Návod k použití SONY MHC-EC68USB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MHC-EC68USB. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MHC-EC68USB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MHC-EC68USB.


SONY MHC-EC68USB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (313 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MHC-EC68USB (706 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MHC-EC68USB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-294-664-11 (1) Mini-komponentový Hi-Fi systém Návod k obsluze MHC-EC68USB ©2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Abyste pedesli nebezpecí vzniku pozáru, nezakrývejte vtrací otvory na pístroji novinami, ubrusy na stl, závsy, záclonami a podobn. Nikdy na pístroj nepokládejte zapálené svícky. Abyste pedesli nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na pístroj nádoby naplnné tekutinou, jako napíklad vázy. Nainstalujte systém tak, aby bylo mozno v pípad potízí okamzit vytáhnout napájecí kabel ze síové zásuvky. [. . . ] Opakovaným stiskem tlacítka . /> 5 zobrazte na displeji císlo pozadované skladby nebo souboru. Pi programování pehrávání soubor MP3 vyberte opakovaným stisknutím tlacítka +/­ w; pozadovanou slozku a pak vyberte pozadovaný soubor. Císlo vybrané skladby nebo souboru 3 4 Zrusení pehrávání v naprogramovaném poadí Pokud je pehrávání zastaveno, opakovan stisknte tlacítko PLAY MODE (Rezim pehrávání) ql, dokud nezmizí nápis , , PGM" (Pehrávání podle programu). Vymazání poslední skladby nebo souboru programu Pokud je pehrávání zastaveno, stisknte tlacítko CLEAR (Vymazat) qg. Zobrazení informací o programu - nap. celkového poctu skladeb programu Opakovan stisknte tlacítko DISPLAY (Zobrazení) 7. Celkový cas pehrávání vybrané skladby 23CZ Ukládání rozhlasových stanic na pedvolby Oblíbené stanice mzete ulozit na pedvolby a stisknutím odpovídajícího císla pedvolby je mzete ihned vyvolat. Pro ulození stanic na pedvolby pouzijte tlacítka na dálkovém ovladaci. 5 Zopakujte kroky 1 az 4 pro ulození dalsích stanic na pedvolby. Na pedvolby je mozno ulozit az 20 stanic v pásmu FM a 10 stanic v pásmu AM. Stanice ulozené na pedvolbách zstanou zachovány v pamti pístroje piblizn pl dne i po odpojení síového kabelu nebo pi výpadku naptí v síti. 1 2 Nalate pozadovanou stanici (viz , , Poslech radiopijímace") (strana 14). Stisknte tlacítko TUNER MEMORY (Ulození do pamti) ql. Císlo pedvolby 6 Pro vyvolání ulozených stanic opakovan stisknte tlacítko TUNING MODE (Rezim ladní) ql, dokud se nezobrazí nápis , , PRESET" (Pedvolba) a potom opakovan stisknte tlacítko +/­ 5 pro výbr pozadovaného císla pedvolby. 3 Opakovaným stiskem tlacítka +/­ 5 vyberte pozadované císlo pedvolby. Pokud je jiz na vybraném císle pedvolby naladna jiná stanice, tato stanice je nahrazena novou stanicí. 4 Stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení) qg. 24CZ Casovac K dispozici jsou dv funkce casovace. Pi pouzití obou casovac má pednost casovac automatického vypnutí. Casovac automatického vypnutí: Mzete usínat pi poslechu hudby. Tuto funkci lze aktivovat i tehdy, kdyz nejsou nastaveny hodiny. 4 Nastavte cas zahájení pehrávání. Opakovaným stiskem tlacítka . /> 5 nastavte hodiny a pak stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení) qg. Stejným zpsobem nastavte minuty. 5 6 Opakovan stisknte tlacítko SLEEP (Automatické vypnutí) wa. Pokud vyberete , , AUTO" (Automaticky), pístroj se automaticky vypne po ukoncení pehrávání práv pehrávaného disku nebo USB zaízení, nebo po uplynutí 100 minut. , , AUTO" nevybírejte bhem synchronizovaného nahrávání na USB zaízení nebo pi operaci mazání. Casovac pehrávání: V nastaveném casu se mzete nechat vzbudit hudbou z CD nebo externího USB zaízení. Stejným postupem jako v kroku 4 nastavte cas pro zastavení pehrávání. Vyberte zdroj zvuku. Opakovan tisknte tlacítko . /> 5 tak dlouho, dokud se nezobrazí pozadovaný zdroj zvuku a pak stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení) qg. Na displeji se zobrazí nastavení casovace. Dalsí moznosti ovládání 7 Stisknte "/1 1 pro vypnutí systému. Systém se zapne v nastavenou dobu. Aktivace nebo kontrola casovace Stisknte tlacítko CLOCK/TIMER SET (Nastavení hodin/casovace) qk, opakovan stisknte tlacítko . /> 5, dokud se nezobrazí nápis , , PLAY SEL" (Výbr pehrávání) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení) qg. 1 Pipravte zdroj zvuku. Stisknte tlacítko VOLUME +/­ (Hlasitost +/­) qj pro nastavení hlasitosti. Pro spustní pehrávání CD od urcité skladby nebo souboru vytvote vlastní program (strana 23). Zrusení casovace Zopakujte stejné kroky uvedené výse, dokud se nezobrazí nápis , , OFF" (Vypnuto) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení) qg. 2 3 Stisknte tlacítko CLOCK/TIMER SET (Nastavení hodin/casovace) qk. Opakovaným stisknutím tlacítka . /> 5 vyberte , , PLAY SET" (Nastavení pehrávání) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení) qg. Zobrazí se nápis , , ON TIME" (Cas zapnutí) a zacne blikat indikace hodin. Zmna nastavení Zacnte znovu od kroku 1. Rada Nastavení casovace pehrávání zstane ulozeno, dokud jej nezrusíte. 25CZ Vseobecné Ostatní esení problém 1 Zkontrolujte, zda jsou síový kabel a kabely k reprosoustavám bezpecn a správn zapojeny. Pístroj se nezapne. · Je volic naptí správn nastaven tak, aby odpovídal místnímu napájecímu naptí?Zvuk se ozývá z jednoho kanálu, hlasitost levého a pravého kanálu je nevyvázená. · Umístte jednotlivé reprosoustavy pokud mozno co nejvíce symetricky. · Zkontrolujte, zda je cerný (nebo cervený) kabel správn pipojen ke svorce ­ (nebo +) na reprosoustav. · Pemístte pístroj do vtsí vzdálenosti od zdroje sumu. · Zapojte síový kabel do jiné síové zásuvky. [. . . ] · Výmna síového napájecího kabelu smí být provádna výhradn v kvalifikované servisní díln. Umístní pístroje · Neumísujte pístroj na sikmý povrch ani na místa vystavená extrémním teplotám, chladu, prachu, vlhkosti, vibracím, pímému slunecnímu svtlu, intenzívnímu svtlu nebo na místa s nedostatecnou cirkulací vzduchu. 32CZ · Pokud budete pístroj nebo reprosoustavy pokládat na speciáln upravené povrchy (nap. vosk, olej, lestidlo), dbejte zvlástní opatrnosti, protoze mze dojít ke vzniku skvrn nebo k odbarvení povrchu pístroje. · Pokud penesete pístroj bezprostedn z chladného do teplého prostedí nebo pokud je pístroj umístn ve velmi vlhké místnosti, mze se na optických soucástech CD pehrávace vytvoit kondenzace vlhkosti a zpsobit poruchu pístroje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MHC-EC68USB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MHC-EC68USB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag