknte nejprve tlacítko AMP MENU (nabídka zesilovac); pro ovládání ostatních komponent stisknte nejprve tlacítka vstup a tlacítko AMP MENU (nabídka zesilovac) nebo tlacítko TOP MENU (hlavní nabídka)/GUIDE (prvodce). 13CZ Nastavení a úpravy Pouzívání nabídky AMP (zesilovac) Prostednictvím dálkového ovladace mzete nastavovat následující polozky AMP MENU (nabídka zesilovac). Výchozí nastavení jsou podtrzena. Nastavení parametr reprosoustav Úrove subwooferu mzete nastavit podle poteby. Toto nastavení se pouzije pro vsechna zvuková pole. Nabídka AMP (nabídka zesilovac) LEVEL (úrove) SW LEVEL (úrove subwooferu) ­6 dB ­ +6 dB (0 dB) CLEAR ENTER Nabídka AMP (zesilovac) > m M . CUSTOMIZE (uzivatelské pizpsobení) AUDIO DRC (ovládání dynamického rozsahu) DUAL MONO (zdvojený monofonní zvuk) A/V SYNC (synchronizace zvuku a obrazu) DIMMER (Jas displeje) DRC OFF DRC STD DRC MAX X/x/c ENTER (zadání) H X x O MAIN (hlavní) SUB (vedlejsí) MAIN+SUB MAIN/SUB SYNC OFF (vypnuto) SYNC ON (zapnuto) DIMMER OFF (vypnuto) DIMMER ON (zapnuto) 1 2 3 Spuste pehrávání zdroje, zakódovaného s vícekanálovými prostorovými (surround) efekty (DVD atd. ). Stisknte opakovan tlacítko x/X, az se zobrazí polozka , , LEVEL" (úrove) a pak stisknte tlacítko ENTER (zadání) nebo c. 1 2 3 Stisknte tlacítko AMP MENU (nabídka zesilovac) pro vypnutí nabídky AMP. [. . . ] · Pokud jsou baterie v dálkovém ovladaci slabé, vymte ob baterie za nové. · Ujistte se, zda jste na dálkovém ovladaci zvolili správný vstup. TUNER Není mozné naladit zádné rozhlasové stanice. Pokud systém ani pro provedení výse uvedených nápravných opatení nepracuje správn, provete reset systému následujícím zpsobem: Pro ovládání pouzívejte tlacítka na pístroji. · Zkontrolujte, zda jsou správn pipojeny píslusné antény. · Nastavte úhel nasmrování antény (antén). · V pípad poteby pipojte k systému venkovní anténu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY RHT-G1000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY RHT-G1000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag