Návod k použití SONY MDR-E9LP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MDR-E9LP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MDR-E9LP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MDR-E9LP.


SONY MDR-E9LP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1221 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MDR-E9LP (150 ko)
   SONY MDR-E9LP DATASHEET (160 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MDR-E9LP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 18 Vypnutí osvìtlení zadního krytu 18 Pouívání hlasových pøíkazù . 18 Volba typu vibraèního vyzvánìní . 20 Obnovení výchozího nastavení telefonu . Zmìna bezpeènostních kódù Omezení hovorù . [. . . ] Pouijte g pro listování zprávou a identifikaci jejího odesílatele. Poznámka: Pokud je indikátor zpráv zobrazen na displeji nepøetritì (tedy nebliká), znamená to, e pamì zpráv je plná, a chcete-li dále pøijímat nové zprávy, musíte nepotøebné zprávy vymazat. Monosti zpráv Odpovìï na zprávu Smazání zprávy Pøi ètení zprávy pouijte f, dokud se v poli voleb nezobrazí Smazat. Pro zapnutí automatického mazání zpráv - viz "Parametry zpráv" na str. Po pøevzetí a pøeètení zprávy moná budete chtít odesílateli odpovìdìt. Jedná se o výchozí nastavení v poli voleb a stisknutí B vám umoní vytvoøit krátkou zprávu. Úprava zpráv Pøi ètení zprávy pouijte f, dokud se v poli voleb nezobrazí Úprava. Stisknutí B vám dá monost upravenou zprávu odeslat - viz "Odesílání textové zprávy" na str. Stisknìte C, nechcete-li zprávu odeslat, a zpráva se uloí do Seznamu k odeslání. Pouití pøeddefinovaných zpráv Pøeddefinované zprávy lze odesílat okamitì nebo je lze pouít jako základ delí zprávy a patøiènì upravit. 1 Z klidového reimu se stisknutím B 313 dostanete do menu Vytvoø 2 Pouijte e pro nastavení na pøeddefinovanou zprávu, kterou chcete pouít, a stisknìte B 3 Pouijte g pro listování zprávou a pøidání libovolného dodateèného textu - viz "Zadání textu" na str. 49 Po dokonèení lze zprávu odeslat - viz "Odesílání textové zprávy" na str. 27 28 Krátké textové zprávy Uivatelem definovaná zpráva Vytvoøení uivatelem definované zprávy Lze také vytvoøit uivatelem definovanou zprávu, kterou lze pozdìji pouívat jako kadou jinou pøeddefinovanou zprávu. Zprávu podle potøeby upravte a stisknìte B. Volba uivatelem definované zprávy Z klidového reimu se stisknutím B 313 Uivatelem definované zprávy se zobrazí na zaèátku seznamu pøeddefinovaných zpráv. 2 Stisknìte B pro úpravu hodnot V tuto chvíli budete poádáni, abyste zadali svùj PIN2. tøi znaky) a stisknìte B 4 Zadejte cenu a stisknìte B Nastavení maximální hladiny jednotek 1 Z klidového reimu se stisknutím B 663 dostanete do menu Max. náklady 2 Stisknìte B pro úpravu hodnot V tuto chvíli budete poádáni, abyste zadali svùj PIN2. 3 Zadejte hodnotu (poèet jednotek), která bude maximálnì povolena, a na displeji se zobrazí odpovídající náklady 4 Stisknìte B pro odsouhlasení Poznámka: Délka jednotky se mùe bìhem dne mìnit (hovory ve pièce a mimo pièku). Tímto zpùsobem lze proto vypoèítat hovorné. Informace o hovorném vak nemusí poskytnout pøesný obraz tarifù úètovaných provozovatelem slueb sítì. 33 Informace o hovorech Nastavení varovné úrovnì Mùete si nastavit varování, které vás upozorní, e brzy dosáhnete maximální výe nákladù. 1 Z klidového reimu se stisknutím B 664 dostanete do menu Varování pøi 2 Stisknìte B pro úpravu hodnoty 3 Zadejte hodnotu (v jednotkách), pøi jejím dosaení by se mìl ozvat varovný signál, a stisknìte B Identifikace hovoru V menu Sluba hovorù vám funkce ID volajícího a Zatajení ID umoòují zkontrolovat, zda je identifikace volajícího odesílána nebo zda ji lze pøijmout. Poznámka: Pro kontrolu tohoto stavu musí být telefon pøihláen do sítì. 34 Dalí funkce Dalí funkce Pøesmìrování hovorù Pøesmìrovat lze hlasové hovory i faxová a datová spojení za rùzných okolností a na rùzná telefonní èísla. mùete chtít, aby byly hlasové hovory pøesmìrovány do hlasové poty v pøípadì, e je telefon vypnutý. 1 Z klidového reimu se stisknutím B 7 dostanete do menu Pøesmìrování hovorù 2 Pouijte e pro volbu typu hovoru k pøesmìrování a stisknìte B 3 Pouijte e pro volbu okolností, které mají vést k pøesmìrování, a stisknìte B 4 Zadejte èíslo, na které se má hovor pøesmìrovat, a stisknìte B Je-li pøesmìrování aktivní, zobrazí se ikona pøesmìrování (t). Pro aktualizaci nebo kontrolu stavu Pøesmìrování hovorù musí být telefon pøihláen do sítì. Pøidrení hovoru/Èekání hovoru Pøidrení/vyvolání hovoru 1 Stisknìte B, kdy se v poli voleb zobrazí Pøidr 2 Stisknìte B, kdy se v poli voleb zobrazí Pokraè. Uskuteènìní druhého hovoru 1 Zadejte telefonní èíslo (nebo ho vyvolejte z telefonního seznamu - viz "Vyvolání èísla z pamìti" na str. [. . . ] Dojde-li k namoèení, okamitì vypnìte napájení a spojte se se svým prodejcem. Nenechávejte telefon na pøímém sluneèním svìtle nebo ve vlhkém, praném èi horkém prostøedí. Zabraòte náhodnému doteku kontaktù baterie s kovovými pøedmìty. Baterie nabíjejte vdy v dobøe vìtrané místnosti, ne na pøímém sluneèním svìtle a v teplotním rozmezí od +5°C do +35°C. Baterie nelze nabíjet pøi teplotách mimo uvedené rozmezí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MDR-E9LP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MDR-E9LP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag