Návod k použití SONY MDR-XB41EX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MDR-XB41EX. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MDR-XB41EX bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MDR-XB41EX.


SONY MDR-XB41EX : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1128 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MDR-XB41EX (619 ko)
   SONY MDR-XB41EX DATASHEET (178 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MDR-XB41EX

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neodhazujte tyto výrobky do netøídìného komunálního odpadu. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. [. . . ] Informace o nutnosti formátování pamì»ové karty získáte od prodejce. Po dokonèení formátování zadejte název pamì»ové karty (max. 11 písmen nebo èísel). Zálohování a obnova informací Chcete-li zálohovat informace z pamìti telefonu na pamì»ovou kartu, zvolte mo¾nost Volby > Záloh. 54 Chcete-li obnovit informace z pamì»ové karty do pamìti telefonu, zvolte mo¾nost Volby > Obnovit z karty. Mù¾ete zálohovat pouze pamì» telefonu a obnovit ji do stejného telefonu. Zamknutí pamì»ové karty Chcete-li jako ochranu proti neoprávnìnému pou¾ití nastavit heslo pro zamknutí pamì»ové karty, zvolte mo¾nost Volby > Nastavit heslo. Budete vyzváni k zadání a potvrzení hesla. Heslo mù¾e obsahovat a¾ 8 znakù. Odemknutí pamì»ové karty Vlo¾íte-li do telefonu jinou pamì»ovou kartu chránìnou heslem, budete vyzváni k zadání hesla karty. Po odstranìní hesla je pamì»ová karta odemknuta a je mo¾né ji pou¾ít v libovolném telefonu bez nutnosti zadávání hesla. Kontrola vyu¾ití pamìti Chcete-li zjistit vyu¾ití pamìti a mno¾ství pamìti dostupné na pamì»ové kartì, zvolte mo¾nost Volby > Detaily pamìti. Správce komprimovaných souborù Aplikace Zip manager slou¾í k archivaci a komprimování souborù a k rozbalování souborù z archivù ZIP. V hlavním zobrazení jsou zobrazeny slo¾ky a archivy ZIP z pamìti telefonu. Chcete-li zobrazit pamì»ovou kartu, stisknìte navigaèní tlaèítko vpravo. Vytvoøení archivu nebo pøidání souborù do existujícího archivu 1. Chcete-li v aktuální slo¾ce vytvoøit nový archiv, zvolte mo¾nost Volby > Nový archív a zadejte název archivu. Chcete-li zobrazit èíslo pøiøazené tlaèítku zrychlené volby, vyhledejte tlaèítko zrychlené volby a zvolte mo¾nost Volby > Ukázat èíslo. Chcete-li zmìnit nebo odebrat èíslo, zvolte mo¾nost Zmìnit nebo Odstranit. Profily Zvolte mo¾nost Menu > Nástroje > Profily. V menu Profily mù¾ete nastavit a pøizpùsobit tóny telefonu pro rùzné události, prostøedí nebo skupiny volajících. Aktuálnì zvolený profil je v pohotovostním re¾imu zobrazen v horní èásti displeje. Pokud pou¾íváte profil Normální, je zobrazeno pouze datum. Chcete-li aktivovat profil, vyhledejte profil, stisknìte navigaèní tlaèítko a zvolte mo¾nost Aktivovat. Tip: Chcete-li rychle pøepnout mezi profily Normální a Tichý, podr¾te v pohotovostním re¾imu stisknuté tlaèítko #. Chcete-li pøizpùsobit profil, vyhledejte profil v seznamu profilù, stisknìte navigaèní tlaèítko, zvolte mo¾nost Upravit a vyberte nìkterou z následujících mo¾ností: 57 Vyzvánìcí tón ­Vyzvánìcí tón nastavíte tak, ¾e v seznamu vyberete vyzvánìcí tón pro oznamování hlasových volání. Stisknutím libovolného tlaèítka ukonèíte pøehrávání. Vyzvánìcí tóny mù¾ete rovnì¾ zmìnit ve slo¾ce Kontakty. Viz èást , , Pøidání vyzvánìcího tónu" na str. [. . . ] Z tohoto dùvodu není mo¾né zaruèit pøipojení za v¹ech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako napøíklad v pøípadì lékaøské pohotovosti, byste nikdy nemìli spoléhat pouze na bezdrátový pøístroj. 105 Provádìní tísòového volání: 1. Není-li pøístroj zapnutý, zapnìte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MDR-XB41EX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MDR-XB41EX bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag