Návod k použití SONY NEX-VG10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY NEX-VG10. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY NEX-VG10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY NEX-VG10.


SONY NEX-VG10 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2260 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY NEX-VG10 (2249 ko)
   SONY NEX-VG10 (2345 ko)
   SONY NEX-VG10 (2263 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY NEX-VG10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-257-862-91(1) Digitální HD videokamera s vymnitelným objektivem Obsah Ukázkové snímky Nabídka Pírucka k produktu , , Handycam" Rejstík © 2010 Sony Corporation CZ NEX-VG10/VG10E Poznámky k pouzívání videokamery Pouzití této pírucky Obsah Klepnutím na tlacítko vpravo nahoe na obálce a kazdé stran pejdete na píslusnou stránku. To je vhodné pi vyhledávání funkce, kterou hodláte pouzívat. Vyhledání informací podle ukázkových snímk. Vyhledání informací v seznamu polozek nabídek. Ukázkové snímky Nabídka Vyhledání informací podle klícového slova. [. . . ] To umozuje nastavit oblast pi pouzití videokamery v zahranicí. 1 Tlacítko MENU t [Nastavení] t [Nastavení oblasti] t pozadované nastavení. Ukázkové snímky 2 Vyberte oblast pomocí tlacítek b/B. 61CZ Nabídka Rejstík Úspor. rezim Obsah Videokameru lze pepnout do úsporného rezimu. se videokamera uvádí do rezimu snímání. 1 Tlacítko MENU t [Nastavení] t [Úspor. rezim] t pozadované nastavení. Ukázkové snímky 5 min. Vypnuto Poznámky Piblizn po 5 minutách se pepne do úsporného rezimu. Nepepíná do úsporného rezimu. · Nebudete-li videokameru delsí dobu pouzívat, vypnte ji. · Kdyz je videokamera pipojena k síové zásuvce, je úsporný rezim nastaven na [Vypnuto]. 62CZ Nabídka Rejstík Jas LCD Obsah Nastavuje jas displeje LCD v 5 krocích mezi ­2 a +2. 1 Tlacítko MENU t [Nastavení] t [Jas LCD] t pozadovaná hodnota. Poznámka · Parametr [Jas LCD] lze nastavit, pouze pokud je zapnutý displej LCD. 63CZ Ukázkové snímky Nabídka Rejstík Jas hledácku Obsah Nastavuje jas hledácku ve 3 krocích mezi ­1 a +1. 1 Tlacítko MENU t [Nastavení] t [Jas hledácku] t pozadovaná hodnota. Poznámka Ukázkové snímky · Parametr [Jas hledácku] lze nastavit, pouze pokud je zapnutý hledácek. 64CZ Nabídka Rejstík Rezim cistní Obsah Umozní cistit snímac obrazu. 1 Tlacítko MENU t [Nastavení] t [Rezim cistní] t [OK]. Zobrazí se zpráva , , Po vycistní vypnte fotoaparát. Pokracovat?". 2 Potvrte [OK]. Dojde k automatické aktivaci protiprachové funkce. Ukázkové snímky 3 Vypnte videokameru a sejmte objektiv. 4 K vycistní povrchu snímace obrazu a jeho okolí pouzijte ofukovac. 5 Nasate objektiv. Nabídka Poznámky · Cistní lze provést pouze tehdy, kdyz je stav akumulátoru (ikona baterie se 3 cárkami) nebo lepsí. · Nepouzívejte ofukování sprejem, protoze by dovnit tla videokamery mohly rozptýlit kapky vody. · Nevkládejte spicku ofukovace do otvoru za bajonetem, aby nedoslo ke kontaktu se snímacem obrazu. · Pední stranu videokamery pidrzte smrem dol, aby se ve videokamee nemohl prach znovu usadit. · Bhem cistní nevystavujte videokameru mechanickým otesm. 65CZ Rejstík Verze Obsah Zobrazuje verzi videokamery a objektivu. Verzi ovte, kdyz je vydána aktualizace firmwaru. 1 Tlacítko MENU t [Nastavení] t [Verze]. Poznámka Ukázkové snímky · Aktualizaci lze provést pouze tehdy, kdyz je stav akumulátoru (ikona baterie se 3 cárkami) nebo lepsí. Doporucujeme pouzít akumulátor s dostatecnou kapacitou nebo napájecí adaptér. 66CZ Nabídka Rejstík Rezim demo Obsah Urcuje, zda se má zobrazovat ukázkový videoklip ci nikoliv, pokud se na pamové kart nachází pouze jeden videoklip. Vyberte [Vypnuto], kdyz nechcete zobrazovat ukázky pouzití. 1 Tlacítko MENU t [Nastavení] t [Rezim demo] t pozadované nastavení. Zapnuto Pokud je na pamové kart ulozen pouze jeden videoklip, zahájí se asi po 1 minut necinnosti videokamery pehrávání ukázky. Nezobrazí ukázky pouzití. Ukázkové snímky Vypnuto 67CZ Nabídka Rejstík Reset výchozí Obsah Zinicializuje hodnoty na výchozí nastavení. Snímky zstanou zachovány, i kdyz aktivujete [Reset výchozí]. 1 Tlacítko MENU t [Nastavení] t [Reset výchozí] t [OK]. Poznámky Ukázkové snímky · Pi resetování zajistte, aby nedoslo k vypnutí videokamery. · Hodnoty [Nast. data/casu] a [Nastavení oblasti] nejsou resetovány. 68CZ Nabídka Rejstík Formátovat Obsah Zformátuje pamovou kartu. Ped prvním pouzitím pamové karty ve videokamee doporucujeme ped zahájením snímání danou kartu zformátovat pomocí videokamery, aby se zajistila stabilní funkce pamové karty. Pipomínáme, ze formátování trvale vymaze vsechna data na pamové kart bez moznosti obnovení. Cenná data ulozte na pocítac apod. Ukázkové snímky 1 Tlacítko MENU t [Nastavení] t [Formátovat] t [OK]. Poznámky · Formátování trvale vymaze vsechna data vcetn chránných snímk. · Bhem formátování svítí kontrolka pístupu. [. . . ] 54 SteadyShot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Sytost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Rejstík T Teplota barvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Ú Úspor. rezim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY NEX-VG10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY NEX-VG10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag