Návod k použití SONY MDR-RF850RK

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MDR-RF850RK. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MDR-RF850RK bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MDR-RF850RK.


SONY MDR-RF850RK : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (189 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MDR-RF850RK (410 ko)
   SONY MDR-RF850RK annexe 1 (216 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MDR-RF850RK

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Akumulátory sluchátek se nabíjejí pouhým polozením sluchátek na vysílac. · Pohodlná sluchátka na usi se samocinn nastavitelným sluchátkovým páskem. · Funkce automatického zapínání a vypínání na sluchátkách setí akumulátory Spolecnost SONY tímto prohlasuje, ze toto zaízení spluje základní pozadavky a dalsí píslusná ustanovení Smrnice 1999/5/EC. Podrobnosti naleznete na následující URL: http://www. compliance. sony. de/ Pedpokládá se pouzití tohoto produktu v následujících zemích. [. . . ] · Nezkousejte pouzívat dodané nabíjecí BP-HP550 akumulátory s jinými soucástkami. · Akumulátory nabíjejte pi okolní teplot mezi 0 °C a 40 °C. do konektoru DC IN 9V 5 Polozte sluchátka na vysílac tak, aby se kontakt sluchátek dotýkal kolíku konektoru vysílace, a ujistte se, ze se indikátor nabíjení rozsvítí zelen. Piblizn po 16 hodinách nabíjení skoncí a indikátor nabíjení zhasne. Pi nasazování sluchátek na vysílac je drzte obma rukama ve vodorovné poloze a dbejte na to, aby pravé a levé sluchátko dosedly pímo dol na vysílac. Poté je sklopte dozadu, jak je uvedeno na obrázku. pokracování na dalsí stran 5 CZ Doba nabíjení a doba pouzívání Piblizná doba nabíjení 1 hodina 16 hodin*2 1 Poznámky k bateriím 1 pouzívání* Piblizná doba pouzívání* MDR-RF820RK MDR-RF850RK 80 minut*3 18 hodin*3 75 minut*3 15 hodin*3 * pi 1 kHz a výkonu 1 mW + 1 mW * 2 doba potebná k úplnému nabití prázdných akumulátor * 3 Výse uvedená doba se mze lisit v závislosti na teplot nebo provozních podmínkách. · Nikdy nenabíjejte suché baterie. · Neuchovávejte suché baterie spolecn s mincemi nebo jinými kovovými pedmty. Pokud by se náhodou kladné a záporné póly baterie dostaly do kontaktu s kovovými pedmty, mze dojít ke vzniku tepla. · Pokud nebudete zaízení delsí dobu pouzívat, vyjmte baterie, abyste se vyhnuli poskození baterií z dvodu vytecení elektrolytu nebo koroze. Zjistní zbývající energie baterií Vytáhnte samocinn nastavitelný pásek a zkontrolujte indikátor napájení umístný na vrchní cásti pravého sluchátka. Baterie jsou stále provozuschopné, pokud indikátor svítí cerven. Pokud je svtlo indikátoru napájení tlumené, bliká nebo je zvuk zkreslený ci rusený, nabijte akumulátory nebo vlozte nové suché baterie. Poznámka Nabíjecí nikl-hydridové akumulátory by se mly vymnit za nové tehdy, kdyz po správném nabití vydrzí pouze polovinu ocekávané doby. Nabíjecí akumulátory typu BPHP550 nejsou bzn dostupné. Akumulátory si mzete objednat v obchod, kde jste tento systém zakoupili nebo u nejblizsího autorizovaného prodejce SONY. Pouzití sluchátek spolecn s bznými bateriemi (prodávané zvlás) Jako zdroj pro sluchátka lze pouzít také bzn dostupné suché baterie (velikosti AAA). Baterie vlozíte stejným zpsobem, jaký je popsán v krocích 1 az 3 "Nabití dodaných akumulátor. " Pi vlození suchých baterií není aktivována funkce nabíjení akumulátor. Zivotnost baterií (Pi pouzití Sony alkalických baterií LR03/AM-4(N)) Baterie MDR-RF820RK MDR-RF850RK hodinách* Pibl. v hodinách*1 28 hodin*2 24 hodin*2 *1 pi frekvenci 1 kHz a výkonu 1 mW + 1 mW *2 Výse uvedená doba se mze lisit v závislosti na teplot nebo provozních podmínkách. 6 CZ Nastavení vysílace 1 Pipojte vysílac k audio/video zaízení. Zvolte jedno z následujících zapojení podle typu konektoru: A Pipojení na sluchátkový konektor B Pipojení na konektory LINE OUT nebo REC OUT Vysílac CHANNEL 1 2 3 NOISE FILTER ON OFF INPUT A Vysílac INPUT B L do konektoru INPUT A R CHANNEL 1 2 3 DC IN 9V ! NOISE FILTER ON OFF INPUT A Propojovací sra (soucást píslusenství) dokonektor INPUT B L INPUT B R Levý kanál (bílá) Pravý kanál (cervená) DC IN 9V ! Levý kanál (bílá) do konektor LINE OUT nebo REC OUT Pravý kanál (cervená) Propojovací sra (soucást píslusenství) Stereofonní systém, video apod. Odpovídající konektorový adaptér (soucást píslusenství) do sluchátkového konektoru (stereofonníkonektor) do konektoru sluchátek (stereo-minikonektor) WALKMAN*, televize, videorekordér apod. * WALKMAN je registrovaná obchodní známka firmy SONY Corporation, která pedstavuje stereofonní produkty se sluchátky. pokracování na dalsí stran 7 CZ C Pipojení k televizi apod. Pokud dochází k rusení, kdyz je vysílac pipojen k televizi nebo videorekordéru, nastavte pepínac NOISE FILTER do polohy ON. do konektor INPUT B CHANNEL 1 2 3 2 Pipojte k vysílaci dodaný síový adaptér. do sÌùovÈ z·suvky VysÌlaË VysÌlaË NOISE FILTER ON OFF INPUT A L INPUT B R Lev kan·l (bÌl·) Prav kan·l (Ëerven·) sÌùov adaptÈr (souË·st p¯ÌsluöenstvÌ) DC IN 9V ! do konektoru DC IN 9 V Poznámky · Pouzívejte pouze dodávaný síový adaptér. Nepouzívejte zádné jiné síové adaptéry. PropojovacÌ öÚra (souË·st p¯ÌsluöenstvÌ) Polarita zástrcky do stereo-minikonektoru · Pokud pipojené zaízení obsahuje funkci AVLS (automatické omezování úrovn hlasitosti), deaktivujte tuto funkci v dob pouzívání vysílace. V opacném pípad je poteba zvýsit hlasitost sluchátek, coz mze zpsobit rusení. TV apod. Poznámky · Pokud pipojíte vysílac na konektory LINE OUT nebo REC OUT u pehrávace audio, jako je nap. [. . . ] Indikátor POWER na sluchátkách svítí slab nebo nesvítí vbec. Pokud se indikátor POWER nerozsvítí ani po nabití dodaných akumulátor, pineste sluchátka k autorizovanému prodejci SONY a nechejte si akumulátory vymnit. Pokud je vysílac pipojen na konektory LINE OUT nebo REC OUT u pehrávace audio, dbejte na to, aby byl pepínac NOISE FILTER v poloze OFF. Technické údaje Obecn Nosná frekvence 863, 5 ­ 864, 5 MHz Kanály Modulace Ch1, Ch2, Ch3 FM stereo MDR-RF820R : 20 ­ 20 000 Hz MDR-RF850R : 10 ­ 22 000 Hz Vysílac Napájení TMR-RF850R jednosmrné naptí 9V; adaptér stídavého naptí je soucástí píslusenství phono-konektory / stereo mini konektor cca 133 x 124 x 136 mm (síka/výska/hloubka) cca 195 g MDR-RF820R, MDR-RF850R nabíjecí nikl-hydridové akumulátory BP-HP550 (soucástí píslusenství) nebo bzn dostupné suché baterie (velikost AAA) cca 270 g vcetn baterií Frekvencní rozsah Hlasitý sum na pozadí Pejdte blíze k vysílaci. Pi vzrstající vzdálenosti od vysílace je vyssí pravdpodobnost výskytu rusivého sumu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MDR-RF850RK

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MDR-RF850RK bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag