Návod k použití SONY MDR-ZX300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MDR-ZX300. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MDR-ZX300 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MDR-ZX300.


SONY MDR-ZX300 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (735 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MDR-ZX300 DATASHEET (367 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MDR-ZX300

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Blií podrobnosti vám sdìlí provozovatel slueb sítì. Pouité symboly F Oznaèuje, e je tøeba stisknout klávesy, uvedené za tímto symbolem. Bezpeènostní opatøení Pro nabíjení baterie telefonu je urèena buï vestavìná nabíjeèka nebo stolní nabíjeèka (EB-CR600) napájená síovým napájeèem (EB-CA600). Pouití jiných zaøízení mùe být nebezpeèné a vede k zániku záruky. Pøi cestování letadlem mobilní telefon vypnìte. Pouívání mobilního telefonu v letadle je zakázáno, protoe by mohlo ohrozit provoz letadla a také by mohlo vést k ruení telefonní sítì. [. . . ] Pøijaté zprávy se uloí do seznamu pøijatých zpráv. Nepøeètené zprávy budou oznaèeny blikající "*". Jakmile Zprávy vyberete urèitou zprávu, mùete ji èíst, smazat, upravit a odpovìdìt na ni. Je-li zobrazeno slovo "Odesílatel" nebo Seznam obdrených Zprávy Seznam zaslaných telefonní èíslo v uvozovkách (" "), pak stisknutím D Vytvoø toto èíslo vytoèíte nebo stisknutím A ho uloíte do Pøehled telefonního seznamu. mazán í Parametry ivotnost Info sítì Pøíjem Jakmile se zpráva odele nebo upraví, uloí se do Seznam zpráv Støedisko zpráv seznamu odeslaných zpráv. Hláení Témata Protokol Jazyky Pouitím "Vytvoø" vytvoøíte a odelete novou zprávu, nebo ji uloíte do seznamu odeslaných zpráv. Mùete pøijímat, zobrazovat, upravovat a odesílat krátké Funkce pøehledu umoòuje zkontrolovat, jak velká èást textové zprávy do maximální délky 160 znakù. Pøed odesláním zprávy je nutno do parametrù zadat èíslo Parametry jsou uiteèná nastavení pro pøíjem èi odeslání støediska zpráv. Toto èíslo vám sdìlí vá provozovatel zpráv. Funkce automatického mazání automaticky vymae Jsou-li pøijaty nové zprávy, indikátor zpráv (N) zaène zprávy. Pøi volbì "Pøijatá pøeètená" se nejstarí pøeètená blikat a zprávy se automaticky uloí do pamìti zpráv na zpráva pøepíe novou zprávou. Pro aktualizaci nebo kontrolu stavu signalizace pøíchozího hovoru musí být telefon pøihláen do sítì. Funkce "Zobrazení ID volajícího" vám umoòuje zkontrolovat identifikaci volající linky. Telefon musí být pøihláený do sítì. Pouitím funkce "Zatajení vlastního ID" lze zabránit odesílání vaeho telefonního èísla pøi kadém hovoru. Pro kontrolu nebo kontrolu stavu utajení identifikace musí být telefon pøihláen do sítì. Funkce "Cena/jednot. " nastaví cenu kadé jednotky pro informace o hovorném a poadovanou mìnu, v ní se hovorné zobrazuje. Pouitím funkce "Limit hovoru" mùete omezit pouití telefonu na zadaný poèet jednotek. Pro úsporu èasu lze do telefonu uloit dva profily pøesmìrování hovoru a vyvolat je pozdìji. Profil pøesmìrování hovoru mùe obsahovat rùzná pøesmìrování na hlasová, faxová a datová èísla. Ochrana telefonu Ochrana telefonu Telefonu Blok. hovoru PIN PIN2 Pevná volba Blokování hovorù Blokování faxu Blokování volání dat Zruit ve Ovìøení Heslo POZNÁMKA: Délka jednotky se mùe bìhem dne mìnit (hovory ve pièce a mimo pièku). Tímto zpùsobem lze proto vypoèítat hovorné. Funkce "Hovorné" nemusí poskytnout pøesný obraz tarifù úètovaných Pro zabezpeèení vaeho telefonu jsou k dispozici tøi typy provozovatelem slueb sítì. bezpeènostních kódù: Pøesmìrování hovorù Pøesmìrovaní hovorù Hlas. [. . . ] rozsvícení indikátoru nabití baterie H Telefon je zablokován. Odblokujte telefon (Menu: Ochrana telefonu: Blokování telefonu). Deaktivujte blokování odchozích hovorù (Menu: Ochrana telefonu: Blokování hovorù). Pøemístìte se do oblasti pokryté signálem a po pøihláení telefonu do sítì jej mùete zaèít pouívat. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MDR-ZX300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MDR-ZX300 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag