Návod k použití SONY MDR-ZX100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MDR-ZX100. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MDR-ZX100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MDR-ZX100.


SONY MDR-ZX100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (735 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MDR-ZX100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 8 Nastavení vibraèního vyzvánìní . 9 Nastavení hlasitosti vyzvánìní a odezvy kláves . 12 Vytváøení skupin telefonních èísel . 16 Pøidání úvodního hláení . [. . . ] 44- a stisknìte B Budete dotázáni, zda chcete tuto zprávu odeslat - pokud ji nechcete odeslat, stisknìte Ca zpráva bude uloena do pamìti. 3 Stisknìte B a zadejte telefonní èíslo adresáta (nebo toto èíslo vyvolejte z telefonního seznamu) - viz "Vyvolání èísla z pamìti" na str. 11- a stisknìte B 4 Stisknìte B 5 Moná budete dotázáni, zda chcete obdret potvrzení o doruèení - pokud ano, stisknìte B. V opaèném pøípadì pouijte f dokud se v poli voleb nezobrazí ádný, a pak stisknìte B Výchozí nastavení pro potvrzení o doruèení lze aktivovat/deaktivovat pouitím parametru Oznámení v menu Krátké zprávy. 6 V pøípadì potøeby pouijte e pro volbu typu melodie a stisknìte B 25 Krátké textové zprávy Pøíjem textových zpráv Jestlie je na vá telefon odeslána krátká textová zpráva, zaène na displeji blikat indikátor zpráv (N) a zároveò se ozve vyzvánìcí tón nebo se spustí vibraèní vyzvánìní. Je-li v poli voleb zobrazeno Èíst, stisknìte B, abyste si zprávu pøeèetli. Pouijte g pro listování zprávou a identifikaci jejího odesílatele. Poznámka: Pokud je indikátor zpráv zobrazen na displeji nepøetritì (tedy nebliká), znamená to, e pamì zpráv je plná, a chcete-li dále pøijímat nové zprávy, musíte nepotøebné zprávy vymazat. Monosti zpráv Odpovìï na zprávu Smazání zprávy Pøi ètení zprávy pouijte f, dokud se v poli voleb nezobrazí Smazat. Pro zapnutí automatického mazání zpráv - viz "Parametry zpráv" na str. Po pøevzetí a pøeètení zprávy moná budete chtít odesílateli odpovìdìt. Jedná se o výchozí nastavení v poli voleb a stisknutí B vám umoní vytvoøit krátkou zprávu. Úprava zpráv Pøi ètení zprávy pouijte f, dokud se v poli voleb nezobrazí Úprava. 10. Vyvolání poslednì volaného èísla Pro vyvolání poslednì volaného telefonního èísla stisknìte D D Odpovìï na zmekaný hovor Jestlie displej ukazuje, e jste mìli hovory, které jste nepøijali: 1 Stisknìte B 2 Zobrazí se telefonní èíslo posledního volajícího, je-li k dispozici 3 Stisknutím e zvolte telefonní èíslo, které chcete volat 4 Stisknìte D 30 Informace o hovorech Délka hovoru 1 Z klidového reimu se stisknutím B 6 dostanete do menu Sluba hovorù 2 Pouijte e pro volbu jedné z níe popsaných funkcí a stisknìte B Funkce Posl. hovor zobrazí délku (pøípadnì i hovorné) posledního hovoru v klidovém reimu nebo aktuálního hovoru v jeho prùbìhu. Èasy se uvádìjí následovnì: hodiny (0-99), minuty (0-59), sekundy (0-59) - HH:MM:SS. Funkce Vechny hovory zobrazí celkovou délku (pøípadnì i hovorné) pøíchozích i odchozích hovorù. Pro vynulování èítaèe èasu i hovorného je nutný blokovací kód nebo PIN2. Hovorné Abyste mìli kontrolu nad výdaji za provedené hovory, mùete telefon nastavit tak, aby se omezilo jeho pouití na daný celkový poèet jednotek. Nastavení ceny za jednotku Nejprve musíte zadat cenu za jednotku. Jedná se o cenu, kterou vám poskytovatel slueb sítì úètuje za jednu jednotku volacího èasu. 1 Z klidového reimu se stisknutím B 662 dostanete do menu Cena/jednot. 2 Stisknìte B pro úpravu hodnot V tuto chvíli budete poádáni, abyste zadali svùj PIN2. tøi znaky) a stisknìte B 4 Zadejte cenu a stisknìte B Nastavení maximální hladiny jednotek 1 Z klidového reimu se stisknutím B 663 dostanete do menu Max. náklady 2 Stisknìte B pro úpravu hodnot V tuto chvíli budete poádáni, abyste zadali svùj PIN2. 3 Zadejte hodnotu (poèet jednotek), která bude maximálnì povolena, a na displeji se zobrazí odpovídající náklady 4 Stisknìte B pro odsouhlasení Poznámka: Délka jednotky se mùe bìhem dne mìnit (hovory ve pièce a mimo pièku). Tímto zpùsobem lze proto vypoèítat hovorné. [. . . ] Nevystavujte pøístroj silným vibracím nebo nárazùm. Dojde-li k namoèení, okamitì vypnìte napájení a spojte se se svým prodejcem. Nenechávejte telefon na pøímém sluneèním svìtle nebo ve vlhkém, praném èi horkém prostøedí. Zabraòte náhodnému doteku kontaktù baterie s kovovými pøedmìty. Baterie nabíjejte vdy v dobøe vìtrané místnosti, ne na pøímém sluneèním svìtle a v teplotním rozmezí od +5°C do +35°C. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MDR-ZX100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MDR-ZX100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag