Návod k použití SONY MEX-BT3700U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MEX-BT3700U. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MEX-BT3700U bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MEX-BT3700U.


SONY MEX-BT3700U : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3253 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MEX-BT3700U ANNEXE 1 (4167 ko)
   SONY MEX-BT3700U QUICK START GUIDE (340 ko)
   SONY MEX-BT3700U (1263 ko)
   SONY MEX-BT3700U annexe 2 (4025 ko)
   SONY MEX-BT3700U annexe 3 (554 ko)
   SONY MEX-BT3700U annexe 4 (231 ko)
   SONY MEX-BT3700U DATASHEET (339 ko)
   SONY MEX-BT3700U QUICK GUIDE (4153 ko)
   SONY MEX-BT3700U INSTALLATION / CONNECTIONS (438 ko)
   SONY MEX-BT3700U QUICK GUIDE FOR BLUETOOTH FUNCTION (222 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MEX-BT3700U

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-125-655-41 (1) Bluetooth® audio systém Návod k obsluze Zrusení ukázkového rezimu (DEMO) ­ viz strana 14. MEX-BT3700U ©2009 Sony Corporation 4-125-657-41 (1) Bluetooth® audio systém Tento prvodce uvádí strucný postup pro pouzití funkce Bluetooth na tomto pístroji v pípad, ze jste si pecetli dodaný návod k obsluze, ale zapomnli jste, jak funkci Bluetooth pouzívat. Podrobné informace - viz dodaný návod k obsluze a návod k obsluze Bluetooth zaízení. Rychlý prvodce funkcí Bluetooth MEX-BT3700U ©2009 Sony Corporation Tlacítka a indikátory Tlacítka a indikátory Stav indikátor Svítí Bliká Nesvítí Svítí Bliká Nesvítí Svítí Bliká Nesvítí Zapnutý signál Bluetooth Pohotovostní rezim párování Vypnutý signál Bluetooth Úspsné pipojení k mobilnímu telefonu Pipojování pístroje k mobilnímu telefonu Zádné pipojení Úspsné pipojení k audio zaízení Pipojování pístroje k audio zaízení Zádné pipojení Spárování Ovládání pístroje Ovládání Bluetooth zaízení × 5 s 1 2 3 4 5 , Vyhledávání DR-BT30Q XPLOD XXXXXXX Vyberte rezim , , XPLOD" Pístupový kód , , 0000" Postupujte podle pokyn zobrazených na displeji Spárování probhlo úspsn 6 Pipojení ON (zapnutý signál Bluetooth) 1 , × 3 s t Pipojte se k tomuto pístroji pomocí mobilního telefonu. 1 , Pipojte se k tomuto pístroji pomocí audio zaízení. 1 Poznámka Pomocí tohoto pístroje se mzete pipojit k Bluetooth zaízení (viz návod k obsluze). Pokud se nemzete pomocí tohoto pístroje pipojit k Bluetooth zaízení, zkuste provést párování znovu. 3 kroky pro pouzívání funkce BLUETOOTH Spárování Nejdíve zaregistrujte (, , spárujte") Bluetooth zaízení (mobilní telefon atd. ) s tímto pístrojem. Po provedení spárování jiz není teba párování opakovat. Pipojení V nkterých pípadech umozuje spárování automatické vytvoení pipojení. [. . . ] · Hlasové vytácení nemusí v nkterých pípadech pracovat. Pedevsím to závisí na úcinnosti funkce rozpoznání hlasu na mobilním telefonu. Rady · Mluvte stejným zpsobem jako pi ukládání hlasové informace. · Pro ulození hlasové informace si sednte do automobilu a vyberte na tomto pístroji zdroj , , BT PHONE" (Bluetooth telefon). Pehrávání Pozastavení Peskakování skladeb Tlacítko (6) (PAUSE)* (Pozastavení) na pístroji. Tlacítko SEEK ­/+ (. />) (Vyhledávání) [jednou pro kazdou skladbu]. * Na nkterých zaízeních bude mozná poteba stisknout tlacítko dvakrát. Jiné nez výse uvedené operace by mly být provádny na audio zaízení. Poznámky · Bhem pehrávání z audio zaízení se na displeji tohoto pístroje nezobrazují informace, jako napíklad císlo skladby/cas, stav pehrávání atd. · I v pípad, ze na tomto pístroji zmníte zdroj signálu, se pehrávání na audio zaízení nezastaví. Rada Pro poslech hudby mzete jako audio zaízení pipojit mobilní telefon, který podporuje profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Penos hudby Poslech hudby z audio zaízení Na tomto pístroji mzete poslouchat hudbu z audio zaízení, které podporuje profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Profil pokrocilé distribuce hudby) technologie Bluetooth. 1 2 3 4 Snizte hlasitost pístroje. Opakovaným stisknutím tlacítka (SOURCE) (Zdroj) zobrazte polozku , , BT AUDIO". Upravte hlasitost pístroje. Smazání registrace vsech spárovaných zaízení 1 2 3 4 5 Stisknte tlacítko (OFF) (Vypnout). Pokud svítí , , ", stisknte a podrzte tlacítko (BT), dokud , , " nezhasne. Opakovaným stisknutím výbrového tlacítka zobrazte polozku , , BT INIT" (Inicializace Bluetooth). Bhem doby, kdy bliká nápis , , INITIAL" (Inicializace), nevypínejte napájení. Nastavení úrovn hlasitosti Úrove hlasitosti je nastavitelná, aby bylo mozno kompenzovat rozdíly mezi pístrojem a audio zaízením Bluetooth. 1 Spuste na audio zaízení Bluetooth pehrávání s pimenou hlasitostí. 2 Nastavte na tomto pístroji hlasitost, kterou obvykle pouzíváte. 28 Dalsí funkce Zmna nastavení zvuku Nastavení zvukových charakteristik Nastavení ekvalizacní kivky -- EQ3 Moznost , , CUSTOM" (Uzivatelské nastavení) funkce EQ3 vám umozuje provádt vase vlastní nastavení ekvalizéru. 1 2 3 Vyberte zdroj a opakovaným stisknutím výbrového tlacítka vyberte , , EQ3". Pomocí otocného ovladace vyberte , , CUSTOM" (Uzivatelské nastavení). Opakovaným stisknutím výbrového tlacítka zobrazte polozku , , LOW" (Hloubky), , , MID" (Stedy) nebo , , HI" (Výsky). Pomocí otocného ovladace upravte nastavení vybrané polozky. Úrove hlasitosti je nastavitelná s krokem 1 dB od ­10 dB do +10 dB. 1 2 3 Opakovaným stisknutím výbrového tlacítka zobrazte pozadovanou polozku. Pomocí otocného ovladace upravte nastavení vybrané polozky. Nastavení je dokonceno a displej se vrátí k normálnímu rezimu pehrávání/píjmu. 4 Je mozné nastavit následující polozky (podrobné informace naleznete na referencní stran): EQ3 Výbr nkterého ze 7 typ ekvalizacní kivky. LOW (Hloubky)*1, MID (Stedy)*1, HI (Výsky)*1 (strana 29) BAL (Vyvázení levého/pravého kanálu) Pizpsobení vyvázení zvuku mezi levým a pravým reproduktorem. FAD (Vyvázení pedních/zadních kanál) Upravení relativní úrovn mezi pedními a zadními reproduktory. [. . . ] NO MAG (Zádný zásobník) V CD mnici není vlozen zásobník. NO MUSIC (Zádné hudební soubory) Disk nebo USB zaízení neobsahuje zádný hudební soubor. t Vlozte do pístroje nebo CD mnice s podporou MP3 hudební CD. t Pipojte USB zaízení, které obsahuje hudební soubor. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MEX-BT3700U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MEX-BT3700U bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag