Návod k použití SONY MDR-RF810RK

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MDR-RF810RK. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MDR-RF810RK bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MDR-RF810RK.


SONY MDR-RF810RK : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (471 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MDR-RF810RK (1120 ko)
   SONY MDR-RF810RK (1096 ko)
   SONY MDR-RF810RK annexe 1 (1143 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MDR-RF810RK

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zajistním správné likvidace baterií mzete pedejít mozným negativním následkm pro zivotní prostedí a lidské zdraví, které se mohou v opacném pípad projevit jako dsledek nesprávné manipulace s baterií. Recyklace materiál pispívá k ochran pírodních zdroj. U výrobk, které z dvodu bezpecnosti, výkonu nebo integrity dat vyzadují trvalé pipojení k vestavné baterii, musí výmnu takové baterie provést výhradn kvalifikovaný technik. Abyste mli jistotu, ze baterie bude zlikvidována správným zpsobem, odevzdejte tento výrobek na konci jeho zivotnosti do píslusného sbrného dvora, který provádí recyklaci elektrických a elektronických zaízení. [. . . ] Je-li pepínac v poloze ON (Zapnuto), indikátor POWER se nerozsvítí. Nelze nabíjet jinou, nez dodávanou nabíjecí baterii a nelze nabíjet baterii se suchými clánky. Nabíjení baterie sluchátek po pouzití Po pouzití ke sluchátkm pipojte konektor vysílace CHARGE stejným zpsobem, jak je popsáno v kroku 5 v cásti , , Nabíjení dodávané nabíjecí baterie". Jelikoz vestavný casovac rozpozná okamzik dokoncení nabíjení, nemusíte sluchátka po ukoncení nabíjení od vysílace odpojovat. 4 Pipojte dodávaný síový napájecí adaptér k vysílaci. Vysílac Poznámky CHANNEL ATT DC OUT 6. 2V 150mA MAX 1 2 DC IN 12V OdB -6dB INPUT CHARGE Do konektoru DC IN 12V Do síové zásuvky Síový napájecí adaptér (dodávané píslusenství) 5 Zkontrolujte, zda je pepínac na levém pouzde v poloze OFF (Vypnuto). Poté pipojte konektor nabíjení vysílace CHARGE do zdíky umístné na pouzde levého sluchátka. Indikátor POWER (Napájení) umístný na vysílaci se rozsvítí cerven. Ped prvním pouzitím nabíjejte nabíjecí baterii tak dlouho, dokud indikátor POWER (cervený) nezhasne (piblizn 16 hodin). Od tohoto okamziku bude doba nabíjení pro plné nabití tém shodná s pedchozí dobou provozu. Bez ohledu na úrove nabití baterie indikátor POWER (cervený) po uplynutí piblizn 16 hodin od zahájení nabíjení zhasne. Nepipojujte konektor CHARGE k zádnému jinému zaízení, nez k tmto sluchátkm. Bhem nabíjení baterie vysílac automaticky pestane odesílat vysokofrekvencní signály. Tento systém je navrzen pro nabíjení pouze dodávané nabíjecí baterie typu BP-HP550-11 (jde o bezpecnostní opatení). Mjte na pamti, ze prostednictvím tohoto systému není mozno nabíjet jiné typy nabíjecích baterií. Pokud jsou vlozeny baterie se suchými clánky, nelze je dobíjet. Nezkousejte pouzívat dodávanou nabíjecí baterii typu BP-HP550-11 v jiných zaízeních. Nabíjení by se mlo provádt pi okolních teplotách v rozmezí 0 °C az 40 °C. 4CZ Doba nabíjení a doba pouzívání Piblizná doba nabíjení 1 hodina 16 hodin *2 Piblizná doba pouzívání *1 45 minut *3 13 hodin *3 hydridová baterie pouze polovinu pedpokládané doby, mla by být vymnna. Nabíjecí baterie typu BP-HP550-11 nejsou bzn prodávané. Tyto baterie si mzete objednat v prodejn, kde jste zakoupili tento pístroj nebo u nejblizsího prodejce Sony. *1 Pi 1 kHz, výstup 1 mW + 1 mW. *2 Doba pozadovaná pro úplné nabití vybité baterie. *3 Výse uvedené doby se mohou lisit v závislosti na okolní teplot nebo na podmínkách pouzívání. Nastavení vysílace 1 Pipojte vysílac k audio/video zaízení. Vysílac Pouzívání sluchátek s bateriemi se suchými clánky (prodávány samostatn) Pro napájení sluchátek je mozno rovnz pouzívat bzn prodávané baterie se suchými clánky (velikosti AAA). Baterie vlozte stejným zpsobem, jako je ten popsaný v krocích 1 az 3 v cásti , , Nabíjení dodávané nabíjecí baterie". Pokud jsou v pístroji vlozeny baterie se suchými clánky, bude funkce nabíjení baterií deaktivována. CHANNEL ATT DC OUT 6. 2V 150mA MAX 1 2 DC IN 12V OdB -6dB INPUT CHARGE Pipojovací sra Provozní zivotnost baterií Baterie Alkalické baterie Sony LR03/AM-4(N) Piblizný pocet hodin *1 28 hodin *2 Do konektoru sluchátek (konektor stereo mini), konektoru LINE OUT (Linkový výstup) nebo REC OUT (Výstup pro záznam) WALKMAN®*, televizor apod. *1 Pi 1 kHz, výstup 1 mW + 1 mW. *2 Výse uvedené doby se mohou lisit v závislosti na okolní teplot nebo na podmínkách pouzívání. * , , WALKMAN" a logo , , WALKMAN" jsou registrované ochranné známky spolecnosti Sony Corporation. Poznámky k pouzívání baterií 2 Baterie se suchými clánky nikdy nenabíjejte. Nepepravujte baterii se suchými clánky spolecn s mincemi nebo jinými kovovými pedmty. [. . . ] Tak budete moci slyset okolní zvuky a vnímat osoby kolem vás. V pípad jakýchkoliv dotaz nebo problém týkajících se tohoto systému, které nejsou uvedeny v tomto návodu k obsluze, se obrate na nejblizsího prodejce Sony. Pokud bude teba provést opravu systému, odneste sluchátka i vysílac prodejci Sony. Pokud je nabíjecí baterie slabá, nabijte ji nebo vymte alkalické baterie za nové. Pokud i po nabití baterie indikátor POWER (Napájení) stále nesvítí, odneste sluchátka k prodejci Sony. Technické údaje Obecné údaje Nosná frekvence Kanál Modulace Frekvencní rozsah 863, 52 MHz, 864, 52 MHz Ch1, Ch2 FM stereo 20 ­ 20 000 Hz Vysílac TMR-RF810R esení problém Zvuk není slyset/Zvuk je tlumený. Zkontrolujte pipojení audio/video zaízení a síového napájecího adaptéru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MDR-RF810RK

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MDR-RF810RK bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag