Návod k použití SONY RDR-HX650

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY RDR-HX650. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY RDR-HX650 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY RDR-HX650.


SONY RDR-HX650 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4245 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY RDR-HX650 (8367 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY RDR-HX650

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-100-905-F1(1) DVD rekordér Návod k obsluze Budou-li vás zajímat uzitecné rady, tipy a informace týkající se výrobk a sluzeb Sony, navstivte prosím internetovou stránku: www. sony-europe. com/myproduct RDR-HX650 © 2007 Sony Corporation Bezpecnostní upozornní VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Aby nedoslo k úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skíku pístroje. Opravy svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Výmnu síového napájecího kabelu mze provádt pouze autorizovaný servis. [. . . ] V prbhu záznamu na pevný disk (HDD) mzete rovnz pehrávat disk DVD VIDEO, VIDEO CD, Super VIDEO CD, DATA DVD nebo DATA CD. 1 2 3 V prbhu záznamu stisknte tlacítko , , DVD" a vlozte do rekordéru disk DVD. Stisknte tlacítko , , TITLE LIST (Seznam titul)" pro zobrazení seznamu titul na disku DVD. Vyberte titul, který chcete pehrát a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". Pehrávání se spustí od vybraného titulu. b Poznámka V prbhu záznamu na pevný disk (HDD) v systému barev PAL/SECAM nelze pehrát disk DVD, video soubor DivX nebo disk VIDEO CD zaznamenaný v systému barev NTSC. , , HDD" , , DVD" , , TITLE LIST (Seznam titul)" M/m, , , ENTER (Potvrzení)" 65CZ Vyhledávání casu/titulu/ kapitoly/stopy atd. HDD -RVR +RW -RVideo -RWVR -RWVideo DVD VCD +R DATA DVD * , , Title Search (Vyhledávání titulu)" (pro HDD/DVD/DATA DVD*1/DATA CD*1) , , Chapter Search (Vyhledávání kapitoly)" (HDD/DVD) , , Track Search (Vyhledávání stopy)" (pro VIDEO CD*3) *1 *2 *3 DATA CD * * Pouze video soubor DivX Pouze video soubor DivX. Dostupné pouze pi pehrávání bez funkcí PBC. Na disku je mozno vyhledat titul, kapitolu, scénu nebo stopu. Protoze jsou titulm a stopám na disku piazena jednoznacná císla, mzete zadáním odpovídajícího císla vybrat pozadovaný titul nebo stopu pímo. Scénu mzete rovnz vyhledávat prostednictvím casového kódu. Zobrazí se okno pro zadání císla. Píklad: , , Chapter Search (Vyhledávání kapitoly)" Numerická tlacítka , , PLAY MODE (Rezim pehrávání)" </M/m/, , , , ENTER (Potvrzení)" 4 Stisknutím numerických tlacítek vyberte císlo pozadovaného titulu, kapitoly, skladby, casového kódu atd. Napíklad: , , Time Search (Vyhledávání podle casu)" Pro nalezení scény s casem 2 hodiny, 10 minut a 20 sekund zadejte , , 21020". Pokud udláte chybu, vyberte jiné císlo. 5 1 2 3 Bhem pehrávání stisknte tlacítko , , PLAY MODE (Rezim pehrávání)". Zobrazí se nabídka , , Play Mode (Rezim pehrávání)". Stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". Rekordér spustí pehrávání od vybraného císla. Vyberte , , Search Mode (Rezim vyhledávání)" a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". Vyberte zpsob vyhledávání a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". , , Time Search (Vyhledávání podle casu)" (pro HDD/DVD/DATA DVD*1/DATA CD*1/VIDEO CD*2): Vyhledávání místa spustní pehrávání zadáním casového kódu. 66CZ Mazání a editace Ped editací Tento rekordér nabízí rzné moznosti editace pro rzné typy disk. b Poznámky · Pokud disk vyjmete nebo pokud se v prbhu editace spustí záznam s casovacem, mzete pijít o editovaný obsah. · Disky DVD vytvoené na DVD videokamerách není mozné na rekordéru editovat. · Pokud se zobrazí zpráva, která indikuje, ze jsou ídicí informace o disku zaplnny, smazte nebo editujte nepotebné soubory. · Zbývající prostor na disku zobrazený na obrazovce se mze lisit od aktuálního zbývajícího prostoru. · Pi editaci disk DVD+R nebo DVD-R dokoncete veskerou editaci ped uzavením disku. Uzavený disk není mozno editovat. Mazání a editace HDD Moznosti editace +RW -RWVideo +R -RVideo -RWVR -RVR Titul v seznamu , , Original (Originální seznam titul)" Titul v seznamu , , Playlist (Vlastní seznam titul)" Editace titulu , , Erase (Vymazání)" (strana 69) , , Title Name (Název titulu)" (strana 69) , , Set Thumbnail (Nastavení miniatury)" (strana 69) , , A-B Erase (Vymazání úseku A-B)" (strana 70) , , Divide (Rozdlení)" (strana 71) , , Set Genre (Nastavení zánru)" (strana 69) , , Protect (Ochrana)" (strana 69) , , Move (Pesunutí)" (strana 74) , , Combine (Sloucení)" (strana 74) , , Editace nkolika titul - , , Multi-Mode (Rezim editace nkolika titul)"" (strana 69) Vytvoení seznamu , , Playlist (Vlastní seznam titul)" (strana 73) , , Undo (Vzít zpt)" (strana 69) Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ne Ne , , Genre Name (Název zánru)" (strana 69) Ano Ne Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Editace kapitoly , , Divide (Rozdlení)" (strana 72) , , Erase (Vymazání)" (strana 73) , , Move (Pesunutí)" (strana 74) , , Combine (Sloucení)" (strana 73) 67CZ Zpístupnní prostoru na disku Pro zpístupnní prostoru na disku DVD+RW nebo DVD-RW (rezim Video) vymazte titul, který má v seznamu titul nejvyssí císlo. Titul s nejvyssím císlem Poznámky k pesnosti editace Pi editaci titul zaznamenaných na pevném disku (HDD) mzete vybrat typ editace. , , Video Mode Compatible Editing (Editace kompatibilní s rezimem Video)": Tato moznost je vhodná, pokud chcete kopírovat tituly na disk DVD-RW/DVD-R (rezim Video) nebo DVD+RW/DVD+R pomocí kopírování vysokou rychlostí. Editacní body a znacky kapitol mohou být mírn odlisné od vámi vybraných bod a znacek. , , Frame Accurate Editing (Pesná editace po snímcích)": Tato moznost je vhodná, pokud chcete provádt pesnou editaci titul. Editacní body se vsak mohou mírn lisit od vybraných bod pi kopírování titul vysokou rychlostí. Pro zpístupnní prostoru na pevném disku (HDD) nebo na disku DVD-RW (rezim VR) mzete vymazat jakýkoliv titul. Pro disky DVD-R a DVD+R platí, ze dostupný prostor na disku se nezvtsí ani po vymazání titul. Pepínání mezi seznamy , , Playlist (Vlastní seznam titul)" a , , Original (Originální seznam titul)" (pouze disky DVD-RW/ DVD-R v rezimu VR) V okn , , Title List (Seznam titul)" mzete zobrazit bu tituly seznamu , , Playlist (Vlastní seznam titul)", nebo tituly seznamu , , Original (Originální seznam titul)". 1 2 Kdyz je zobrazen seznam titul, stisknte tlacítko <. Pomocí tlacítek M/m vyberte moznost , , Original (Originální seznam titul)" a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". Pomocí tlacítek M/m vyberte moznost , , Original (Originální seznam titul)" nebo , , Play List (Vlastní seznam titul)" a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". 3 68CZ Vymazání a editace titulu HDD -RVR +RW -RVideo -RWVR -RWVideo +R V této cásti jsou vysvtleny základní editacní funkce. [. . . ] · Tento rekordér nepodporuje audio skladby ve formátu MP3PRO. · Rekordér neumozuje pehrávání video souboru DivX o vtsí velikosti nez 720 bod (síka obrazu) x 576 bod (výska)/o velikosti souboru vtsí nez 4 GB. · Rekordér nemusí být schopen pehrát video soubor DivX, pokud byl takový soubor vytvoen sloucením dvou nebo více video soubor DivX. Poznámky ke kopírování obrázkových soubor JPEG/audio skladeb MP3 · Obrázkový soubor JPEG/audio skladbu MP3 nelze zkopírovat na pevný disk (HDD), pokud: ­ Celkový pocet obrázkových alb JPEG na pevném disku (HDD) pekrocí 999. ­ Celkový pocet obrázkových soubor JPEG/ audio skladeb MP3 v albu pekrocí 999. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY RDR-HX650

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY RDR-HX650 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag