Návod k použití SONY MEX-BT2800U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MEX-BT2800U. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MEX-BT2800U bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MEX-BT2800U.


SONY MEX-BT2800U : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4100 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MEX-BT2800U

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V pøípadì prodeje nebo pøedání zaøízení jiné osobì jí rovnì dejte tuto pøíruèku. Dùleité bezpeènostní pokyny G V zájmu vlastní bezpeènosti neobsluhujte ovládací prvky zaøízení bìhem øízení. Je urèen k pouití výluènì jako pomoc pøi navigaci. Zaøízení není urèeno k pøesnému mìøení smìru, vzdálenosti, umístìní nebo topografii. G Vypoètená vzdálenost je pouze orientaèní. [. . . ] Tato ikona upozoròuje, e na nìkterých silnicích na doporuèené trase je tøeba zaplatit poplatky. Tato ikona se objeví, pokud nebylo moné naplánovat ádnou trasu se vemi poadavky týkajícími se typu silnic. Nìkdy se nepodaøí najít vhodnou silnici blízko výchozímu bodu nebo cíli. Tato ikona upozoròuje, e pøi plánování cesty nemohly být pouity vechny vae pøedvolby. Doporuèená trasa obsahuje úseky, do kterých se lze dostat pouze pìky. Doporuèená trasa obsahuje nezpevnìné komunikace. Doporuèená trasa obsahuje úseky, do kterých se lze dostat pouze se zvlátním povolením. 11. Informace jakékoli informace, které nespadají do ádné z výe uvedených kategorií. Klepnutím na ikonu zobrazíte obsah. 56 Pøizpùsobení displeje Klepnutím na toto tlaèítko získáte pøehled o celé doporuèené trase. Pøepne na zobrazení 2D mapy s orientací na sever, co umoòuje rychlé ovìøení trasy. Parametry Toto tlaèítko otevøe obrazovku pro nastavení parametrù trasy, kterou lze jinak zobrazit pøes nabídku Nastavení => Nastavení trasy. Nový parametr V obrazovce Informace o trase se nyní objeví nová volba Nejrychleji místo pøedchozí metody Ekonomický a trasa bude okamitì pøepoèítána. 57 NABÍDKY VYHLEDAT, NASTAVENÍ A TRASA Zobrazení navigace Tlaèítko Nabídka otevøe nabídku obsahující vyhledávaè, nabídku Nastavení a Trasa a tlaèítko Veobecné umoní pøepnutí do hlavní nabídky Navigace. Zobrazení navigace Tlaèítko Nabídka otevøe nabídku obsahující vyhledávaè, nabídku Nastavení a Trasa a tlaèítko Veobecné umoní pøepnutí do hlavní nabídky Navigace. Nastavení Tlaèítko Nastavení otevøe nabídku Nastavení. Také je v ní nìkolik moností získávání informací o trasách. G Ze zobrazení mapy mùete nabídku Trasa otevøít pomocí tlaèítka Trasa v levém horním rohu. G Ze zobrazení Navigace lze otevøít nabídku Trasa pomocí tlaèítka Trasa v nabídce Vyhledat, Nastavení nebo Trasa. Pøepoèítání trasy Tato poloka nabídky je dostupná, pouze pokud je aktivní trasa a lze zjistit pozici GPS. Otevøe obrazovku nabídky se ètyømi monostmi. Kadá z nich umoòuje upravit aktivní trasu. 63 Pøepoèítat Tato funkce zopakuje výpoèet trasy na základì stejného nastavení jako pùvodnì. Tato monost se pouívá, kdy bylo deaktivováno automatické pøepoèítání mimo trasu. Tuto funkci mùete vyuít, kdy jedete podél navrhované trasy. V takovém pøípadì mùe programu nìjakou dobu trvat pøepoèítání, mùete tedy pøepoèítat trasu manuálnì. Uiteèná informace Tato dílèí nabídka se otevøe automaticky pøi kadém pøepoèítání trasy, pokud byla volba povolena v nabídce Nastavení => Obecné => Pøepoèítání mimo trasu. Objíïka Kdy se dostanete do dopravní zácpy nebo k uzavøené silnici, mùete program nechat pøepoèítat cestu, abyste tuto situaci objeli co nejrychleji. Musíte vak zadat minimální vzdálenost, po které se chcete znovu napojit na pùvodní trasu. Vyberte si vzdálenost, která je pro daný dopravní problém vhodná. 64 Uiteèná informace Úèelem této funkce je nabídnout alternativní trasu pro dalí úsek cesty. [. . . ] Pøijímaè GPS mùe odhadnut chybu v závislosti na poètu a poloze satelitù, z nich získává signál. Tato informace se zobrazuje na obrazovce Stav GPS v zaøízení. Je tøeba vìdìt, e pøesnost GPS závisí jetì na nìkolika dalích faktorech, které pøijímaè GPS nedokáe zhodnotit (zpodìní signálu v dùsledku vlivu ionosféry, odrazivé materiály v blízkosti zaøízení GPS, atd. ) Pøiblíení a oddálení: Funkce pøiblíení se pouívá pro zmìnu mìøítka mapy. Pøiblíení umoòuje podrobnìjí pohled na mapu, ale zobrazuje mení oblast. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MEX-BT2800U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MEX-BT2800U bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag