Návod k použití SONY NW-HD5

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY NW-HD5. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY NW-HD5 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY NW-HD5.


SONY NW-HD5 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (30552 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY NW-HD5 ANNEXE 1 (1107 ko)
   SONY NW-HD5 (32 ko)
   SONY NW-HD5 (3303 ko)
   SONY NW-HD5 (3296 ko)
   SONY NW-HD5 annexe 3 (3303 ko)
   SONY NW-HD5 annexe 2 (163 ko)
   SONY NW-HD5 DATASHEET (1141 ko)
   SONY NW-HD5 QUICK START (1083 ko)
   SONY NW-HD5 QUICK START GUIDE (1149 ko)
   SONY NW-HD5 Instruction/Operation Manual (2964 ko)
   SONY NW-HD5 AUTHORIZING THE NETWORK PLAYER (32 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY NW-HD5

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] NW-HD5 Výrobní císlo: ___________________________ 2CZ VAROVÁNÍ Abyste pedesli moznému pozáru nebo nebezpecí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti ani vlhkosti. Neinstalujte pístroj do stísnného prostoru (napíklad do knihovny, vestavné skín a na podobná místa). Abyste pedesli moznému pozáru, nezakrývejte ventilacní otvory pístroje novinami, ubrusy, závsy atd. Aby nedoslo k pozáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na pístroj nádoby naplnné tekutinou, napíklad vázy. 3CZ Likvidace elektrických a elektronických zaízení (platné pro EU a ostatní zem s pedpisy upravujícími tídní odpadu) Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, ze s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s bzným domovním odpadem. [. . . ] Zobrazí se nabídka Options (moznosti). 3 Stisknte / pro výbr , , Play Mode" (rezim pehrávání), a pak stisknte u. Zobrazí se seznam rezim pehrávání - Play Mode. 00:00 Pokracování j 45CZ 4 Stisknte / pro výbr mozností pehrávání, a pak stisknte u. Výchozí nastavení je , , Normal Playback" (normální pehrávání). 5 Stisknte SEARCH/ MENU pro zobrazení nabídky Find (vyhledávání), a pak vyberte vyhledávací kategorii pro pehrávání (1 strana 33). Pro omezení vyhledávací kategorie pro pehrávání stisknte . 6 Stisknte u. Pehrávání se spustí se zvolenou mozností pehrávání. Pro zrusení nastavování Stisknte x pro návrat k zobrazení Options (moznosti). Návrat k normálnímu pehrávání V kroku 4 vyberte , , Normal Playback. " Návrat k nabídce (MENU) Stisknte a podrzte tlacítko SEARCH/ MENU. Pokracování j 46CZ Moznosti pehrávání (Play Mode - rezim pehrávání) Displej pehrávace/ ikona Normální/ Zádná ikona (normální pehrávání) Vysvtlení Veskeré skladby po zvolené skladb se budou pehrávat jedenkrát v poadí podle císel skladeb. Zvolíte-li jinou polozku nez skladba (album, interpret, atd. ), budou se vsechny skladby jedenkrát pehrávat pocínaje první skladbou polozky, a to v poadí podle císel skladeb. Zvolíte-li jinou polozku nez skladba (album, artist - interpret, atd. ), pehraje se jedenkrát pouze první skladba. Vsechny skladby budou jednou pehrávány v náhodném poadí. Veskerá alba budou jednou pehrávána v náhodném poadí (Album Shuffle). Poadí pehrávání v albech probíhá podle císel skladeb. Kdyz je , , Unit" (jednotka) nastaveno na , , Unit On" (zapnuto) (1 strana 47), jsou skladby v jednotce pehrávány v náhodném poadí (1 strana 49). Jedna skladba/1 (pehrávání po jedné) Náhodné skladby/ Náhodné polozky/ Pehrávání hudby Pehrávání skladeb podle vybrané kategorie hledání (Unit play) 1 Vyberte , , Unit" v kroku 3 v cásti , , Zmna mozností pehrávání" (1 strana 45), a pak stisknte u. Custom 1 Skladby se pehrávají (S1) s pizpsobeným zvukem (uzivatelský) (1 podrobnosti viz strana 55). Custom 2 (S2) (uzivatelský) Custom 3 Skladby se pehrávají Dgtl. (S3) s pednastaveným zvukem Presets (uzivatelský) vysokých a hlubokých tón (digitální (1 strana 56, kde jsou uvedeny zvukové Custom 4 podrobnosti). pedvolby) 2) (S4) (uzivatelský) 52CZ 1) Nastavení pracují pouze tehdy, pokud pehráváte audio skladby ve formátu ATRAC3plus. Pi pehrávání audio skladby ve formátu MP3 nebudou tato nastavení pracovat. 2) Parametry zvuku se na displeji zobrazují jako písmena v závorkách (1 strana 32). Pokracování j Polozka AVLS 1) Options - moznosti (z: výchozí nastavení) Hlasitost se mní bez omezování úrovn hlasitosti. (vypnuto) AVLS On (zapnuto) Je omezena maximální hlasitost jako ochrana vaseho sluchu. z Beep On (zapnutý) Pi ovládání pehrávace se ozývá zvukový signál. Beep Off (vypnutý) Zvukový signál je vypnutý. Zvolte tuto polozku, pokud z Headphone pipojujete pilozená sluchátka. [. . . ] Podrobnosti o výbru skladeb (rezimu vyhledávání) a zobrazení, naleznete v cásti , , Výbr skladeb pro pehrávání (album, interpret, zánr atd. )" v návodu k obsluze ve formátu PDF. 1 Stisknte SEARCH/ MENU. Zobrazí se nabídka Find (vyhledávání). 2 3 Stisknte / pro výbr rezimu vyhledávání. Pro vyhledání dalsích skladeb stisknte . Pehrávání se zahájí od skladby, kterou jste zvolili nebo od první skladby polozky (interpret, album, atd. ), kterou jste zvolili. Poznámky k obrazovce Find (vyhledávání) a vyhledávání podle kategorií pro pehrávání Rezim vyhledávání mzete vybrat mezi , , Artist" (interpret), , , Album" (album) , , Track" (skladba), , , Genre" (zánr), , , New Tracks" (nové skladby), , , Initials Search" (první vyhledávání) nebo , , Playlist". Vyhledávací kategorie pro pehrávání se rzní v závislosti na zobrazení okna Find (vyhledávání) podle místa spustní pehrávání. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY NW-HD5

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY NW-HD5 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag