Návod k použití SONY MEX-BT5700U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MEX-BT5700U. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MEX-BT5700U bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MEX-BT5700U.


SONY MEX-BT5700U : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5767 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MEX-BT5700U ANNEXE 1 (8291 ko)
   SONY MEX-BT5700U QUICK START GUIDE (426 ko)
   SONY MEX-BT5700U annexe 1 (5477 ko)
   SONY MEX-BT5700U annexe 3 (300 ko)
   SONY MEX-BT5700U annexe 2 (5521 ko)
   SONY MEX-BT5700U INSTALLATION GUIDE (512 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MEX-BT5700U

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-138-929-21 (1) Bluetooth® audio systém Návod k obsluze Chcete-li zrusit demonstracní displej (DEMO), podívejte se na stranu 21. MEX-BT5700U © 2009 Sony Corporation 2 4-143-386-11(1) Mikrofon pro Bluetooth® audio systém Pírucka XA-MC10 © 2009 Sony Corporation 3 Pipojením tohoto mikrofonu mzete zlepsit kvalitu zvuku pi pouzívání Bluetooth audio systému. Seznam soucástí · Císla v seznamu odpovídají císlm pouzitým v textu. · Zástrcka mikrofonu 1 se pipojuje do mikrofonního konektoru na pístroji. Upozornní · Mikrofon je vysoce pesné a citlivé zaízení. Za zádných okolností se jej nepokousejte demontovat. · Nevystavujte mikrofon velmi vysokým teplotám a vlhkosti. [. . . ] 2 Vyberte moznost , , Yes" (Ano). Poznámka Vestavný mikrofon pístroje je umístn v zadní cásti pedního panelu (strana 24). Nezakrývejte mikrofon páskou apod. Odmítnutí hovoru Stisknte tlacítko (OFF) (Vypnout). Pedání hovoru Aby bylo mozno aktivovat/deaktivovat píslusné zaízení (tento pístroj/mobilní telefon), zkontrolujte následující: Pedvolba hlasitosti vyzváncího tónu a hlasu volajícího Mzete pednastavit úrove hlasitosti vyzváncího tónu a hlasu volajícího. Nastavení vyzváncího tónu: Pi vyzvánní telefonu otácejte otocným ovladacem. Zobrazí se nápis , , Ring Volume" (Hlasitost vyzvánní) a nastaví se hlasitost vyzváncího tónu. Nastavení hlasu volajícího: Vyberte zdroj , , Bluetooth Phone" (Bluetooth telefon) a otácejte otocným ovladacem. Zobrazí se , , Talk Volume" (Hlasitost volajícího) a nastaví se hlasitost volajícího. 1 Stisknte tlacítko (MODE) (Rezim) nebo pouzijte vás mobilní telefon. Podrobné informace o ovládání mobilního telefonu najdete v návodu k obsluze vaseho mobilního telefonu. Poznámka V závislosti na vasem mobilním telefonu mze pi pokusu o pedání hovoru dojít k perusení handsfree pipojení. Poslání tón DTMF (Dual Tone Multiple Frequency - metoda dvoutónové volby) Z pístroje mzete posílat DTMF tóny. Pro posílání DTMF tón stisknte bhem hovoru pozadovaná císelná tlacítka (0 ­ 9, nebo ) na kartovém dálkovém ovladaci. Zobrazení telefonního seznamu mobilního telefonu Ovládáním tohoto pístroje mzete zobrazit telefonní seznam mobilního telefonu. V závislosti na mobilním telefonu nemusí být tato funkce k dispozici. Poznámka k profilu PBAP Mobilní telefon musí podporovat profil PBAP, pouze pro handsfree pipojení. Ukoncení hovoru Znovu stisknte tlacítko (handsfree) nebo tlacítko (OFF) (Vypnout). Poznámka I v pípad ukoncení hovoru není ukonceno Bluetooth pipojení. 1 2 Opakovaným stisknutím tlacítka (SOURCE) (Zdroj) zobrazte polozku , , Bluetooth Phone" (Bluetooth telefon). Zobrazí se nabídka telefonního seznamu. Nastavení úrovn mikrofonu Bhem hovoru mzete nastavit vhodnou úrove hlasitosti (, , ­2", , , ­1", , , 0", , , +1", , , +2") tak, aby vás druhý úcastník dobe slysel. Rada Pokud nastavíte polozku , , Auto Answer" (Aut. pijetí hovoru) na , , on" (zapnuto), je hovor automaticky pijat v nastaveném case (strana 37). 3 Píchozí hovor Pi píchozím hovoru je z reproduktor automobilu slyset vyzváncí tón. Pomocí otocného ovladace zobrazte pozadovanou polozku nabídky a stisknte výbrové tlacítko. V závislosti na nastavení mzete optovným otácením ovladace nastavit dalsí polozky. 1 Stisknte tlacítko (handsfree) v okamziku, kdy vyzváncí tón oznamuje píchozí hovor. Hovor je pijat. 42 Nabídka telefonního seznamu Access To (Pístup) Nastavení pístupu k polozkám telefonního seznamu mezi moznostmi , , Local" (Pam) nebo , , SIM". ­ , , Local" (Pam): pístup k polozkám telefonního seznamu ulozeným v pamti mobilního telefonu. ­ , , SIM": pístup k polozkám telefonního seznamu ulozeným na SIM kart. PB Browse (Zobrazení telefonního seznamu) Zobrazení telefonního seznamu mobilního telefonu pro uskutecnní hovoru. PB Download (Penos údaj telefonního seznamu)* Penos údaj telefonního seznamu z mobilního telefonu (strana 43). * Pokud je aktivní funkce , , Security" (Zabezpecení), zobrazí se nápis , , Security Code" (Bezpecnostní kód) a ovládání nebude mozné. Poznámka Je teba, aby byl mobilní telefon v pohotovostním rezimu. Penos údaj telefonního seznamu pomocí nabídky telefonního seznamu Mobilní telefon podporující profil PBAP, pouze pro handsfree pipojení. 2 Pomocí otocného ovladace vyberte polozku , , PB Download" (Penos údaj telefonního seznamu) a stisknte výbrové tlacítko. 4 Po dokoncení penosu se zobrazí nápis , , Complete" (Dokonceno). Píjem údaj telefonního seznamu z mobilního telefonu 1 Stisknte tlacítko (handsfree). 2 Pomocí otocného ovladace vyberte polozku , , Receive PB" (Píjem telefonního seznamu) a stisknte výbrové tlacítko. 3 Z mobilního telefonu odeslete údaje telefonního seznamu. Pi píjmu údaj se zobrazí nápis , , Data Receiving. . . " (Píjem údaj). [. . . ] NO Magazine (Zádný zásobník) V CD mnici není vlozen zásobník. NO Music (Zádné hudební soubory) Disk nebo USB zaízení neobsahuje zádný hudební soubor. t Vlozte do pístroje nebo CD mnice s podporou MP3 hudební CD. t Pipojte USB zaízení, které obsahuje hudební soubor. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MEX-BT5700U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MEX-BT5700U bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag