Návod k použití SONY MDR-PQ5

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MDR-PQ5. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MDR-PQ5 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MDR-PQ5.


SONY MDR-PQ5 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (919 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MDR-PQ5 (256 ko)
   SONY MDR-PQ5 (256 ko)
   SONY MDR-PQ5 DATASHEET (161 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MDR-PQ5

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù a spoleèností zmiòované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami pøíslu¹ných vlastníkù. Rozmno¾ování, pøenos, roz¹iøování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. [. . . ] Podrobnosti zjistíte u správce nebo u provozovatele úètu el. Místo aplikace Mail for Exchange mù¾ete pou¾ívat i samostatnou aplikaci Adresáø spoleènosti. Aplikace Adresáø spoleènosti slou¾í ke hledání kontaktù v adresáøi spoleènosti. Stejná funkce hledání je souèástí aplikace Mail for Exchange. Ze samostatné aplikace Adresáø spoleènosti nelze odeslat zprávu el. po¹tu, kalendáø, kontakty a úkoly v mobilním pøístroji s obsahem úètu Microsoft Exchange. Zpùsob synchronizace mù¾ete upravit nastavením profilu s následujícími mo¾nostmi: · Vyberte obsah, který chcete synchronizovat ­el. po¹tu, kalendáø, kontakty, úkoly nebo libovolnou kombinaci tìchto druhù záznamù. · Nastavte plán automatických synchronizací aplikace Mail for Exchange. (Kromì toho mù¾ete kdykoli synchronizovat ruènì. ) · Vyøe¹te konflikty synchronizace stanovením, zda má v pøípadì konfliktu pøednost obsah úètu na serveru Microsoft Exchange nebo obsah v mobilním pøístroji. Pøi vybraném nastavení je souèástí bì¾ného procesu synchronizace i odstraòování dat. Kontakty Ukládání a správa kontaktních informací Chcete-li ukládat a spravovat informace o kontaktech, napøíklad jména, telefonní èísla a adresy, zvolte mo¾nost > Kontakty. Chcete-li pøidat nový kontakt, zvolte mo¾nost Volby > Nový kontakt. Vyplòte po¾adovaná pole a zvolte mo¾nost Hotovo. Chcete-li pøístroj nastavit tak, aby v seznamu kontaktù zobrazoval kontakty z pamìti pøístroje i ze SIM karty, zvolte mo¾nost Volby > Nastavení > Kontakty k zobrazení a oznaète mo¾nosti Pamì» telefonu a Pamì» SIM. Pro kopírování jmen a èísel ze SIM karty do pøístroje nebo naopak vyhledejte po¾adovaný kontakt (nebo oznaète po¾adované kontakty) a zvolte mo¾nost Volby > Kopírovat > Pamì» telefonu nebo Pamì» SIM. Pro zobrazení informací mno¾ství pamìti obsazené kontakty zvolte mo¾nost Volby > Info o kontaktech. Chcete-li zobrazit seznam povolených èísel, zvolte mo¾nost Volby > Èísla SIM > Volba pov. Toto nastavení je k dispozici pouze v pøípadì, ¾e je SIM karta podporuje. I kdy¾ je aktivní volba povolených èísel, mìlo by být mo¾né volání na oficiální èíslo tísòové linky naprogramované ve va¹em pøístroji. Chcete-li kontaktu pøiøadit výchozí èísla a adresy, vyberte kontakt a zvolte mo¾nost Volby > Výchozí. Vyhledejte po¾adovanou výchozí hodnotu a zvolte mo¾nost Pøiøadit. Skupiny kontaktù Pro vytvoøení skupiny kontaktù, abyste mohli odesílat textové zprávy nebo zprávy el. po¹ty více pøíjemcùm souèasnì, zvolte mo¾nost > Kontakty. Stisknìte navigaèní tlaèítko vpravo a zvolte mo¾nost Volby > Nová skupina. [. . . ] Pokud jsou obì tyto slu¾by aktivovány, pøístroj se pokusí o tísòové volání jak prostøednictvím mobilní sítì, tak i internetového volání. Pøipojení není mo¾né zajistit za v¹ech podmínek. Pro ¾ivotnì dùle¾itou komunikaci, jako napøíklad v pøípadì lékaøské pohotovosti, byste nikdy nemìli spoléhat pouze na bezdrátový pøístroj. 78 Dal¹í bezpeènostní informace Provádìní tísòového volání: 1. Není-li pøístroj zapnutý, zapnìte jej. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MDR-PQ5

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MDR-PQ5 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag