Návod k použití SONY MEX-DV1500U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MEX-DV1500U. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MEX-DV1500U bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MEX-DV1500U.


SONY MEX-DV1500U : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2777 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MEX-DV1500U (6432 ko)
   SONY MEX-DV1500U annexe 1 (521 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MEX-DV1500U

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-120-899-21 (1) Autorádio s CD/DVD pehrávacem Návod k obsluze MEX-DV1500U ©2008 Sony Corporation Varování Abyste zabránili pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Abyste se vyhnuli nebezpecí úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skí pístroje. Opravy penechejte kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi. Likvidace starého elektrického a elektronického zaízení (platné v zemích Evropské unie a v dalsích evropských zemích se systémy tídného odpadu) Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, ze s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s bzným domovním odpadem. Místo toho je teba tento výrobek odnést na píslusné sbrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zaízení. [. . . ] Pro zmnu vlnového pásma opakovan stisknte tlacítko (MODE) (Rezim). Stisknte tlacítko (SYSTEM SETUP) (Nastavení systému). Stiskem tlacítka M/m vyberte , , BTM" (Naladní nejsilnjsích stanic) a pak stisknte tlacítko (ENTER) (Potvrzení). Pístroj ulozí stanice v poadí podle frekvence pod numerická tlacítka ((1) az (6)). Po ulození nastavení se ozve zvukový signál (pípnutí). AF/TA (PTY) Numerická tlacítka 2 3 Pehled RDS (Radio Data System) je rozhlasová sluzba umozující FM stanicím vysílat krom bzného rozhlasového signálu také doplující digitální informace. Zobrazované informace A B Na pístroji Stisknte tlacítko (SOURCE) (Zdroj) namísto tlacítka (SRC) (Zdroj), stisknte tlacítko (SETUP) (Nastavení) namísto tlacítka (SYSTEM SETUP) (Nastavení systému), otácejte otocným ovladacem namísto stisknutí tlacítka M/m a stisknte otocný ovladac namísto stisknutí tlacítka (ENTER) (Potvrzení). C A Vlnové pásmo, funkce B TA (Dopravní zpravodajství)/TP (Dopravní program)*1 C Frekvence*2 (název stanice), císlo pedvolby, hodiny, RDS data 36 *1 Bhem dopravního zpravodajství bliká , , TA" (Dopravní zpravodajství). Pokud je pijímána stanice s dopravními informacemi, rozsvítí se , , TP" (Dopravní program). *2 Pi píjmu RDS stanice se vlevo vedle frekvence zobrazuje indikátor , , *". Ukládání stanic RDS s nastavením AF a TA Stanice RDS mzete ukládat na pedvolby spolecn s nastavením AF/TA. Pokud pouzijete funkci BTM, ulozí se pouze RDS stanice se stejným nastavením AF/TA. Pokud ukládáte stanice rucn, mzete ulozit stanice s RDS i bez RDS s nastavením AF/TA pro kazdou stanici jednotliv. 1 Nastavte AF/TA a pak ulozte stanici pomocí BTM nebo rucn. Pro zmnu informací zobrazených na displeji C stisknte tlacítko (DSPL) (Displej). Sluzby RDS Tento pístroj automaticky poskytuje následující sluzby RDS: AF (Alternativní frekvence) Vybere a peladí na píjem stanice s nejsilnjsím signálem v síti. Pomocí této funkce mzete bhem jízdy na velkou vzdálenost neustále poslouchat stejný program, aniz byste museli danou stanici rucn pelaovat. TA (Dopravní zpravodajství)/TP (Dopravní program) Poskytuje aktuální dopravní informace/ programy. Pi píjmu jakékoliv dopravní informace/programu se perusí aktuáln vybraný zdroj zvuku. PTY (Typy program) Zobrazuje aktuáln pijímaný typ programu. Umozuje také vyhledání vybraného typu programu. CT (Casový signál) Signál CT vysílaný u RDS stanic pro automatické nastavení hodin pístroje. Poznámky · V závislosti na zemi nebo regionu nemusí být nkteré RDS funkce k dispozici. · Systém RDS nebude pracovat, pokud je signál stanice slabý nebo pokud naladná stanice nevysílá RDS informace. Píjem tísových hlásení Pi zapnuté funkci AF nebo TA perusí nouzové hlásení automaticky práv zvolený zdroj zvuku. Rada Pokud nastavujete úrove hlasitosti bhem dopravního zpravodajství, bude tato úrove ulozena do pamti a pouzita pro následující zpravodajství nezávisle na aktuáln nastavené úrovni hlasitosti. Chcete-li zstat naladni na jeden regionální program -- REG Pokud je zapnuta funkce AF: Pístroj je z výroby nastaven tak, ze omezuje píjem na urcitý region, takze se nebude pelaovat na jinou regionální stanici se silnjsím signálem. Pokud opustíte oblast píjmu této regionální stanice, nastavte bhem píjmu v pásmu FM v nabídce pro nastavení systému moznost , , REGOFF" (Regionální píjem vyp. ) (strana 46). Poznámka Tato funkce nepracuje na území Velké Británie a v nkterých dalsích oblastech. Funkce Local Link (pouze Velká Británie) Tato funkce umozuje zvolit jiné lokální stanice v oblasti, a to i tehdy, pokud nejsou ulozeny v pamti pístroje (pod numerickými tlacítky). 1 Bhem píjmu v pásmu FM stisknte numerické tlacítko ((1) az (6)), pod kterým je ulozena lokální stanice. 2 Do pti sekund znovu stisknte numerické tlacítko lokální stanice. Opakujte tento postup tak dlouho, dokud nenaladíte píjem lokální stanice. Nastavení funkce AF (Alternativní frekvence) a TA (Dopravní zpravodajství) Nastavení funkce AF/TA a poadí pepínání je uvedeno níze. AF-ON (Funkce AF zapnutá): Aktivuje funkci AF a deaktivuje funkci TA. [. . . ] DVD+RW Disk DVD+RW (plus RW) je zapisovatelný a pepisovatelný disk. Disky DVD+RW pouzívají záznamový formát, který je srovnatelný s formátem DVD VIDEO. DVD-RW Disk DVD-RW je zapisovatelný a pepisovatelný disk o stejné velikosti jako disk DVD VIDEO. Disk DVD-RW mze být zaznamenán ve dvou rzných rezimech: rezim VR a rezim Video. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MEX-DV1500U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MEX-DV1500U bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag