Návod k použití SONY MDR-NWBT10N

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MDR-NWBT10N. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MDR-NWBT10N bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MDR-NWBT10N.


SONY MDR-NWBT10N : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (900 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MDR-NWBT10N (892 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MDR-NWBT10N

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Dal¹í informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích specifických pro danou zemi na stránce www. nokia. com. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. [. . . ] Funkce pou¾ívající technologii Bluetooth nebo umo¾òující spu¹tìní podobných funkcí na pozadí v prùbìhu pou¾ívání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a sni¾uje její ¾ivotnost. Technologie Bluetooth umo¾òuje pøipojení telefonu ke kompatibilnímu Bluetooth pøístroji v dosahu 10 metrù. Proto¾e pøístroje pou¾ívající technologii Bluetooth spolu komunikují prostøednictvím rádiových vln, telefon a druhý pøístroj nemusí být v pøímé viditelnosti. Pøipojení v¹ak mù¾e být ru¹eno pøeká¾kami (napøíklad stìnami) nebo jinými elektronickými pøístroji. Nastavení Bluetooth spojení Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Bluetooth a poté vyberte z tìchto mo¾ností: Bluetooth > Zapnuto nebo Vypnuto -- zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth. -- hledání kompatibilních Bluetooth audio pøístrojù. Vyberte pøístroj, který chcete pøipojit k telefonu. Spárované pøístroje -- vyhledání v¹ech Bluetooth pøístrojù v dosahu. Zvolením Nové zobrazíte v¹echny Bluetooth pøístroje v dosahu. Zadejte heslo pro spárování Bluetooth pøístroje (a¾ 16 znakù) s telefonem. Toto heslo musíte zadat pouze pøi prvním pøipojení pøístroje. Telefon se pøipojí k pøístroji a mù¾ete zahájit datový pøenos. Bezdrátové pøipojení Bluetooth Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Bluetooth. Pro kontrolu aktuálnì aktivního Bluetooth spojení zvolte Aktivní zaøízení. Chcete-li pøidat nový kontakt pøenosu do seznamu (napøíklad nový mobilní telefon), zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Pøenos dat > Volby > Pøidat kont. pøenosu > Synchronizace telefonu nebo Kopírování telefonu a ulo¾te nastavení podle typu pøenosu. 54 Nastavení Chcete-li upravit nastavení pro kopírování nebo synchronizaci, vyberte kontakt v seznamu kontaktù pøenosu a zvolte Volby > Upravit. Chcete-li odstranit kontakt pøenosu, vyberte jej v seznamu a zvolte Volby > Odstranit. Pøenos dat s kompatibilním pøístrojem Pro synchronizaci je pou¾ita bezdrátová technologie Bluetooth nebo pøipojení kabelem. Druhý pøístroj musí být aktivován pro pøíjem dat. Chcete-li zahájit datový pøenos, zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Pøenos dat a kontakt pøenosu ze seznamu, jiný ne¾ Synchr. Podle nastavení budou zvolená data zkopírována nebo synchronizována. Synchronizování z kompatibilního PC Chcete-li synchronizovat data z kalendáøe, poznámky a kontakty, nainstalujte software Nokia PC Suite pro vá¹ telefon na PC. Pro synchronizaci pou¾ijte bezdrátovou technologii Bluetooth nebo datový kabel USB a zahajte synchronizaci z PC. Synchronizace ze serveru Chcete-li pou¾ít vzdálený internetový server, objednejte si slu¾bu synchronizace. Podrobnìj¹í informace a nastavení potøebná pro tuto slu¾bu získáte od provozovatele slu¾by. Nastavení mù¾ete obdr¾et v konfiguraèní zprávì. Viz Slu¾ba konfigurace nastavení na stranì 10 a Konfigurace na stranì 58. [. . . ] Nìkteré sítì mohou vy¾adovat platnou SIM kartu správnì vlo¾enou v pøístroji. Opakovaným tisknutím tlaèítka Konec vyma¾te displej a pøipravte pøístroj pro provádìní hovorù. Zadejte oficiální èíslo tísòové linky dle své aktuální polohy. Èísla tísòových linek se v rùzných oblastech li¹í. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MDR-NWBT10N

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MDR-NWBT10N bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag