Návod k použití SONY MDR-EX1000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MDR-EX1000. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MDR-EX1000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MDR-EX1000.


SONY MDR-EX1000 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1934 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MDR-EX1000 (18353 ko)
   SONY MDR-EX1000 (928 ko)
   SONY MDR-EX1000 DATASHEET (156 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MDR-EX1000

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. [. . . ] Spoøiè displeje -- nastavení telefonu, aby po urèité dobì, po kterou není pou¾ívána ¾ádná funkce telefonu, zobrazil pohybující se vzorek nebo obrázek. Spoøiè -- z dùvodu úspory energie baterie jsou po urèité dobì, po kterou není pou¾ívána ¾ádná funkce telefonu, zobrazeny digitální hodiny. Re¾im spánku -- z dùvodu úspory energie baterie se po urèité dobì, po kterou není pou¾ívána ¾ádná funkce telefonu, displej vypne. Velikost písma -- nastavení velikosti písma pro ètení a psaní zpráv a zobrazování kontaktù a webových stránek. Logo operátora -- nastavení telefonu, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora, pokud je k dispozici. Informace o buòce > Zapnuto -- pro pøíjem informací od operátora sítì, v závislosti na pou¾ité buòce sítì (sí»ová slu¾ba). s Datum a èas Zvolte Menu > Nastavení > Datum a èas > Nastav. data/èasu (sí»ová slu¾ba) pro zmìnu nastavení èasu, èasové zóny a data. s Mé klávesové zkratky Prostøednictvím osobních klávesových zkratek máte rychlý pøístup k èasto pou¾ívaným funkcím telefonu. Levá výbìrová klávesa Chcete-li zvolit funkci ze seznamu, zvolte Menu > Nastavení > Osobní kláv. > Levá výbìrová kláv. . Pravá výbìrová klávesa Chcete-li zvolit funkci ze seznamu, zvolte Menu > Nastavení > Osobní kláv. > Pravá výbìrová kláv. . Navigaèní klávesa Chcete-li k navigaèní klávese vybrat jiné funkce telefonu z pøedem nadefinovaného seznamu, zvolte Menu > Nastavení > Osobní kláv. Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Datové pakety > Nastav. bod a aktivujte pøístupový bod, který chcete pou¾ít. bod, zadejte název pro zmìnu nastavení pøístupového bodu a zvolte OK. paketù, zadejte název pøístupového bodu (APN) pro sestavení spojení k síti a zvolte OK. Pøipojte se k internetu pomocí va¹eho telefonu jako modemu. Podrobnìj¹í informace najdete v u¾ivatelské pøíruèce "Nokia PC Suite". Pokud máte nastavení v PC i v telefonu, bude pou¾ito nastavení z PC. 32 Nastavení Synchronizování z kompatibilního PC Chcete-li synchronizovat data z kalendáøe, poznámky a kontakty, nainstalujte software Nokia PC Suite pro vá¹ telefon na PC. Pro synchronizaci pou¾ijte bezdrátovou technologii Bluetooth nebo USB kabel a zahajte synchronizaci z PC. Synchronizace ze serveru Chcete-li pou¾ít vzdálený internetový server, objednejte si slu¾bu synchronizace. Podrobnìj¹í informace a nastavení potøebná pro tuto slu¾bu získáte od provozovatele slu¾by. Datový kabel USB Datový USB kabel CA-101 mù¾ete pou¾ít pro pøenos dat mezi telefonem a kompatibilním PC nebo tiskárnou podporující PictBridge. Datový USB kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít s aplikací Nokia PC Suite. PC Suite -- telefon bude spolupracovat s aplikacemi na PC, na kterém je nainstalován software Nokia PC Suite. [. . . ] propan a butan), zda je mo¾né tento pøístroj bezpeènì pou¾ívat v jejich blízkosti. s Tísòová volání Dùle¾ité: Tento pøístroj pracuje na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. Pokud vá¹ pøístroj podporuje hlasová volání pøes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a celulární telefon. Pokud jsou obì tyto slu¾by aktivovány, pøístroj se pokusí o tísòové volání jak prostøednictvím celulární sítì, tak i internetového volání. Pøipojení není mo¾né zajistit za v¹ech podmínek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MDR-EX1000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MDR-EX1000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag