Návod k použití SONY MDR-EX50LP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MDR-EX50LP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MDR-EX50LP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MDR-EX50LP.


SONY MDR-EX50LP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1039 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MDR-EX50LP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì zivotního prostøedí 2 Obsah Návod k pouzití. Zasunutí rostu, plechu a pánve na zachycení tuku. 15 15 16 17 18 19 24 24 26 28 32 32 33 34 36 36 37 37 38 39 3 Èistìní a údrzba. Sklenìná výplò dveøí trouby . [. . . ] Po uplynutí pozadované doby peèení se zase vypne. Zde 14:05 hod. 23 Pouzití, tabulky a tipy Tabulka pøípravy jídel Údaje v následující tabulce jsou pouze orientaèní. Varný stupeò 0 1 Udrzení teploty Rozpoustì ní 1-2 Srázení Zpùsob vaøení Vhodné pro Zbytkové teplo, Postavení nádoby Udrzení teploty uvaøených jídel Holandská omáèka Rozpoustìní másla, èokolády, zelatiny Omeleta, vajeèná zaváøka do polévky Namáèení rýze a mléèných jídel Ohøívání hotových jídel podle potøeby 5-25 min. Doba Pokyny/tipy Obèas zamíchejte. 10-40 min. Vaøte s poklièkou. K rýzi pøidejte alespoò dvojnásobné mnozství tekutiny, mléèná jídla obèas míchejte. K zeleninì pøidejte trochu tekutiny (nìkolik polév. Az 3 l tekutiny plus pøísady. 2-3 Namáèení 25-50 min. 3-4 Vaøení v páøe Dusení Dusení zeleniny, ryb dusení masa 20-45 min. Vaøení brambor v páøe 4-5 Vaøení Vaøení vìtsího mnozství jídla, jídla z jednoho hrnce a polévek Øízky, Cordon bleu, kotlety, spikované maso, klobásy, játra, jísky, smazení vajec, vajeèných koláèù, koblih 20-60 min. 60-150 min. 6-7 Mírné peèení nepøetrzité peèení Obèas obrat'te. 24 Varný stupeò 7-8 Zpùsob vaøení Silné peèení Uvedení do varu, peèení fritování Vhodné pro Bramboráky, kousky svíèkové, lívancová zaváøka Doba 5-15 min. na pánev Pokyny/tipy Obèas obrat'te. 9 Uvedení do varu velkého mnozství vody, vaøení nokù, zaèátek smazení masa (gulás, dusená svíèková, fritování hranolkù). 3 1 Doporuèujeme nastavit pøi uvedení do varu nebo pøi rychlém osmazení nejvyssí stupeò a jídla s delsí dobou pøípravy pak pøepnout na pozadovaný stupeò tepelné úpravy k dokonèení. Pøehøáté tuky a oleje se mohou rychle vznítit. pomfrity), radìji neodcházejte. 25 Peèení peèiva Funkce trouby: Horkovzdusný ohøev topné tìleso nebo Horní/dolní Formy na peèení · Pro Horní/dolní topné tìleso jsou vhodné formy z tmavého kovu a formy s povrchovou vrstvou. · Pro Horkovzdusný ohøev lze pouzít i svìtlé kovové formy. Úroveò drázek · Pøi funkci Horní/dolní topné tìleso je mozné jen peèení na jedné úrovni. Pizza (bohatì oblozená)2 Pizza (tenká) Chlebové placky (pita) Ploché koláèe s náplní Malé peèivo Placièky z køehkého tìsta Placièky z køehkého tìsta Støíkané peèivo Støíkané peèivo Støíkané peèivo Funkce trouby Horní/dolní topné tìleso Horkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso Horkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Úroveò drázek 3 3 3 3 Teplota °C 180-2001) 150-160 190-2101) 150 Èas hod. : min. 0:10-0:20 0:20-0:40 0:15-0:30 0:35-0:50 3 170 0:35-0:50 3 3 170-190 160-180 0:40-1:20 0:40-1:20 Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso 1 1 1 1 190-2101) 230-2501) 250-270 200-220 0:30-1:00 0:10-0:25 0:08-0:15 0:35-0:50 Horkovzdusný ohøev Horkovzdusný ohøev Horkovzdusný ohøev Horkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso 3 1/3 3 1/3 3 150-160 150-160 140 140 1601) 0:06-0:20 0:06-0:20 0:20-0:30 0:25-0:40 0:20-0:30 29 Druh peèiva Placièky z tøeného tìsta Placièky z tøeného tìsta Pusinky Mandlové pusinky Malé kynuté kousky Malé kousky z listového tìsta Housky Housky Malé koláèky (20kouskù na plech) Malé koláèky (20kouskù na plech) Malé koláèky (20kouskù na plech) Funkce trouby Horkovzdusný ohøev Horkovzdusný ohøev Horkovzdusný ohøev Horkovzdusný ohøev Horkovzdusný ohøev Horkovzdusný ohøev Horkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso Horkovzdusný ohøev Horkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso Úroveò drázek 3 1/3 3 3 3 3 3 3 3 1/4 3 Teplota °C 150-160 150-160 80-100 100-120 150-160 170-1801) 1601) 1801) 1401) 1401) 1701) Èas hod. : min. 0:15-0:20 0:15-0:20 2:00-2:30 0:30-0:60 0:20-0:40 0:20-0:30 0:20-0:35 0:20-0:35 0:20-0:30 0:25-0:40 0:20-0:30 1)Troubu pøedehøejte. 2)Pouzijte hluboký plech nebo pánev na zachycení tuku. 30 Tipy k peèení Výsledek peèení Spodek koláèe je pøílis svìtlý. Koláè klesl (je mazlavý, nepropeèený). Mozná pøíèina Spatná úroveò drázek Pøílis vysoká teplota peèení. Pøílis krátká doba peèení Øesení Zasuòte koláè víc dolù Nastavte o nìco nizsí teplotu peèení Prodluzte dobu peèení. Dobu peèení není mozné zkrátit nastavením vyssí teploty. Dodrzujte dobu tøení, pøedevsím pouzíváte-li kuchyòského robota. Zkrat'te dobu peèení. V tìstu je pøílis mnoho tekutiny. Koláè je pøílis suchý. Koláè není stejnomìrnì hnìdý Pøílis vysoká teplota peèení a Nastavte nizsí teplotu pøílis krátká doba peèení. [. . . ] Vnitøní sklenìné tabule lze vyjmout a vyèistit. Pøi silném tlaku, pøedevsím na hrany pøední sklenìné tabule, mùze sklo prasknout. Vymontování skel dveøí 1. Pojistné páèky (A) na obou dveøních závìsech úplnì vyklopte. 3. Dveøe trouby pøivøete az k první zarázce (cca. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MDR-EX50LP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MDR-EX50LP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag