Návod k použití SONY MEX-BT3600U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MEX-BT3600U. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MEX-BT3600U bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MEX-BT3600U.


SONY MEX-BT3600U : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (982 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MEX-BT3600U QUICK START GUIDE (298 ko)
   SONY MEX-BT3600U (4276 ko)
   SONY MEX-BT3600U annexe 1 (233 ko)
   SONY MEX-BT3600U annexe 2 (2432 ko)
   SONY MEX-BT3600U annexe 3 (232 ko)
   SONY MEX-BT3600U annexe 4 (383 ko)
   SONY MEX-BT3600U INSTALLATION GUIDE (417 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MEX-BT3600U

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-299-319-11 (1) BluetoothTM audiosystém Návod k obsluze Chcete-li zrusit demonstracní displej (DEMO), podívejte se na stranu 28. MEX-BT3600U © 2008 Sony Corporation 3-299-320-11 (1) BluetoothTM Audio systém Rychlý prvodce funkcemi BLUETOOTH Tento , , Strucný prvodce" je urcen pro pipomenutí ovládání v pípad, ze zapomenete zpsob, jak pouzívat funkce Bluetooth, po pectení pilozeného návodu k obsluze. Úplné podrobnosti o ovládání naleznete v pilozeném návodu k obsluze a návodu k obsluze Bluetooth zaízení. MEX-BT3600U © 2008 Sony Corporation Printed in Thailand Tlacítka a ikony Tlacítka a ikony Stav kontrolek Svítí Bliká Nesvítí Svítí Bliká Nesvítí Svítí Bliká Nesvítí Bluetooth signál zapnutý Pohotovostní rezim pro párování Bluetooth signál vypnutý Pipojení k mobilnímu telefonu probhlo úspsn Pístroj se pipojuje k mobilnímu telefonu Zádné pipojení Pipojení k audiozaízení probhlo úspsn Pístroj se pipojuje k audiozaízení Zádné pipojení Párování Ovládání pístroje Ovládání Bluetooth zaízení (BT)× 5 s 1 2 , Vyhledávání 3 DR-BT30Q XPLOD XXXXXXX Vyberte , , XPLOD" 4 5 Párování probhlo úspsn Heslo , , 0000" Postupujte podle pokyn na displeji 6 Pipojení ON (Zapnutý Bluetooth signál) 1 , (BT)× 3 s t Pipojení k tomuto pístroji pomocí mobilního telefonu. 1 , Pipojení k tomuto pístroji pomocí audiozaízení. 1 Poznámka Z tohoto pístroje mzete provést pipojení k Bluetooth zaízení (viz návod k obsluze). Nelze-li se pipojit z pístroje k Bluetooth zaízení, spuste párování znovu. 3 kroky ke zprovoznní funkce BLUETOOTH 1 Párování r r Nejprve vzájemn zaregistrujte (, , spárujte") Bluetooth zaízení (mobilní telefon atd. ) a tento pístroj. Pi dalsím spojení jiz párování nebude vyzadováno. 2 Pipojení Nkdy umozuje párování automatické spojení. [. . . ] Otácením ovladace hlasitosti vyberte , , CUSTOM" (Uzivatelské nastavení). Opakovaným stisknutím výbrového tlacítka zobrazte , , LOW" (Hloubky), , , MID" (Stedy) nebo , , HI" (Výsky). Úrove hlasitosti je nastavitelná s krokem 1 dB od ­10 dB do +10 dB. Pro nastavení ekvalizacní kivky zopakujte kroky 3 a 4. Pro obnovení ekvalizacní kivky nastavené z výroby stisknte a podrzte výbrové tlacítko ped dokoncením nastavení. Po 3 sekundách je nastavení dokonceno a displej se vrátí k normálnímu rezimu pehrávání/píjmu. Rada Lze rovnz upravit dalsí typy ekvalizéru. Pizpsobení polozek nastavení -- SET 1 2 3 4 Stisknte a podrzte výbrové tlacítko. Opakovaným stiskem výbrového tlacítka zobrazte pozadovanou polozku. Otocením ovladace vyberte nastavení (napíklad , , ON" nebo , , OFF"). Nastavení je dokonceno a displej se vrátí k normálnímu rezimu pehrávání/píjmu. Poznámka Zobrazované polozky se mohou lisit podle zdroje a nastavení. 28CZ LPF (Dolní propust) Pro volbu frekvence, nad kterou nebude signál posílán do subwooferu: , , LPF OFF" (Dolní propust vypnuto) (z), , , LPF 125Hz" nebo , , LPF 78Hz". LOUD (Zdraznní hloubek) Umozuje cistý poslech pi nízkých úrovních hlasitosti. ­ , , LOUD -ON" (Zdraznní hloubek zapnuto): pro zdraznní hloubek a výsek. ­ , , LOUD -OFF" (Zdraznní hloubek vypnuto) (z): hloubky a výsky nebudou zdraznny. BTM (strana 20) BT INIT (Inicializace Bluetooth)*1 (strana 27) *1 Pokud je pístroj vypnutý. *3 Kdyz je pijímán signál FM. AUX AUX Pipojovací kabel* (není soucástí píslusenství) * Zajistte, aby byla pouzita zástrcka rovného typu. Nastavení úrovn hlasitosti Ped spustním pehrávání nezapomete pizpsobit hlasitost kazdého pipojeného audiozaízení. 2 Opakovaným stisknutím tlacítka (SOURCE) (Zdroj) zobrazte , , AUX" (Externí zaízení). Zobrazí se zpráva , , AUX FRONT IN" (Pední vstup AUX). 3 Spuste pehrávání na penosném audiozaízení s pimenou hlasitostí. 4 Nastavte na pístroji hlasitost, kterou obvykle pouzíváte. 5 Opakovaným stisknutím výbrového tlacítka zobrazte , , AUX" (Externí zaízení) a otocením ovladace upravte vstupní úrove (­8 dB az +18 dB). Pouzívání doplkového zaízení Externí audiozaízení Po pipojení volitelného penosného audiozaízení do vstupu AUX (konektor stereo mini) na pístroji a následném výbru zdroje mzete poslouchat tento zdroj v reproduktorech automobilu. Úrove hlasitosti je nastavitelná, aby bylo mozno kompenzovat rozdíly mezi pístrojem a penosným audiozaízením. Postupujte následujícím zpsobem: Pipojení penosného audiozaízení 1 Vypnte penosné audiozaízení. 3 Pipojte zaízení k pístroji. Otocný dálkový ovladac RM-X4S Nalepení stítku Stítek s popisem ovladac nalepte podle toho, jak budete otocný ovladac pipevovat. SEL MODE DSPL DSPL MODE SEL 29CZ Umístní ovládacích prvk Tlacítka na otocném dálkovém ovladaci ovládají stejné funkce jako odpovídající tlacítka na pístroji. ATT SEL PRESET/ DISC 1 Pi stisknutí ovladace hlasitosti VOL (Hlasitost) stisknte a podrzte tlacítko (SEL) (Výbr). MODE SOURCE DSPL VOL SEEK/AMS OFF OFF Následují ovladace, na otocném dálkovém ovladaci, vyzadují jiné ovládání z pístroje. · Tlacítko ATT (ztlumení) Pro ztlumení zvuku. [. . . ] t Pipojte USB zaízení obsahující hudební soubory. NO NAME (Není název) Ve skladb nejsou zapsány názvy skladby/alba/disku. NO TP (Není dopravní hlásení) Pístroj bude pokracovat v hledání dostupných stanic s dopravním programem. NO TRACK (Zádné skladby): Vybraná polozka na USB zaízení neobsahuje album/ skladbu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MEX-BT3600U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MEX-BT3600U bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag