Návod k použití SONY MDR-PQ2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MDR-PQ2. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MDR-PQ2 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MDR-PQ2.


SONY MDR-PQ2 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (600 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MDR-PQ2 (208 ko)
   SONY MDR-PQ2 (208 ko)
   SONY MDR-PQ2 DATASHEET (164 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MDR-PQ2

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neodhazujte tyto výrobky do netøídìného komunálního odpadu. Dal¹í informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích pøíslu¹ných pro danou zemi na www. nokia. com. Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, Nseries, MDR-PQ2 a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. [. . . ] Pøi zvolení mo¾nosti Okam¾itì se pøístroj pøipojí ke schránce, kdykoli zvolíte mo¾nost Poslat zprávu. 69 Zprávy Heslo--Zadejte své heslo. Necháte-li toto pole prázdné, budete k zadání hesla vyzváni pøi pøipojování ke vzdálené schránce. Chcete-li upravit nastavení pro odesílané zprávy el. po¹ta a vyberte nìkterou z tìchto mo¾ností: Zprávy Pokud zvolíte mo¾nost Pøi pøí¹tím pøip. , bude zpráva el. po¹ty odeslána, a¾ bude k dispozici pøipojení ke vzdálené schránce. Poslat kopii i sobì--Zvolte, zda chcete ulo¾it kopii zprávy el. Vlo¾it podpis--Zvolte, zda chcete pøidávat do zpráv el. po¹ty--Zvolte, zda má telefon upozoròovat na doruèení nové zprávy el. po¹ty do schránky, napøíklad tóny a poznámkami. Automatické naèítání Naèítání záhlaví--Zvolte, zda chcete automaticky naèítat nová záhlaví do pøístroje. Mù¾ete definovat, kdy a jak èasto jsou zprávy naèítány. Automatické naèítání zpráv el. po¹ty mù¾e vzhledem k èetnìj¹ím datovým pøenosùm zvý¹it náklady za poskytované slu¾by. Zprávy webové slu¾by Stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Zprávy > Volby > Nastavení > Zpráva slu¾by. 3 Chcete-li se odhlásit, zvolte mo¾nost Volby > Odhlá¹ení. Zmìna nastavení chatu Zvolte mo¾nost Volby > Nastavení > Nastavení chatu a vyberte nìkterou z tìchto mo¾ností: Pou¾ít pøezdívku (je zobrazeno pouze kdy¾ server podporuje skupiny chatu)--Chcete-li zadat pøezdívku, zvolte mo¾nost Ano. Ukázat mou dostupnost--chcete-li, aby vás ostatní u¾ivatelé vidìli online, zvolte mo¾nost V¹em. Povolit zprávy od--Chcete-li pøijímat zprávy od v¹ech u¾ivatelù, zvolte mo¾nost V¹ech. Povolit pozvánky od--Chcete-li povolit pøíjem pozvánek pouze od svých kontaktù chatu, zvolte mo¾nost Jen kontakty chatu. Pozvánky k chatu posílají u¾ivatelé chatu, kteøí vás chtìjí pøipojit do skupiny. Rychl. posuvu zpráv--Zvolte rychlost, jakou jsou zobrazovány nové zprávy. Øadit kontakty chatu--Zvolte zpùsob øazení kontaktù chatu: Abecednì nebo Dle online stavu. dostupnosti--Pro zvolení zpùsobu aktualizování informací o dostupnosti kontaktù chatu zvolte mo¾nost Automatická nebo Manuální. Offline kontakty--Zvolte, zda mají být v seznamu kontaktù chatu zobrazeny kontakty ve stavu offline. Barva vlastních zpráv--Vyberte barvu odeslaných zpráv chatu. Barva pøijatých zpráv--Vyberte barvu pøijímaných zpráv chatu. [. . . ] Z tohoto dùvodu není mo¾né zaruèit pøipojení za v¹ech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako napøíklad v pøípadì lékaøské pohotovosti, byste nikdy nemìli spoléhat pouze na bezdrátový pøístroj. Tento mobilní pøístroj splòuje naøízení pro vystavení rádiovým vlnám. Tento mobilní pøístroj je vysílaèem a pøijímaèem rádiových vln. Pøístroj byl navr¾en tak, aby nepøekroèil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními naøízeními. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MDR-PQ2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MDR-PQ2 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag