Návod k použití SONY MEX-BT5000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MEX-BT5000. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MEX-BT5000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MEX-BT5000.


SONY MEX-BT5000 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2006 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MEX-BT5000 (4312 ko)
   SONY MEX-BT5000 annexe 1 (181 ko)
   SONY MEX-BT5000 annexe 2 (231 ko)
   SONY MEX-BT5000 annexe 3 (1620 ko)
   SONY MEX-BT5000 annexe 4 (1620 ko)
   SONY MEX-BT5000 DATASHEET (367 ko)
   SONY MEX-BT5000 INSTALL GUIDE (352 ko)
   SONY MEX-BT5000 PRODUCT BROCHURE (392 ko)
   SONY MEX-BT5000 Installation Guide (443 ko)
   SONY MEX-BT5000 ENJOY USING BLUETOOTH (177 ko)
   SONY MEX-BT5000 INSTALLATION/CONNECTIONS (350 ko)
   SONY MEX-BT5000 QUICK GUIDE FOR BLUETOOTH (177 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MEX-BT5000

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-693-038-11 (1) BluetoothTM Audio systém Návod k obsluze CZ Zrusení ukázkového rezimu (DEMO) viz strana 20. MEX-BT5000 © 2006 Sony Corporation 2-693-040-11 (1) Uzívejte si bezdrátové technologie BluetoothTM Rychlý prvodce funkcemi BLUETOOTH Tento návod obsahuje pehled bezdrátové technologie BLUETOOTH a pokyny pi základní ovládání pístroje. Podrobné ovládání naleznete v návodu k obsluze. MEX-BT5000 2006 Sony Corporation Co je BLUETOOTH technologie? Bezdrátová technologie BLUETOOTH pedstavuje bezdrátovou technologii penosu dat na krátkou vzdálenost a zajisuje bezdrátovou komunikaci mezi digitálními zaízeními, napíklad telefonem a náhlavní soupravou. Bezdrátová technologie BLUETOOTH pracuje v dosahu piblizn 10 m. Bzné je pipojení dvou zaízení, nkterá zaízení vsak umozují soucasné pipojení více zaízení. [. . . ] Stisknte opakovan tlacítko (SOURCE), az se objeví nápis , , Bluetooth AUDIO". Upravte hlasitost pístroje. Vymazání údaj z telefonního seznamu 1 Zvolte , , Phonebook" (Telefonní seznam) c , , Contact List" (Seznam kontakt) z nabídky CALL (Volání). Pro vymazání vsech údaj z telefonního seznamu vyberte , , Delete All" (Vymazat vse) v kroku 1. Po vymazání zkontrolujte, zda byly vsechny údaje správn vymazány. Ovládání audio zaízení prostednictvím tohoto pístroje Na pístroji mzete pouzívat následující funkce v pípad, ze zaízení podporuje AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - profil dálkového ovládaní audio a video) technologie Bluetooth. (Na rzných audio zaízeních se mze ovládání lisit. ) Zmna jména v telefonním seznamu 1 Zvolte , , Phonebook" (Telefonní seznam) c , , Contact List" (Seznam kontakt) z nabídky CALL (Volání). 3 Vyberte , , Edit Name" (Upravit jméno) a pak zadejte nové. 18 Funkce Udlejte toto Peskocení skladeb Stisknte joystick vlevo/ vpravo. Rychlý posun Stisknte a podrzte joystick vzad/vped vlevo/vpravo. Pauza Stisknte (6) (Pauza)*. * Na nkterých zaízeních bude mozná poteba stisknout tlacítko dvakrát. Jiné nez výse uvedené operace by mly být provádny na audio zaízení. Poznámka I v pípad, ze zmní zdroj na pístroji, pehrávání na audio zaízení se nezastaví. Rada Mzete pipojit mobilní telefon, který podporuje A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) jako audio zaízení a poslouchat hudbu. Dalsí moznosti nastavení Nastavení handsfree zaízení V pípad, ze máte pipojen mobilní telefon, kompatibilní s Bluetooth funkcemi jako a handsfree zaízení, mzete nastavovat rzné funkce. EC/NC Mode*4 (Rezim potlacení ozvny/sumu) Snízení ozvny a sumu v konverzaci po telefonu. Za normálních okolností nastavte , , Mode 1" (z) (Rezim 1). V pípad, ze je kvalita výstupního zvuku nevyhovující, nastavte , , Mode 2" (Rezim 2) nebo , , off" (Vyp). Speaker Sel*4 (Volba reproduktoru) Nastavení, zda má z pedních reproduktor vycházet vyzváncí tón nebo tón vytácení a hlas druhé strany. ­ , , FR-L" (z): Výstup z levého kanálu pedních reproduktor. ­ , , FR-R": Výstup z pravého kanálu pedních reproduktor. ­ , , Front" (Pední): Výstup z obou pedních reproduktor. Security (Zabezpecení) Uzamknutí osobních informací v následujících nabídkách nastavením ctymístného hesla (strana 17). , , Dialed Calls" (Volaná císla), , , Received Calls" (Pijaté hovory), , , Phonebook" (Telefonní seznam), , , Preset Dial" (Pedvolby), , , Receive PB" (Píjem tel. seznamu) Nastavíte-li zabezpecení, zobrazí se pi vstupu do výse uvedených nabídek nápis , , Security Locked" (Bezpecnostní zámek). Pro odemknutí nabídek vyberte , , Unlock" (Odemknout) a zadejte císelné heslo. *1 Nastavíte-li , , Security" (Bezpecnost), objeví se nápis , , Security Locked" (Bezpecnostní zámek) a není mozné ovládání. *2 Pouzijete-li znak, který tento pístroj neumí pouzívat, nebude se zobrazovat správn. *3 U nkterých telefon mze být reprodukován vyzváncí tón pístroje, i pi nastavení , , Cellular" (Mobilní telefon). *4 Nastavitelné bhem volání. 1 2 3 4 5 Stisknte tlacítko (Bluetooth). Stisknte tlacítko (Bluetooth). Poznámka Vyberete-li v nastavení zabezpecení , , Initialize" (Inicializovat), budou vymazány vsechny ulozené údaje (, , Dialed Calls" (Volaná císla), , , Received Calls" (Pijaté hovory), , , Phonebook" (Telefonní seznam) a , , Preset Dial" (Pedvolby)). Nabídka Phone Settings (Nastavení telefonu) , , z" indikuje výchozí nastavení. Vymazání registrace pipojeného zaízení 1 2 Receive PB* * (Píjem telefonního seznamu) Pro píjem a ulození údaj z telefonního seznamu mobilního telefonu (strana 18). [. . . ] t Stisknte joystick vlevo/vpravo, zatímco bliká název stanice. Pístroj zahájí vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty PI (Identifikace Programu) (zobrazuje se "PI SEEK"). NO Disc (Není zalozen disk) V mnici CD/MD není vlozen disk. t Vlozte disk do mnice. NO Disc Name (Není název disku) Ve stop není zapsáno jméno disku. NO Group Name (Není název skupiny) Ve stop ATRAC CD není zapsán název skupiny. NO ID3 Tag (Nejsou ID3 tagy) Zkontrolujte, zda pipojené Bluetooth audio zaízení podporuje AVRCP. Nkteré funkce nepracují. V souboru MP3 nejsou zapsány zádné informace v ID3. NO Information (Nejsou informace) Zkontrolujte, zda pipojené zaízení podporuje vyzadovanou funkci. Pi píjmu hovoru se nezobrazí jméno volajícího. V souborech ATRAC3/ATRAC3plus nebo souboru WMA nejsou zapsány zádné textové informace. NO Magazine (Není zásobník) · Jméno volajícího není ulozeno v telefonním seznamu. · Telefon volajícího je nastaven do rezimu skrytí císla. Hovor zacne necekan. V mnici CD není vlozen zásobník. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MEX-BT5000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MEX-BT5000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag