Návod k použití SONY MDR-DS3000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MDR-DS3000. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MDR-DS3000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MDR-DS3000.


SONY MDR-DS3000 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (416 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MDR-DS3000 (1297 ko)
   SONY MDR-DS3000 annexe 3 (79 ko)
   SONY MDR-DS3000 annexe 1 (1302 ko)
   SONY MDR-DS3000 annexe 2 (1302 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MDR-DS3000

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-258-321-12(1) Digitální prostorový (surround) zvuk Sluchátka Návod k obsluze MDR-DS3000 ©2003 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste pedesli moznému pozáru nebo nebezpecí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti ani vlhkosti. Aby nedoslo k pozáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na pístroj nádoby naplnné tekutinou, napíklad vázy. Neotvírejte skí pístroje, jinak hrozí nebezpecí úrazu elektrickým proudem. Opravy svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Neinstalujte tento pístroj do stísnného prostoru (napíklad do knihovnicky, vestavné skín a na podobná místa). [. . . ] Základna se automaticky zapne a piblizn po 3 sekundách zacnou pracovat infracervené vysílace. Pak se rozsvítí indikátor DECODE MODE (v závislosti na vstupujícím audio signálu z pipojeného audio nebo video komponentu a na nastavení pepínace EFFECT). Indikátor napájení POWER se rozsvítí cerven, a sluchátka se automaticky zapnou. Ujistte se, ze máte sluchátka správn nasazena na usích (rovnz s ohledem na levý a pravý kanál) a navíc ve správném úhlu, aby správn pracovala funkce automatické vypnutí/zapnutí (Auto Power On/Off). 3 Indikátor napájení (POWER) 16CZ Ovládání 4 Posute pepínac INPUT SELECT do polohy pro volbu komponentu, který chcete poslouchat. INPUT SELECT DIGITAL ANALOG Poloha pepínace DIGITAL ANALOG Zvolený zdroj zvuku Zvuk z komponentu, pipojeného ke vstupním zdíkám DIGITAL IN Zvuk z komponentu, pipojeného ke vstupním zdíkám LINE IN Poznámka Pro poslech zvukových zdroj dual audio (MAIN/SUB) zapojte vstupní zdíky LINE IN, a pak zvolte na pehrávaci, televizoru nebo jiném komponentu zdroj zvuku, který chcete poslouchat. 5 6 Spuste pehrávání na komponentu, zvoleném v kroku 4. Posute pepínac EFFECT po volbu pozadovaného zvukového pole. EFFECT OFF CINEMA MUSIC Poloha pepínace OFF CINEMA MUSIC Zvukové pole a vhodný zdroj zvuku Normální pehrávání ze sluchátek. Produkuje se druh prostorového (surround) zvuku, který je typický pro bzné kino. Produkuje se druh zvuku, jaký je v poslechové místnosti s dobrou akustikou. Vhodný pro hudební zdroje. Poznámka Hlasitost sluchátek se mze rznit v závislosti na vstupním signálu a na nastavení pepínace EFFECT. (Pokracování) Ovládání 17CZ Indikátor rezimu dekódování (DECODE MODE) Základna automaticky identifikuje formát vstupního audio signálu a rozsvítí se odpovídající indikátor. Na pipojeném zaízení (DVD pehrávac a podobn) pepnte zvuk mezi formátem Dolby Digital, DTS, atd. · DOLBY DIGITAL: Vstupní signál, zaznamenaný ve formátu DOLBY DIGITAL. · DOLBY PRO LOGIC II: Analogový vstupní signál, digitální vstupní signál PCM, nebo 2 kanálový signál Dolby Digital, zpracovaný dekodérem DOLBY PRO LOGIC II. (Pokud je zvukové pole nastaveno na hodnotu "OFF", nebude zpracováváno dekodérem DOLBY PRO LOGIC II. ) · DTS: Vstupní signál, zaznamenaný ve formátu DTS. Poznámka Pokud zaízení, pipojené ke vstupním zdíkám DIGITAL IN není v rezimu pehrávání (rychlý posun vped nebo vzad atd. ), nemusí se indikátor DECODE MODE rozsvítit správn. 7 Nastavte hlasitost. Zvyste hlasitost Snizte hlasitost Poznámky · Pi sledování film dbejte na to, aby hlasitost zvukového doprovodu pi tichých scénách nebyla pílis vysoká. Mohlo by to ublízit vasemu sluchu, zvlást pi pehrávání hlasité scény. · Po odpojení síového napájecího adaptéru od základny (ped sundáním sluchátek) mzete zaslechnout urcitý sum. · Pokud dojde k zakrytí infracervených senzor vasima rukama (napíklad pi nastavování hlasitosti), aktivuje se funkce Muting a hlasitost nebude mozno nastavit. Budete-li chtít nastavit hlasitost, pejdte blíz k základn nebo nasmrujte infracervené vysílace smrem na základnu. Sluchátka se po sejmutí ze základny automaticky vypnou - funkce automatické zapnutí/vypnutí (Auto Power On/Off) Pokud sluchátka nepouzíváte, netahejte za samonastavitelný sluchátkový pásek, aby Samonastavitelný nedocházelo k vybíjení baterie. sluchátkový pásek Pechodová doba mezi jednotlivými rezimy Pi pepínání pepínac na základn kvli zmn nových rezim se mze pechodová doba mezi jednotlivými rezimy lisit. Je to dáno rozdílnostmi v ovládání systému mezi jednotlivými rezimy. 18CZ Ovládání Pokud ve sluchátkách není slyset zádný zvuk Doslo k automatické aktivaci funkce Muting, pokud se perusil zvukový výstup do sluchátek (pokud se sluchátka dostanou mimo oblast infracerveného penosu nebo dojde-li k perusení infracervených signál). Funkce Muting se automaticky ukoncí, jakmile se dostanete blíz k základn, nebo pokud se jiz v cest infracervených paprsk nevyskytuje zádná pekázka. Oblast infracerveného penosu Piblizná velikost oblasti infracerveného penosu od základny je vyobrazena na níze uvedeném obrázku. Infracervený signál Piblizn 3m Digitální prostorový (surround) procesor 45° Piblizn 7m 45° Piblizn 3m Poznámky · Pokud sluchátka pouzíváte v pílis velké vzdálenosti od základny, mzete zaslechnout sycivý zvuk, a pokud se v cest infracervených paprsk mezi sluchátky a základnou vyskytuje njaká pekázka, mze dojít k perusení zvuku. Tyto úkazy jsou vlastní principu infracerveného penosu, picemz neindikují zádný problém se samotným zaízením. · Nezakrývejte infracervené senzory svýma rukama nebo vlasy. · Budete-li pouzívat sluchátka uvnit výse vyznacené oblasti, mze být základna umístna ped vámi, za vámi nebo po stranách. [. . . ] , Zvukový doprovod pro pehrávanou kapitolu není v signálu Dolby Digital. Indikátor DOLBY PRO LOGIC II se nerozsvítí Rozsvítí se indikátor DOLBY PRO LOGIC II Indikátor DTS se nerozsvítí , Pepínac EFFECT na základn je nastaven do polohy , , OFF". , Na vstupu není analogový vstupní signál, digitální vstupní signál PCM nebo dvoukanálový signál Dolby Digital. , Pepínac EFFECT na základn je nastaven do rezimu , , CINEMA" nebo , , MUSIC". , Na vstupu je analogový vstupní signál, digitální vstupní signál PCM nebo dvoukanálový signál Dolby Digital. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MDR-DS3000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MDR-DS3000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag