Návod k použití SONY MEX-DV1000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MEX-DV1000. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MEX-DV1000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MEX-DV1000.


SONY MEX-DV1000 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1198 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MEX-DV1000 QUICK START GUIDE (488 ko)
   SONY MEX-DV1000 (1518 ko)
   SONY MEX-DV1000 annexe 3 (5186 ko)
   SONY MEX-DV1000 annexe 1 (5240 ko)
   SONY MEX-DV1000 annexe 2 (391 ko)
   SONY MEX-DV1000 Installation Guide (362 ko)
   SONY MEX-DV1000 INSTALLATION/CONNECTIONS (562 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MEX-DV1000

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-099-736-31 (1) Autorádio s CD/DVD pehrávacem Návod k obsluze MEX-DV1000 © 2007 Sony Corporation Varování Abyste pedesli pozáru nebo zasazení elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Aby nedoslo k zasazení elektrickým proudem, neotevírejte skí pístroje. Opravy penechejte kvalifikovaným servisním technikm. UPOZORNNÍ Pouzívání optických pístroj s tímto pístrojem zvysuje nebezpecí zranní ocí. Vzhledem k tomu, ze laserový paprsek pouzívaný v tomto CD/DVD pehrávaci je nebezpecný pro oci, se nepokousejte rozebírat skí pístroje. [. . . ] Stiskem tlacítka M/m vyberte , , DISC. LAYER" (Vrstva disku) a pak stisknte tlacítko (ENTER). Zobrazí se tato moznost. 3 Stiskem tlacítka M/m vyberte , , 2CH" (Dvoukanálová) nebo , , CD" (Kompaktní disk) a pak stisknte tlacítko (ENTER). Nastavování je dokonceno. Pro skrytí nabídky pro nastavení systému stisknte tlacítko (SYSTEM SETUP). 33CZ Pokrocilé funkce -- Radiopijímac Poznámka Pokud se pokusíte pod stejné numerické tlacítko ulozit dalsí stanici, bude díve ulozená stanice nahrazena. Rada Pi ulození stanice s RDS se ulozí také nastavení AF/ TA (strana 35). Ukládání a píjem stanic Numerická tlacítka Píjem ulozených stanic SYSTEM SETUP M/m ZXZ PL 1 ENTER Zvolte vlnové pásmo a pak stisknte numerické tlacítko ((1) az (6)). Systém RDS MODE Numerická tlacítka SRC Upozornní Pokud stanice ladíte pi ízení vozidla, pouzijte funkci Best Tuning Memory (BTM) (Naladní nejsilnjsích stanic), abyste nezpsobili dopravní nehodu. M/m LIST/PTY ENTER AF/TA ZXZ PL DSPL Automatické ukládání stanic na pedvolby -- BTM VOL 1 Opakovaným stiskem tlacítka (SRC) zobrazte na pístroji zprávu , , TUNER" (Radiopijímac). Pro zmnu vlnového pásma opakovan stisknte tlacítko (MODE). Stiskem tlacítka M/m vyberte , , BTM" (Naladní nejsilnjsích stanic) a pak stisknte tlacítko (ENTER). Pístroj ulozí stanice v poadí podle frekvence pod numerická tlacítka ((1) az (6)). Po ulození nastavení se ozve zvukový signál (pípnutí). Pehled RDS (Radio Data System) je rozhlasová sluzba, umozující FM stanicím vysílat krom bzného rozhlasového signálu také doplující digitální informace. 2 3 Zobrazované polozky A Na pístroji Stisknte tlacítko (SOURCE) namísto tlacítka (SRC), otocte ovladacem hlasitosti namísto stisknutí tlacítka M/m. B C Manuální ukládání stanic na pedvolby A Vlnové pásmo, Funkce B Dopravní zpravodajství (TA)/Dopravní program (TP)*1 C Frekvence*2 (Název stanice), Císlo pedvolby, Hodiny, RDS data *1 Bhem dopravního hlásení bliká zpráva , , TA". Pokud je pijímána stanice s dopravním informacemi, rozsvítí se , , TP". *2 Pi píjmu stanice s RDS se vlevo vedle frekvence zobrazuje indikátor , , *". 1 Bhem píjmu stanice, kterou chcete ulozit na pedvolbu, stisknte a podrzte numerické tlacítko ((1) az (6)) tak, aby se na pístroji zobrazila zpráva , , MEM" (Pam). Na pístroji se objeví indikace numerického tlacítka. Pro zmnu polozek zobrazených na displeji C stisknte tlacítko (DSPL). 34CZ Sluzby RDS Tento pístroj automaticky poskytuje následující sluzby RDS: AF (Alternativní frekvence) Vybere a peladí na píjem stanice s nejsilnjsím signálem v síti. Pomocí této funkce mzete bhem jízdy na velkou vzdálenost neustále poslouchat stejný program, aniz byste museli danou stanici manuáln pelaovat. TA (Dopravní zpravodajství)/TP (Dopravní program) Poskytuje aktuální dopravní informace/ programy. Pi píjmu jakékoliv dopravní informace/programu se perusí aktuáln vybraný zdroj zvuku. PTY (Typy program) Zobrazuje aktuáln pijímaný typ programu. Umozuje také vyhledání vybraného typu programu. CT (Casový signál) Signál CT vysílaný stanicí s RDS pro automatické nastavení hodin pístroje. Poznámky · V závislosti na zemi nebo regionu nemusí být vsechny RDS funkce k dispozici. · Systém RDS nebude fungovat, jestlize je signál stanice pílis slabý, nebo pokud naladná stanice nevysílá RDS data. 1 Nastavte AF/TA a pak ulozte stanici pomocí BTM nebo manuáln. Nastavení hlasitosti dopravního zpravodajství Hlasitost dopravního zpravodajství mzete pednastavit a zajistit tak, ze toto zpravodajství nepromeskáte. 1 Opakovaným stiskem tlacítka (VOL) +/­ upravte úrove hlasitosti. 2 Stisknte tlacítko (AF/TA) a podrzte jej tak dlouho, dokud se nezobrazí nápis , , TA". Na pístroji Namísto stisku tlacítka (VOL) +/­ otocte ovladacem hlasitosti. Píjem tísových hlásení Pi zapnuté funkci AF nebo TA perusí nouzové hlásení automaticky práv zvolený zdroj zvuku. Chcete-li zstat naladni na jeden regionální program -- REG Pokud je zapnuta funkce AF: pístroj je z výroby nastaven tak, ze omezuje píjem na urcitý region, takze se nebude pelaovat na jinou regionální stanici se silnjsím signálem. Pokud opustíte oblast píjmu této regionální stanice, nastavte bhem píjmu v pásmu FM v nabídce pro nastavení systému , , REG-OFF" (strana 44). Poznámka Tato funkce nefunguje na území Velké Británie a v nkterých dalsích oblastech. Nastavení funkce AF (Alternativní frekvence) a TA (Dopravní zpravodajství) Nastavení funkce AF/TA a poadí pepínání je uvedeno níze. AF ON (Funkce AF zapnutá): Aktivuje funkci AF a deaktivuje funkci TA. [. . . ] DVD+RW Disk DVD+RW (plus RW) je zapisovatelný a pepisovatelný disk. Disky DVD+RW pouzívají záznamový formát, který je srovnatelný s formátem DVD VIDEO. Soubor Stopa (skladba) MP3/WMA, obrázek JPEG nebo video DivX na disku DATA CD/DATA DVD. (, , Soubor" je exkluzivní definice pro tento pístroj. ) Jeden soubor je slozen z jedné skladby, obrázku nebo filmu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MEX-DV1000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MEX-DV1000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag