Návod k použití SONY MDR-J10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MDR-J10. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MDR-J10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MDR-J10.


SONY MDR-J10 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (92 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MDR-J10 (480 ko)
   SONY MDR-J10 annexe 1 (540 ko)
   SONY MDR-J10 annexe 4 (540 ko)
   SONY MDR-J10 DATASHEET (162 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MDR-J10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Kopírování, pekládání nebo pevádní celé této pírucky a v ní popsaného softwaru nebo jejich cástí na jinou elektronickou formu bez pedchozího písemného svolení je zakázáno. Spolecnost Sony Corporation neposkytuje na tuto pírucku, software ani dalsí uvedené informace zádnou záruku a na zádnou z tchto polozek výslovn neposkytuje zádné pedpokládané záruky nebo záruky vztahující se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro urcitý úcel. Spolecnost Sony Corporation nenese zádnou odpovdnost za nepímé, následné nebo zvlástní skody, bez ohledu na to, zda se zakládají na trestném cinu, smlouv nebo jinak, které vznikly v souvislosti s touto píruckou, softwarem nebo dalsími uvedenými informacemi nebo jejich pouzitím. Spolecnost Sony Corporation si vyhrazuje právo na úpravy této pírucky nebo obsazených informací bez pedchozího upozornní. [. . . ] Jakmile pocítac zobrazí logo VAIO, stisknte klávesu F2. Pocítac zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, restartujte pocítac a po zobrazení loga VAIO nkolikrát stisknte klávesu F2. Klávesou < nebo , vyberte moznost Security a zobrazte kartu Security. Klávesou m vyberte moznost Clear Fingerprint Data a stisknte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení zvolte moznost Continue a stisknte klávesu Enter. Data o otiscích prst zaregistrovaná pro cidlo otisk prst budou po restartování pocítace automaticky vymazána. 3 4 5 n 111 N Pizpsobení pocítace VAIO Nastavení pocítace programem VAIO Control Center Nástroj VAIO Control Center zajisuje pístup k informacím o systému a zadávání preferencí chování systému. Práce s programem VAIO Control Center 1 2 3 Klepnte na tlacítko Start, na polozku Vsechny programy a na polozku VAIO Control Center. Zmna nastavení pozadované polozky bude dokoncena. Dalsí informace o kazdé moznosti najdete v nápovd k aplikaci VAIO Control Center. Kdyz okno VAIO Control Center otevete jako uzivatel se standardními právy, nebudou nkteré z polozek zobrazeny. Zmna výchozího chování osvtlení Osvtlení ve spodní cásti pocítace reaguje na akce uzivatele a stav pocítace. Toto výchozí chování mzete zmnit a osvtlení vypnout: 1 2 3 4 Klepnte na tlacítko Start, na polozku Vsechny programy a na polozku VAIO Control Center. Klepnutím zruste zaskrtnutí polícka Enable the Illumination LED. Aktivace rezimu spánku trvá déle nez aktivace úsporného rezimu. V rezimu spánku je spoteba energie nizsí nez v úsporném rezimu. !Dokud nezhasne kontrolka napájení, pocítac nepemísujte. n 116 N Pizpsobení pocítace VAIO Návrat do normálního rezimu Stisknte vypínac. Pocítac se vrátí do normálního stavu. !Pokud stisknete a podrzíte tlacítko napájení na déle nez ctyi sekundy, pocítac se automaticky vypne. Návrat do normálního rezimu z rezimu spánku trvá déle nez návrat z úsporného rezimu. V programu VAIO Control Center mzete pocítac nakonfigurovat tak, aby se pi otevení displeje vrátil do normálního rezimu. Tato pedvolba bude vypnuta, kdyz soucasn odpojíte adaptér stídavého naptí i akumulátor. Podrobnosti najdete v cásti Nastavení pocítace programem VAIO Control Center (str. 111). n 117 N Pizpsobení pocítace VAIO ízení spoteby programem VAIO Power Management Systém ízení spoteby pomáhá nastavit schémata napájení pocítace napájeného ze sít nebo z akumulátoru tak, aby odpovídala vasim pozadavkm na spotebu. VAIO Power Management je aplikace vyvinutá výhradn pro pocítace VAIO. Tato aplikace umozuje vylepsit funkce ízení spoteby systému Windows pro lepsí provoz pocítace a delsí výdrz akumulátoru. [. . . ] Na webovém portálu e-Support je k dispozici úplný soubor nápovdy k pouzívání této sluzby. Mohu zadávat dotazy v rodném jazyce? Vzhledem k tomu, ze s týmem e-Support komunikujete pes portál, který vás propojuje pímo do nasí centrální databáze, lze ve sluzb e-Support zadávat dotazy pouze v anglictin, francouzstin nebo nmcin. n 188 N Moznosti podpory Mohu dotazy zadávat kdykoli? Ano, dotazy lze zadávat nepetrzit. Nezapomete vsak, ze tým sluzby e-Support mze dotazy esit pouze od pondlí do pátku od 8 do 18 hodin. Je pouzívání sluzby e-Support zpoplatnno? Ne, tuto sluzbu nabízíme vsem registrovaným zákazníkm VAIO zdarma. Lze zjistit, kdy tým sluzby e-Support zpracoval zadaný dotaz? Jakmile tým sluzby e-Support dotaz zpracuje, obdrzíte zprávu, ze je odpov na dotaz k dispozici. n 189 N Ochranné známky Ochranné známky Sony, VAIO, logo VAIO, VAIO Control Center, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer, VAIO Update a , , BRAVIA" jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Sony Corporation. a , , Memory Stick", , , Memory Stick Duo", , , MagicGate", , , OpenMG", , , MagicGate Memory Stick", , , Memory Stick PRO", , , Memory Stick PRO-HG", , , Memory Stick Micro", , , M2" a logo Memory Stick jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Sony Corporation. Walkman je registrovaná ochranná známka spolecnosti Sony Corporation. Blu-ray DiscTM a logo Blu-ray Disc jsou ochranné známky spolecnosti Blu-ray Disc Association. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MDR-J10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MDR-J10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag