Návod k použití SONY MEX-BT2500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MEX-BT2500. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MEX-BT2500 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MEX-BT2500.


SONY MEX-BT2500 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (461 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MEX-BT2500 (3123 ko)
   SONY MEX-BT2500 annexe 1 (165 ko)
   SONY MEX-BT2500 annexe 2 (1018 ko)
   SONY MEX-BT2500 annexe 3 (1018 ko)
   SONY MEX-BT2500 INSTALL GUIDE (436 ko)
   SONY MEX-BT2500 QUICK REFERENCE (213 ko)
   SONY MEX-BT2500 Installation Guide (352 ko)
   SONY MEX-BT2500 INSTALLATION/CONNECTIONS (271 ko)
   SONY MEX-BT2500 QUICK GUIDE FOR BLUETOOTH FUNCTION (219 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MEX-BT2500

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-100-199-21 (1) BluetoothTM Audio systém Návod k obsluze Chcete-li zrusit demonstracní displej (DEMO), podívejte se na stranu 17. MEX-BT2500 © 2007 Sony Corporation Z bezpecnostních dvod nainstalujte tento pístroj do palubní desky vozidla. Popis instalace a pipojení naleznete v pilozeném návodu pro instalaci/pipojení. Zákaznická podpora V pípad dotaz nebo pro získání nejnovjsích informací o podpoe výrobku prosím navstivte následující webové stránky: http://esupport. sony. com http://www. sony. com/xplod Pokud vám tato esení nepomohou situaci zlepsit, obrate se na nejblizsího prodejce Sony. Vezmete-li pístroj do opravy z dvodu problém s pehráváním CD, pineste disk, který zpsobil daný problém. Tento stítek je umístn na spodní stran pístroje. Spolecnost Sony Corp. tímto prohlasuje, ze pístroj MEX-BT2500 odpovídá základním pozadavkm a ostatním dlezitým naízením Smrnice 1999/5/EC. [. . . ] A. SCRL (Automatický posun textu) Pro automatický posun textu dlouhé zobrazované polozky pi zmn alba/skladby. LOCAL (Rezim místního vyhledávání) ­ , , LOCAL-ON" : pro naladní pouze stanic se silným signálem. ­ , , LOCAL-OFF" (z): pro naladní normálního píjmu. MONO*2 (Monofonní rezim) Pro vylepsení slabého píjmu FM zvolte rezim monofonního píjmu. ­ , , MONO-ON" : pro poslech stereofonního vysílání v monofonním rezimu. ­ , , MONO-OFF" (z): pro poslech stereofonního vysílání v stereofonním rezimu. REG*2 (Regionální program) Pro zapnutí , , REG-ON" (z) nebo vypnutí , , REGOFF" (strana 12). LOUD (Hlasitost) Umozuje cistý poslech pi nízkých úrovních hlasitosti. ­ , , LOUD -OFF" (z) : hloubky a výsky nebudou zdraznny. BTM (Naladní nejsilnjsích stanic) (strana 10) BT INIT (Inicializace Bluetooth)*1 (strana 15) *1 Kdyz je pístroj vypnutý. *2 Kdyz je pijímán signál FM. Pouzívání doplkového zaízení Externí audio zaízení Po pipojení volitelného audio zaízení ke vstupnímu konektoru AUX (konektor stereo mini) na pístroji a následném výbru tohoto zdroje mzete poslouchat zvuk z tohoto zaízení v reproduktorech automobilu. Úrove hlasitosti je nastavitelná, aby bylo mozno kompenzovat rozdíly mezi pístrojem a penosným audio zaízením. Postupujte následujícím zpsobem: Pipojení penosného audio zaízení 1 Vypnte penosné audio zaízení. 3 Pipojte zaízení k pístroji. AUX AUX Pipojovací kabel* (není soucástí píslusenství) * Zajistte, aby byla pouzita zástrcka rovného typu. Pizpsobení úrovn hlasitosti Ped spustním pehrávání nezapomete pizpsobit hlasitost kazdého pipojeného audio zaízení. 2 Opakovaným stiskem tlacítka (SOURCE) zobrazte nápis , , AUX". 3 Spuste pehrávání na penosném audio zaízení s pimenou hlasitostí. 4 Nastavte na pístroji hlasitost, kterou obvykle pouzíváte. 5 Opakovaným stiskem výbrového tlacítka zobrazte nápis , , AUX" a otocením ovladace hlasitosti upravte vstupní úrove (­8 dB az +18 dB). 17CZ Doplující informace Bezpecnostní upozornní · Jestlize jste svj automobil zaparkovali tak, ze na nj dopadá pímé slunecní svtlo, nechejte pístroj ped pouzitím vychladnout. · Automatická (motorová) anténa se pi provozu pístroje vysune automaticky. · Nelze pehrávat disky CD o prmru 8 cm. · Ped zahájením pehrávání ocistte disky bzn prodávaným cisticím hadíkem. K cistní nepouzívejte rozpoustdla jako je benzín, edidlo, bzn dostupné cisticí prostedky ani antistatické spreje, urcené pro cistní klasických analogových desek. Kondenzace vlhkosti Za destivých dní nebo na velmi vlhkých místech mze na optických soucástech uvnit pístroje a na displeji dojít ke kondenzaci vlhkosti. Pokud tato situace nastane, nebude pístroj správn pracovat. [. . . ] V pípad, ze je zvuk slyset z mobilního telefonu, nastavte výstup mobilního telefonu do reproduktor automobilu. Stisknte tlacítko (EQ/BLUETOOTH) a podrzte je tak dlouho, dokud nezhasne , , ". Pak provete znovu inicializaci. Chybová hlásení/Zprávy ERROR (Chyba) · Disk je znecistný nebo je vlozen obrácen. · Disk není mozné pehrát z dvodu njakého problému. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MEX-BT2500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MEX-BT2500 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag