Návod k použití SONY MDR-EX40LP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MDR-EX40LP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MDR-EX40LP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MDR-EX40LP.


SONY MDR-EX40LP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (953 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MDR-EX40LP (521 ko)
   SONY MDR-EX40LP DATASHEET (157 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MDR-EX40LP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento telefon je uren k provozu v systmu Global System for Mobile Communications (GSM), GSM900 nebo GSM1800. Nkter popisovan sluby jsou zvisl na typu st nebo jsou k dispozici pouze pro pedplatitele. Dal informace vm poskytne v provozovatel slueb st. Vloen SIM karty SIM karta se vkld do zadn sti telefonu pod baterii. SIM kartu vlote do vybrn na zadn stran telefonu (1) tak, aby zkosen hrana byla v levm hornm rohu. [. . . ] Z klidovho reimu stisknte Q, zvolte Aplikace > Mna a stisknte Q Zadn potenho smnnho kurzu 1 2 3 4 Stisknte Q Zadejte kd zem pro domc mnu (max. 3 znaky) a dvakrt stisknte Q Zadejte smnn kurz tto mny a dvakrt stisknte Q Poznmka: Stisknutm a podrenm 1 pidte desetinnou teku. Pevod hodnoty 1 2 Zkontrolujte, zda se jedn o poadovan smnn kurz, a dvakrt stisknte Q Zadejte hodnotu, kter m bt pevedena, a dvakrt stisknte Q Kd zem a smnn kurz bude po zadn uloen v pamti telefonu. Pi ptm pouit pevade mn mete smnn kurz a kdy zem zmnit na displeji Mna/kurz. Pouijte Q, pak pouitm e zvolte prava a stisknte Q. Zmna pevodu mny Jakmile ovte smnn kurz a jste pipraveni zadat hodnotu, kter m bt pevedena, mete zamnit mny pro pevod z ciz mny na domc. 1 2 Pouijte e pro volbu Pesun a stisknte Q Zadejte hodnotu pro pevod a dvakrt stisknte Q 30 Krtk textov zprvy Krtk textov zprvy Mete pijmat, zobrazovat, upravovat a odeslat krtk textov zprvy do maximln dlky 160 znak na mobiln telefony v te sti nebo v jakkoli sti, kter m dohodu o roamingu. Nastaven telefonu pro textov zprvy Ped odeslnm zprvy je nutno do parametr zadat slo Stediska zprv (toto slo vm sdl v provozovatel slueb st). slo Stediska zprv je mon pedem naprogramovno na va SIM kart. Nastaven sla Stediska zprv 1 2 V klidovm reimu stisknte Q, zvolte Zprvy > Krtk zprva Parametry > Stedisko zprv a stisknte Q Zadejte slo stediska zprv ve formtu mezinrodn volby - viz Mezinrodn volba na str. 8 Odesln krtkch textovch zprv 1 2 3 4 V klidovm reimu stisknte Q, zvolte Zprvy > Krtk zprva > Vytvo a stisknte Q Pouijte e k vbru nkter z pedem napsanch zprv jako ablonu a dvakrt stisknte Q nebo zvolte a stisknte Q Pouitm g pro listovn zprvou a doplnn libovolnho dodatenho textu (max. 60 Dvakrt stisknte Q Budete dotzni, zda chcete tuto zprvu odeslat - pokud ji nechcete odeslat, stisknte B a zprva bude uloena do pamti. 5 6 7 Stisknte Q a zadejte telefonn slo adresta (nebo toto slo vyvolejte z telefonnho seznamu) - viz Vyvoln sla z pamti na str. 13 a stisknte Q Dvakrt stisknte Q Mon budete dotzni, zda chcete obdret potvrzen o doruen. Pokud nechcete potvrzen o doruen, pouijte e k volb Ne a pak stisknte Q. Pokud vak potvrzen chcete, pouijte e k volb Ano a pak stisknte Q Vchoz nastaven pro potvrzen o doruen lze aktivovat/deaktivovat pouitm parametru Hlen v menu Krtk zprva > Parametry. 31 Krtk textov zprvy Pjem textovch zprv Jestlie je na v telefon odeslna krtk textov zprva, zane na displeji blikat indiktor zprv (N) a zrove se ozve vyzvnc tn nebo spust vibran vyzvnn. Poznmka: Pokud je indiktor zprv zobrazen na displeji nepetrit (tedy neblik), znamen to, e pam zprv je pln, a chcete-li dle pijmat nov zprvy, muste nepotebn zprvy vymazat. Monosti zprv Odpov na zprvu Po pevzet a peten zprvy mon budete chtt odeslateli odpovdt. Jedn se o cenu, kterou vm poskytovatel slueb st tuje za jednu jednotku volacho asu. 1 2 V klidovm reimu stisknte Q, zvolte Menu telefnu > Hovorov sluby > Celkov nklady > Cena/jednotka a stisknte Q Stisknte Q pro pravu hodnot V tuto chvli budete podni, abyste zadali svj PIN2 nebo blokovac kd a stisknte Q. 3 4 Zadejte mnovou jednotku (max. ti znaky) a dvakrt stisknte Q Zadejte cenu a dvakrt stisknte Q 37 Informace o hovorech Nastaven maximln hladiny jednotek Tato funkce je zvisl na pouitm typu SIM karty 1 2 V klidovm reimu stisknte Q, zvolte Menu telefnu > Hovorov sluby > Celkov nklady > Max. nklady a stisknte Q Dvakrt stisknte Q pro pravu hodnot V tuto chvli budete podni, abyste zadali svj PIN2 nebo blokovac kd a pak stisknte Q. 3 4 Zadejte hodnotu (poet jednotek), kter bude maximln povolena, a na displeji se zobraz odpovdajc nklady Dvakrt stisknte Q pro odsouhlasen Poznmka: Dlka jednotky se me bhem dne mnit (hovory ve pice a mimo piku). Informace o hovornm vak nemus poskytovat pesn obraz tarif tovanch provozovatelem slueb st. Nastaven varovn rovn Mete si nastavit varovn, kter vs upozorn, e brzy doshnete maximln ve nklad. Tato funkce je zvisl na pouitm typu SIM karty. 1 2 3 V klidovm reimu stisknte Q, zvolte Menu telefnu > Hovorov sluby > Celkov nklady > Varovn pi a stisknte Q Dvakrt stisknte Q pro pravu hodnoty Zadejte hodnotu (v jednotkch), pi jejm dosaen by se ml ozvat varovn signl, a stisknte Q Identifikace hovoru V menu Hovorov sluby vm funkce ID volajcho a Odept ID umouj zkontrolovat, zda je identifikace volajcho odeslna nebo zda ji lze pijmout (Funkce Odept ID je zvisl na pouit sti) Poznmka: Pro kontrolu tohoto stavu mus bt telefon pihlen do st. 38 Dal funkce Dal funkce Pesmrovn hovor 1 2 3 4 Pesmrovat lze hlasov hovory i faxov a datov spojen za rznch okolnost a na rzn telefonn sla. mete chtt, aby byly hlasov hovory pesmrovny do hlasov poty v ppad, e je telefon vypnut. V klidovm reimu stisknte Q, zvolte Menu telefnu > Pesmrovn a stisknte Q Pouijte e pro volbu typu hovor k pesmrovn a dvakrt stisknte Q Pouijte e pro volbu okolnost, kter maj vst k pesmrovn, a stisknte Q Zadejte slo, na kter se m hovor pesmrovat, a dvakrt stisknte Q Je-li pesmrovn aktivn, zobraz se ikona pesmrovn (t). Pro aktualizaci nebo kontrolu stavu Pesmrovn mus bt telefon pihlen do st. Pidren hovoru/ekn hovoru Pidren hovoru Bhem hovoru: 1 2 1 2 1 2 Stisknte Q Pouijte e pro volbu Pidr a pak stisknte Q Pokraovn v hovoru Stisknte Q Pouijte e pro volbu Pokra a pak stisknte Q Uskutenn druhho hovoru Zadejte telefonn slo (nebo ho vyvolejte z telefonnho seznamu viz Vyvoln sla z pamti na str. 13) Stisknte D Prvn hovor bude pidren. 39 Dal funkce Pjem druhho hovoru Pokud je aktivn funkce ekajc hovor, je mon pijmout druh hovor. Ped uskutennm nebo pjmem faxovho i datovho hovoru mus bt vechny hlasov hovory ukoneny. Pjem druhho hovoru 1 2 Stisknte Q Pouijte e pro volbu Pjem a stisknte Q Souasn hovor bude pidren. Odmtnut druhho hovoru 1 2 Stisknte Q Pouijte e pro volbu Odmt. a stisknte Q Ukonen souasnho hovoru a pjem druhho hovoru 1 2 Stisknte E u ekajcho hovoru Stisknte libovolnou klvesu krom E nebo g innost bhem dvou hovor Pepnn hovor 1 2 1 2 Stisknte Q Pouijte e k volb Pesun a stisknte Q Stisknte Q Pouijte e pro volbu Konec a stisknte Q Ikona ! [. . . ] Pozornost je nutno vnovat pouit telefonu v tsn blzkosti osobn lkask elektroniky, jako jsou kardiostimultory i sluchadla pro sluchov postien. V zjmu efektivnho voln drte telefon tak, jako drte kterkoli normln telefon. Neschvlen antny, jejich prava i doplky mohou telefon pokodit a zrove poruit platn pedpisy. Pouit neschvlench antn, jejich prav i doplk vede k zniku zruky - nejsou tm vak ovlivnna vae zkonn prva. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MDR-EX40LP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MDR-EX40LP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag