Návod k použití SONY MEX-DV900

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MEX-DV900. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MEX-DV900 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MEX-DV900.


SONY MEX-DV900 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3272 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MEX-DV900 ANNEXE 1 (286 ko)
   SONY MEX-DV900 (6171 ko)
   SONY MEX-DV900 INSTALLATION GUIDE (475 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MEX-DV900

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-283-926-11 (1) Autorádio s CD/DVD pehrávacem Návod k obsluze CZ SOURCE MODE MEX-DV900 © 2008 Sony Corporation Varování Abyste zabránili pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Abyste se vyhnuli nebezpecí úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skí pístroje. Opravy penechejte kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi. Likvidace vyazených elektrických a elektronických zaízení (platí v zemích Evropské unie a dalsích evropských zemích se samostatnými systémy sbru odpadu) Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, ze s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s bzným domovním odpadem. Místo toho je teba tento výrobek odnést na píslusné sbrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zaízení. [. . . ] Rada Pi ulození stanice s RDS se ulozí také nastavení AF/ TA (strana 33). 32 Píjem ulozených stanic Sluzby RDS Tento pístroj automaticky poskytuje následující sluzby RDS: 1 Zvolte vlnové pásmo a pak stisknte numerické tlacítko ((1) az (6)). AF (Alternativní frekvence) Vybere a peladí na píjem stanice s nejsilnjsím signálem v síti. Pomocí této funkce mzete bhem jízdy na velkou vzdálenost neustále poslouchat stejný program, aniz byste museli danou stanici manuáln pelaovat. RDS Ovladac hlasitosti TA (Dopravní zpravodajství)/TP (Dopravní program) Poskytuje aktuální dopravní informace/programy. Pi píjmu jakékoliv dopravní informace/ programu se perusí aktuáln vybraný zdroj zvuku. AF/TA (PTY) Numerická tlacítka PTY (Typy program) Zobrazuje aktuáln pijímaný typ programu. Umozuje také vyhledání vybraného typu programu. Pehled RDS (Radio Data System) je rozhlasová sluzba umozující FM stanicím vysílat krom bzného rozhlasového signálu také doplující digitální informace. CT (Casový signál) Signál CT vysílaný u stanic RDS pro automatické nastavení hodin pístroje. Poznámky · V závislosti na zemi nebo regionu nemusí být nkteré RDS funkce k dispozici. · Systém RDS nebude pracovat, pokud je signál stanice slabý nebo pokud naladná stanice nevysílá RDS informace. Zobrazované informace A B C A Vlnové pásmo, funkce B TA (Dopravní zpravodajství)/TP (Dopravní program)*1 C Frekvence*2 (název stanice), císlo pedvolby, hodiny, RDS data *1 Bhem dopravního zpravodajství bliká , , TA" (Dopravní zpravodajství). Pokud je pijímána stanice s dopravními informacemi, rozsvítí se , , TP" (Dopravní program). *2 Pi píjmu stanice RDS se vlevo vedle frekvence zobrazuje indikátor , , *". Nastavení funkce AF (Alternativní frekvence) a TA (Dopravní zpravodajství) Nastavení funkce AF/TA a poadí pepínání je uvedeno níze. AF ON (Funkce AF zapnutá): Aktivuje funkci AF a deaktivuje funkci TA. TA ON (Funkce TA zapnutá): Aktivuje funkci TA a deaktivuje funkci AF. AF, TA OFF (Funkce AF i TA vypnutá): Deaktivuje funkci AF i TA. Pro zmnu informací zobrazených na displeji C stisknte tlacítko (DSPL) (Displej). 1 Opakovaným stiskem tlacítka (AF/TA) zobrazte pozadované nastavení. Ukládání stanic RDS s nastavením AF a TA Stanice RDS mzete ukládat na pedvolby spolecn s nastavením AF/TA. Pokud pouzijete funkci BTM, ulozí se pouze stanice RDS se stejným nastavením AF/TA. Pokud ukládáte stanice rucn, mzete ulozit stanice s RDS i bez RDS s nastavením AF/TA pro kazdou stanici jednotliv. 1 Nastavte AF/TA a pak ulozte stanici pomocí BTM nebo rucn. pokracování na dalsí stran t 33 Píjem tísových hlásení Pi zapnuté funkci AF nebo TA perusí nouzové hlásení automaticky práv zvolený zdroj zvuku. Rada Pokud nastavujete úrove hlasitosti bhem dopravního zpravodajství, bude tato úrove ulozena do pamti a pouzita pro následující zpravodajství nezávisle na aktuáln nastavené úrovni hlasitosti. Výbr PTY (Typ programu) 1 Bhem píjmu FM stanice stisknte a podrzte tlacítko (AF/TA) (PTY). Chcete-li zstat naladni na jeden regionální program -- REG Pokud je zapnuta funkce AF: Pístroj je z výroby nastaven tak, ze omezuje píjem na urcitý region, takze se nebude pelaovat na jinou regionální stanici se silnjsím signálem. Pokud opustíte oblast píjmu této regionální stanice, nastavte bhem píjmu v pásmu FM v nabídce pro nastavení systému , , REG-OFF" (Regionální píjem vyp. ) (strana 42). Poznámka Tato funkce nepracuje na území Velké Británie a v nkterých dalsích oblastech. Pokud stanice vysílá PTY data, objeví se na displeji typ práv vysílaného programu. 2 3 Otácením ovladace hlasitosti vyberte typ programu. Pístroj bude vyhledávat stanici, která vysílá zvolený typ programu. Typy program NEWS (Zprávy), AFFAIRS (Nejnovjsí události), INFO (Informace), SPORT (Sport), EDUCATE (Vzdlávání), DRAMA (Dramatická tvorba), CULTURE (Kultura), SCIENCE (Vda), VARIED (Rzné), POP M (Populární hudba), ROCK M (Rocková hudba), EASY M (Pohodová hudba), LIGHT M (Lehká klasická hudba), CLASSICS (Klasická hudba), OTHER M (Jiné hudební styly), WEATHER (Pocasí), FINANCE (Finance), CHILDREN (Dtské programy), SOCIAL A (Spolecenské události), RELIGION (Nábozenství), PHONE IN (Programy s telefonickými vstupy posluchac), TRAVEL (Cestování), LEISURE (Volný cas), JAZZ (Jazzová hudba), COUNTRY (Country hudba), NATION M (Národní hudba), OLDIES (Oblíbená starsí hudba), FOLK M (Folková hudba), DOCUMENT (Dokumentární programy) Poznámka Tuto funkci nemzete pouzívat v zemích/regionech, kde nejsou dostupná data PTY. Nastavení funkce CT (Casový signál) 1 V nabídce pro nastavení systému nastavte , , CT-ON" (Casový signál zap. ) (strana 41). Poznámky · Funkce CT (Casový signál) nemusí pracovat, i kdyz je pijímána RDS stanice. · Mezi casem nastaveným prostednictvím funkce CT (Casový signál) a skutecným casem mze být urcitá odchylka. 34 Pizpsobení zvuku Úprava ekvalizacní kivky -- EQ3 Moznost , , Custom" (Podle uzivatele) v EQ3 vám umozuje provádt vase vlastní nastavení ekvalizéru. Mzete pizpsobit úrove 3 rzných pásem: , , LOW" (Hloubky), , , MID" (Stedy) a , , HI" (Výsky). Pizpsobení zvukových charakteristik SOUND 1 Bhem pehrávání/píjmu rozhlasové stanice opakovan stisknte tlacítko (SOUND) (Zvuk), dokud se nezobrazí , , EQ3". Opakovan stisknte tlacítko (SOUND) (Zvuk), dokud se nezobrazí , , LOW" (Hloubky), , , MID" (Stedy) nebo , , HI" (Výsky). Stiskem tlacítka M/m nastavte úrove vybrané polozky. Úrove je mozno pizpsobit po jednotlivých krocích v rozsahu ­10 az +10. M/m 2 3 Zvukové charakteristiky mzete pizpsobit podle svých preferencí. Nastavitelné polozky v nabídce pro zvuk a poadí pepínání je uvedeno níze. LOW, MID, HI (Hloubky, stedy, výsky)*: Pizpsobení úrovn hlasitosti vybraného pásma pro uzivatelské nastavení ekvalizéru EQ3. [. . . ] Dále jsou na disku DVD rzné pokrocilé funkce, jako je záznam s více úhly zábr, vícejazycný zvukový doprovod a rodicovský zámek. DVD-RW Disk DVD-RW je zapisovatelný a pepisovatelný disk o stejné velikosti jako disk DVD VIDEO. Disk DVDRW mze být zaznamenán ve dvou rzných rezimech: rezim VR a rezim Video. Disky DVD-RW vytvoené v rezimu Video mají stejný formát jako DVD VIDEO, zatímco disky vytvoené v rezimu VR (Video Recording) umozují programování nebo editaci obsahu. DVD+RW Disk DVD+RW (plus RW) je zapisovatelný a pepisovatelný disk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MEX-DV900

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MEX-DV900 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag