Návod k použití SONY RDR-HX1020

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY RDR-HX1020. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY RDR-HX1020 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY RDR-HX1020.


SONY RDR-HX1020 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3764 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY RDR-HX1020 (7799 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY RDR-HX1020

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-895-171-E1(1) DVD rekordér Návod k obsluze Uzitecné rady, tipy a informace o sluzbách a výrobcích spolecnosti Sony najdete na webové stránce: www. sony-europe. com/myproduct RDR-HX1020 © 2006 Sony Corporation Bezpecnostní upozornní VAROVÁNÍ Abyste pedesli nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Neotevírejte skíku pístroje, aby nedoslo k úrazu elektrickým proudem. Opravy svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Výmnu síového kabelu mze provádt pouze autorizovaný servis. · Tento pístroj je urcen pro napájení naptím 220 ­ 240 V stídavých, 50/60 Hz. [. . . ] Název titulu je stejný jako název originálního titulu. Pehrání titulu ze seznamu stop 1 2 3 Stisknte tlacítko , , TITLE LIST (Seznam titul)". V pípad poteby stisknte tlacítko </, pro pepnutí seznamu titul. Vyberte titul a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". Zvolte moznost , , Play (Pehrávání)" a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". 77CZ Posunutí titulu v seznamu stop - , , Change Order (Zmna poadí)" -RWVR -RVR Sloucení nkolika titul seznamu stop - , , Combine (Sloucení)" HDD -RWVR -RVR V rámci seznamu titul mzete zmnit poadí titul seznamu stop. 1 2 Stisknte tlacítko , , TITLE LIST (Seznam titul)". V pípad poteby stisknte tlacítko </ 1 2 Stisknte tlacítko , , TITLE LIST (Seznam titul)". V pípad poteby stisknte tlacítko </ , pro pepnutí seznamu titul. Stisknte tlacítko , , OPTIONS (Moznosti)" pro volbu polozky , , Combine (Sloucení nkolika titul)" a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". Objeví se obrazovka pro volbu titul. , pro pepnutí seznamu titul. Stisknte tlacítko , , OPTIONS (Moznosti)" pro volbu polozky , , Change Order (Zmna poadí)" a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". 3 Vyberte titul a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". Zobrazí se císlo indikující poadí, v nmz jste titul zvolili. Budete-li chtít zrusit volbu, stisknte opt tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". 3 4 Zvolte titul, který chcete pesunout a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". Stisknutím tlacítka M/m zvolte nové umístní titulu a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". Titul se pesune do nového umístní. · Pro dokoncení zvolte polozku , , Quit (Ukoncení)" a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". 4 Zopakujte krok 3 pro volbu vsech titul, které hodláte sloucit. Budete-li chtít smazat vsechny volby, zvolte moznost , , Reset (Obnovení výchozího nastavení)". 5 Vyberte moznost , , OK" a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". Zobrazí se seznam titul, které mají být slouceny. Pro zmnu volby zvolte moznost , , Change (Zmnit)" a pejdte ke kroku 3. 78CZ 6 Vyberte moznost , , OK" a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". Tituly budou slouceny. z Tip Po sloucení titul bude názvem titulu název prvního titulu ped sloucením. b Poznámka Pokud pocet kapitol v titulu, který má vzniknout kombinací, pekracuje limit, jsou kapitoly na konci slouceny do jedné kapitoly. Rozdlení titulu v seznamu stop - , , Divide (Rozdlení)" HDD -RWVR -RVR Mazání a editování Titul v seznamu stop je mozno rozdlit. Postup je uveden na stran 75. 79CZ Kopírování (HDD y DVD) Ped kopírováním HDD -RVR +RW -RVideo -RWVR -RWVideo +R z Tipy · Pokud kopírujete titul ze seznamu stop, bude zaznamenán jako originální titul · Pi kopírování disku DVD na pevný disk (HDD) zstane zachována pvodn zaznamenaná velikost obrazu a typy zvukového doprovodu. b Poznámky · V prbhu kopírování není mozno provádt záznam. · Pro pehrávání disku zkopírovaného na jiném DVD zaízení disk uzavete (strana 41). · Není mozné provádt kopírování z disku DVD VIDEO na pevný disk (HDD). · Miniatury, které jste nastavili pro pvodn zaznamenaný titul (strana 35), se ve zkopírovaném titulu nezachovají. · Pi kopírování na dvouvrstvé disky DVD+R se mze obraz docasn perusit v míst, kde se pepínají vrstvy. Oznacení , , kopírování", uvádné v této cásti, se vztahuje ke , , kopírování zaznamenaného titulu na vestavném pevném disku (HDD) na jiný disk nebo obrácen". Kopírovat lze jen jediný titul (viz , , Kopírování jednoho titulu - , , Title Dubbing (Kopírování titulu)"" na stran 83") nebo nkolik titul najednou (viz , , Kopírování nkolika titul - , , Dub Selected Titles (Kopírování vybraných titul)"" na stran 84). Pedtím nez zacnete si pectte následující upozornní, která mají obecnou platnost pro ob metody kopírování. Pokud chcete poizovat záznam z digitální videokamery pipojené ke konektoru , , DV IN (Vstup DV)", viz , , Kopírování DV" na stran 86. Pro záznam ze zaízení, pipojeného ke konektorm , , LINE IN (Linkový vstup)", viz , , Záznam z pipojeného zaízení bez pouzití casovace" na stran 57. , , Dub Mode (Rezim kopírování)" U tohoto rekordéru se rezim záznamu pro kopírování zobrazuje jako , , Dub Mode (Rezim kopírování)". K dispozici jsou ti metody kopírování: vysokorychlostní kopírování, kopírování originálu a konverzní záznamový rezim kopírování. Pectte si následující cást a zvolte rezim podle pozadované doby, kapacity disku a kvality obrazu. Pedtím, nez zacnete. . . · Na disky DVD+RW, DVD-RW (rezim Video), DVD+R nebo DVD-R (rezim Video) není mozno zaznamenat jak hlavní, tak vedlejsí zvukovou stopu. Pro vícejazycné programy nastavte moznost , , Bilingual Recording (Záznam dvojjazycného zvukového doprovodu)" v polozce , , DVD Rec. [. . . ] Mjte vsak na pamti, ze zpsob ovládání se nkdy rzní v souladu s charakteristikami a specifikacemi pipojeného zaízení a ze operace a datové penosy nejsou na pipojeném zaízení nkdy mozné. Funkce rozhraní i. LINK na tomto rekordéru Podrobnosti o tom, jak provést kopírování, pokud je tento rekordér pipojen k jinému video zaízení vybavenému konektory DV viz strana 86. Konektor DV na tomto rekordéru slouzí pouze pro vstup signál DVC-SD. Konektor DV nepijímá signály MICRO MV ze zaízení, jako je napíklad digitální videokamera MICRO MV vybavená konektorem i. LINK. Dalsí podrobnosti týkající se upozornní pi zapojování tohoto rekordéru najdete rovnz v návodech k obsluze k pipojovaným zaízením. b Poznámka Za normálních okolností je mozno k tomuto rekordéru pipojit prostednictvím kabelu i. LINK pouze jedno zaízení (propojovací kabel DV). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY RDR-HX1020

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY RDR-HX1020 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag