Návod k použití SONY MEX-BT5100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MEX-BT5100. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MEX-BT5100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MEX-BT5100.


SONY MEX-BT5100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1258 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MEX-BT5100 QUICK START GUIDE (376 ko)
   SONY MEX-BT5100 (3850 ko)
   SONY MEX-BT5100 annexe 1 (181 ko)
   SONY MEX-BT5100 annexe 2 (1646 ko)
   SONY MEX-BT5100 annexe 3 (1646 ko)
   SONY MEX-BT5100 DATASHEET (173 ko)
   SONY MEX-BT5100 QUICK GUIDE (3850 ko)
   SONY MEX-BT5100 Installation Guide (374 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MEX-BT5100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-276-520-11 (1) BluetoothTM audio systém Návod k obsluze Chcete-li zrusit demonstracní displej (DEMO), podívejte se na stranu 22. MEX-BT5100 © 2007 Sony Corporation Z bezpecnostních dvod nainstalujte tento pístroj do palubní desky vozidla. Popis instalace a pipojení naleznete v pilozeném návodu pro instalaci/pipojení. Likvidace starých baterií (platí v zemích Evropské unie a dalsích evropských zemích se samostatnými systémy sbru odpadu) Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, ze s baterií nesmí být zacházeno jako s bzným domovním odpadem. Zajistním správné likvidace baterie pedejdete mozným negativním vlivm na zivotní prostedí a lidské zdraví, které by se jinak projevily v dsledku nesprávné likvidace baterie. Recyklace materiál pispívá k ochran pírodních zdroj. [. . . ] ­ , , NORM" (Normální) (z): pro pouzití otocného ovladace podle nastavení z výroby. ­ , , REV" (Reverzní): pokud namontujete otocný ovladac na pravou stranu sloupku ízení. 21CZ AUX Audio (Vnjsí audio vstup)* Pro zapnutí externího zdroje signálu , , on" (zap. ) (z) nebo vypnutí , , off" (vyp. ) (strana 24). Version (Verze)* Zobrazení verze firmwaru pístroje. Receive Mode (Rezim píjmu) Local (Rezim místního vyhledávání) ­ , , off" (vyp. ) (z): pro naladní normálního píjmu. ­ , , on" (zap. ): pro naladní pouze stanic se silným signálem. Mono (Monofonní rezim) Pro vylepsení slabého píjmu FM zvolte rezim monofonního píjmu. ­ , , off" (vyp. ) (z): pro poslech stereofonního vysílání ve stereofonním rezimu. ­ , , on" (zap. ): pro poslech stereofonního vysílání monofonn. Regional (Místní píjem) Pro nastavení , , on" (zap. ) (z) nebo , , off" (vyp. ) (strana 14). BTM (strana 13) Display (Displej) Image (Obrázek) Nastavení rzných obrázk na displeji. ­ , , SpaceProducer" (z): pro vytvoení animovaných obrazc na displeji pi poslechu hudby. ­ , , off" (vyp. ): nezobrazování zádného obrázku. ­ , , All" (Vse): pro opakované postupné zobrazování obrázk ve vsech rezimech zobrazení. ­ , , SA 1 ­ 5": pro zobrazení spektrálního analyzéru. ­ , , Wallpaper 1 ­ 3" (Pozadí 1-3): pro zobrazení pozadí. ­ , , SA All"/, , Movie All"/, , Wallpaper All" (Vse): pro opakované postupné zobrazování vsech typ rezim. Info (Informace) Zobrazení polozek (podle zdroje pehrávání atd. ). ­ , , Simple" (Jednoduché) (z): pro nezobrazení nkterých polozek. ­ , , Clear" (Zhasnout): pro automatické zhasnutí polozek. Demo* (Ukázkový rezim) Pro nastavení , , on" (zap. ) (z) nebo , , off" (vyp. ). Dimmer (Ztmavnutí displeje) Pro nastavení jasu displeje. ­ , , Auto" (Automaticky) (z): pro automatické ztmavnutí displeje pi zapnutí svtel. ­ , , off" (vyp. ): pro vypnutí snizování jasu. [. . . ] V závislosti na struktue disku mze zahájení pehrávání trvat déle nez jednu minutu. , , " nebo , , " Pi rychlém posunu ve skladb dozadu nebo dopedu jste dosáhli zacátku nebo konce disku a není mozno pokracovat dále. , , " Pístroj neumí zobrazit tento znak. Not Available (Není dostupné) Jako zdroj zvuku je zvoleno Bluetooth AUDIO, ale není pipojeno zádné Bluetooth audio zaízení. No Devices Found (Nenalezeno zádné zaízení) · Pi vyhledávání nebylo nalezena zádné pipojitelné zaízení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MEX-BT5100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MEX-BT5100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag