Návod k použití SONY MV-700HR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MV-700HR. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MV-700HR bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MV-700HR.


SONY MV-700HR : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1062 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MV-700HR (2453 ko)
   SONY MV-700HR annexe 1 (3833 ko)
   SONY MV-700HR annexe 2 (1959 ko)
   SONY MV-700HR annexe 3 (2884 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MV-700HR

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-595-492-31(1) Penosný DVD pehrávac Návod k obsluze CZ Popis instalace a zapojení najdete v sekci "Zapojení" na stran 9. MV-700HR © 2005 Sony Corporation Varování Provádní jakýchkoli zmn nebo úprav, které nejsou výslovn povoleny v tomto návodu k obsluze, mze mít za následek ztrátu práva uzivatele na obsluhu tohoto zaízení. Stítek se is located on the pístroje. This labelnachází zespodu bottom of the chassis. CAUTION :CLASS 1M VISIBLE/INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. Stítek se is located vnitní stran diskové This labelnachází naon the drive unit's internal jednotky. chassis. UPOZORNNÍ · Pi instalaci zaízení se ujistte o bezpecném upevnní. [. . . ] V menu Titul mzete pehrávat své oblíbené scény nebo skladby výbrem titul skladeb a scén. Po výbru menu DVD mzete vybrat pozadovanou polozku, jazyk titulk, jazyk pro zvuk atd. Mohou existovat DVD, na kterých není zaznamenáno menu. Pouzití tlacítka MENU Nkteré DVD obsahují obsáhlejsí menu, které obsahuje polozky, jako nap. jazyky pro zvuk, jazyky pro titulky, tituly, kapitoly atd. 1 2 3 Bhem pehrávání DVD stisknte (MENU). Pokud se zobrazí dalsí obrazovky s volbami, opakujte kroky 2 a 3. SOURCE `/1 . m > M x y u y AUDIO SETUP SUBTITLE TOP MENU ANGLE REP MENU TOP MENU MENU CLOCK ENTER V/v/B/b O SEARCH PROGRAM 1 4 7 CLEAR 2 5 8 0 3 6 9 DSPL ENTER VOL Poznámky · Nkteré disky DVD neobsahují menu DVD a na nkterých discích DVD je obsah menu DVD a menu titul stejný. · U nkterých disk DVD se mze menu "DVD Menu" oznacovat jako "MENU. " · U nkterých disk DVD se mze pokyn "Press ENTER" (Stisknte tlacítko ENTER) v kroku 3 oznacovat jako "Press SELECT" (Stisknte tlacítko SELECT). · Pectte si prosím návod k obsluze, který je soucástí dodávky DVD. Pouzití tlacítka TOP MENU Nkteré disky DVD mají menu titul. Z tohoto menu titul mzete vybrat titul pro pehrávání. Tituly jsou nejdelsími úseky obrazového záznamu nebo záznamu hudby na disku DVD - je to nap. Tlacítko TOP MENU je k dispozici pro zobrazení pocátecní obrazovky menu. 1 Bhem pehrávání DVD stisknte (TOP MENU). Spustí se pehrávání vybraného titulu. * Obsah menu titul se u jednotlivých DVD lisí. 2 3 27 Zmna jazyka pro zvuk Nkteré DVD mají k dispozici nkolik jazyk pro zvuk, ze kterých si mzete vybrat. Zmna úhl U nkterých disk DVD jsou vybrané scény zaznamenány pod nkolika alternativními úhly. Jestlize jste nastavili "Angle Mark" (Úhlová znacka) na "On" (Zapnuto) (strana 31), zobrazí se na scén upozornní. SOURCE `/1 . m > M x y u y AUDIO AUDIO SETUP CLOCK SUBTITLE TOP MENU ANGLE REP SOURCE `/1 MENU . ENTER > M x y u y SEARCH PROGRAM O m AUDIO 1 4 7 CLEAR SUBTITLE TOP MENU ANGLE REP 2 5 8 0 3 6 9 DSPL SETUP CLOCK MENU ANGLE VOL ENTER SEARCH PROGRAM O 1 4 7 CLEAR 2 5 8 0 3 6 9 DSPL Bhem pehrávání stisknte opakovan (AUDIO) pro výbr pozadovaného jazyka zvuku. V levé horní cásti se zobrazí aktuáln nastavený jazyk pro zvuk. Píklad: zobrazení jazyka pro zvuk Audio 1 / 2:Dolby D 2CH English VOL 1 Mze se zobrazit formát zdroje zvuku (Dolby D, DTS nebo LPCM). Bhem pehrávání disku DVD, na kterém je zaznamenáno nkolik alternativních úhl, stisknte po zobrazení upozornní tlacítko (ANGLE). V pravé horní cásti se zobrazí císlo aktuáln vybraného úhlu. Bhem doby, kdy je zobrazeno císlo úhlu, vyberte opakovaným stiskem tlacítka (ANGLE) císlo oblíbeného úhlu. Po kazdém stisku tlacítka (ANGLE) se císlo úhlu zmní. 1/2 Císlo aktuáln vybraného úhlu/ celkový pocet vícenásobných alternativních úhl Jakmile se zobrazí displej pro zadání jazykového kódu, zadejte jazykový kód odpovídající pozadovanému jazyku (strana 45). Poznámky · Jazyk pro zvuk lze pepínat pouze tehdy, kdyz je na DVD zaznamenáno nkolik jazyk pro zvuk. · Jazyky pro zvuk mzete rovnz zmnit pomocí menu DVD (strana 27) nebo menu DVD SETUP * (strana 33). * Na urcitý jazyk pro zvuk se mzete v menu DVD SETUP pepnout pouze tehdy, kdyz je jazyk obsazen na disku i v menu. U nkterých disk je pocátecní jazyk speciální bez ohledu na nastavení v menu DVD SETUP. [. . . ] · Na DVD nejsou zaznamenány vícejazycné tituly. Bhem pehrávání disku DVD nelze zmnit jazyk titulk. · Na pehrávaném disku DVD nejsou vícejazycné titulky zaznamenány. · Zmna jazyka titulk není u daného DVD mozná. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MV-700HR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MV-700HR bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag