Návod k použití SONY MHS-TS10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MHS-TS10. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MHS-TS10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MHS-TS10.


SONY MHS-TS10 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1891 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MHS-TS10 ANNEXE 1 (1969 ko)
   SONY MHS-TS10 (885 ko)
   SONY MHS-TS10 (1706 ko)
   SONY MHS-TS10 (885 ko)
   SONY MHS-TS10 (1706 ko)
   SONY MHS-TS10 annexe 3 (387 ko)
   SONY MHS-TS10 annexe 1 (1896 ko)
   SONY MHS-TS10 annexe 2 (386 ko)
   SONY MHS-TS10 DATASHEET (394 ko)
   SONY MHS-TS10 BLOGGIE HANDBOOK (1896 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MHS-TS10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Obsah Hledání operace Hledání nastavení Rejstík Pírucka k produktu Penosný digitální fotoaparát HD Snap MHS-TS10/TS20/TS20K © 2010 Sony Corporation 4-261-656-61(1) CZ Pouzití této pírucky Obsah Klepnte na tlacítko vpravo nahoe, chcete-li peskocit na odpovídající stránku. Je to uzitecné, hledáte-li funkci, kterou chcete zobrazit. Znacky a poznámky pouzité v této pírucce V této pírucce je postup operací zobrazen sipkami (t). Znacky jsou vyobrazeny tak, jak se zobrazují ve výchozím nastavení fotoaparátu. Obsah Hledání operace Hledání nastavení Rejstík Hledání informací podle funkce. Hledání operace Hledání informací podle operace. Hledání informací v seznamu polozek Nastavení. [. . . ] · Pipojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB, které je kompatibilní s rozhraním Hi-Speed USB (odpovídá USB 2. 0), umozuje pokrocilý (vysokorychlostní) penos dat, protoze fotoaparát je kompatibilní s rozhraním Hi-Speed USB (odpovídá USB 2. 0). · Komunikace mezi fotoaparátem a pocítacem se po probuzení pocítace z úsporného rezimu nebo rezimu spánku nemusí obnovit okamzit. USB Pipojení: Mac OS X (v10. 3 az v10. 6) 46CZ Poznámka k pehrávání soubor videoklip (MPEG-4 AVC/H. 264) Budete-li chtít na pocítaci pehrávat a upravovat soubory s videoklipy (MPEG-4 AVC/ H. 264) vytvoenými fotoaparátem, budete muset nainstalovat software kompatibilní s MPEG-4 AVC/H. 264 nebo dodanou aplikací Bloggie. · I v garantované konfiguraci pocítace se mze stát, ze se zábry nebudou pehrávat plynule, nap. · Pouzíváte-li notebook, pracujte se síovým adaptérem zapojeným do zásuvky. Nkteré bzné funkce by jinak nemusely být z dvodu úspory energie na pocítaci dostupné. Obsah Hledání operace Poznámka · Jednotlivé operace nejsou garantovány ani v pípad, ze pouzíváte pocítac s výse uvedenými systémovými pozadavky. Výkon produktu mohou omezovat napíklad jiné spustné nebo na pozadí bzící aplikace. 47CZ Hledání nastavení Rejstík Pouzívání aplikace Bloggie (Windows) Aktivace 1 Na plose poklepejte na ikonu zástupce Aplikace Bloggie (pednahrána ve vnitní pamti). Obsah Hledání operace Hledání nastavení zPipojení fotoaparátu k pocítaci Pokud je jiz aplikace Bloggie na pocítaci nainstalována, aplikace Bloggie se spustí automaticky. 48CZ Rejstík Importování snímk do pocítace Obsah Pro informace o pipojení fotoaparátu k pocítaci viz str. 46. Windows Kdyz pouzíváte aplikaci Bloggie Viz str. Kdyz nepouzíváte aplikaci Bloggie Zobrazí-li se po vytvoení USB pipojení mezi fotoaparátem a pocítacem Prvodce automatickým pehráváním, klepnte na [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] nebo [MP_ROOT] t zkopírujte pozadované snímky do pocítace. Hledání operace Macintosh 1 Pipojte nejdíve fotoaparát k pocítaci Macintosh. Poklepejte na nov rozpoznanou ikonu [BLOGGIE] t [DCIM] nebo [MP_ROOT] t slozku, ve které jsou ulozeny soubory, které chcete importovat. 2 Petáhnte soubory snímk na ikonu pevného disku. Soubory snímk se zkopírují na pevný disk. Hledání nastavení 3 Poklepejte na ikonu pevného disku t pozadovaný soubor snímku ve slozce obsahující zkopírované soubory. Snímek se zobrazí. 49CZ Rejstík Nahrávání snímk na mediální server Windows 1 Pedem si zvolte snímky a stránku sdílení, kam budete pomocí fotoaparátu snímky nahrávat (str. 2 Pipojte fotoaparát k pocítaci, na kterém je jiz aplikace Bloggie (pednahraná ve vnitní pamti) nainstalovaná. Aplikace Bloggie se automaticky spustí a objeví se obrazovka pro nahrávání snímk. Obsah Hledání operace Macintosh Hledání nastavení Nahrajte snímky vyuzitím postupu pro nahrávání síové sluzby. Poznámky · Nastavte [Nastavení LUN] na [Více]. · Pi nahrávání snímk na internet mze být v závislosti na poskytovateli sluzeb vyuzívána vyrovnávací pam pocítace. K tomu dochází také v pípad, ze je fotoaparát pouzívána pro tento úcel. Rejstík Poznámky k aplikaci Bloggie (pednahraná ve vnitní pamti) Abyste mohli vyuzívat výhod nahrávání snímk aplikace Bloggie a dalsích sluzeb (, , sluzby") nabízených na této a jiných stránkách, musíte souhlasit s následujícím. · Nkteré webové stránky vyzadují registraci a/nebo poplatky za vyuzívání sluzeb. Pro vyuzívání tchto sluzeb musíte souhlasit s podmínkami uvedenými na tchto stránkách. · Sluzby mohou být zruseny nebo omezeny v souladu s podmínkami provozovatel tchto stránek. Spolecnost Sony nenese odpovdnost za potíze vzniklé mezi uzivateli a tetími stranami nebo potíze zpsobené uzivatelm v souvislosti s vyuzíváním sluzeb, vcetn jejich zrusení ci omezení. · Zobrazení webové stránky bude provedeno pesmrováním serverem spolecnosti Sony. Mze se stát, ze v urcitou dobu nebude mozné otevít webovou stránku z dvodu údrzby serveru nebo z jiných dvod. · Bude-li cinnost serveru spolecnosti Sony ukoncena, budete na ukoncení vcas upozornni oznámením na webových stránkách Sony apod. · Adresa URL, na kterou budete pesmrováni serverem spolecnosti Sony, a dalsí informace mohou být ukládány pro úcely dalsího zlepsování produkt a sluzeb spolecnosti Sony. V tomto pípad se vsak neukládají zádná osobní data. 50CZ Chránit Obsah Ochrana ulozených snímk ped nechtným smazáním. Registrované snímky jsou pi pehrávání oznaceny znackou . 1 Klepnutím na (Pehrávání) pejdete do rezimu pehrávání. [. . . ] Nedoporucuje se fotografování za velmi nízkých ci vysokých teplot, které pesahují uvedené rozmezí. Kondenzace vlhkosti Kdyz se fotoaparát penásí pímo z chladného do teplého prostedí, mze dojít uvnit nebo na povrchu fotoaparátu ke kondenzaci vlhkosti. Kondenzace vlhkosti mze zpsobit poruchu fotoaparátu. Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti Vypnte fotoaparát a pockejte asi hodinu, az se vlhkost odpaí. 70CZ Pokracování r Poznámka k likvidaci/prodeji · Pi pouzívání softwaru nahraného ve vnitní pamti se mohou do vnitní pamti fotoaparátu ukládat osobní údaje, nap. Nez pedáte fotoaparát jinému majiteli nebo nez ho odevzdáte k likvidaci, vymazte vsechny osobní údaje. · I kdyz vymazete data ve vnitní pamti nebo fotoaparát zformátujete, data ve vnitní pamti se nemusí zcela vymazat. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MHS-TS10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MHS-TS10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag