Návod k použití SONY MDR-AS400IP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MDR-AS400IP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MDR-AS400IP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MDR-AS400IP.


SONY MDR-AS400IP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2473 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MDR-AS400IP (760 ko)
   SONY MDR-AS400IP MARKETING SPECIFICATIONS (WHITE MODEL) (180 ko)
   SONY MDR-AS400IP MARKETING SPECIFICATIONS (BLACK MODEL) (180 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MDR-AS400IP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] pÍo Japonsko' Autorizo\anýmzástupcem (EMC) clektromagnctickou kompatibilitu a bezpečnost \, ýrobkujespolcčnost Sony Deutschland GnrbH. případě V se JakýchkolivzálcŽilostí lika. jícich opra\'y ncbo záruky se prosím obmťtc konlakhi na adres1' uvedené r'samostatné sen. isninebo zárUčni dokumcnlaci. I Tcnk' s!|nbo|ía {rcb\u ncbo n!jcho ob. Iu znanrcná. Žc 5limto \Í(lbkc'n n. smí býl Ž. cházcnoja|o s bčŽÍlmdono\niln d]lldcň MN|o | o . Íec]. tlac. takÓ!óho c]cklrickčhoa cIeIllonickéhozařjzcni' Z. jirt&nŤ s|ra\. e |||'|dJc\)t. \|urÍlJr']ť|ř|no/r\-''. 'r'||\I||''\|'\:|n n a ž i \ ' o h i p Í o ý i e d i !| i d s k č d r a \ i . k c r ó s c n d n l u z \ olrčncn liil)adt pn'i. \ njato dú\lcdť!!e:!r nó f i a n i l U l a c ť p i il i l \ i d J e i í o h o l o t \ i o b k u 'l t c . kdc]slc \ýrcbc| I Likvidace staÚche|ektrických a eIekt|onických (pIatí zařízení v zemích Evropské a da|ších unie evropshých zemích systémem se tříděného odpadu) ZÁPPIN a Quick-Browzerjsou obchodníznďky spoleěnosúSony Corporation. [. . . ] . 2 Pokud je zvlkoÚ výs|up nastaven na , sUB. oUr (subwooíe|) (stBna 19). . 3 Pokuc!je aktivován zclroj AUX (Extení zařízenÍ) (strena 20). 4 stiskněte t|ačítko (BACK) (zpět)' 9 normálního sc do Disp]ej vťátí reŽi|nu přehftíváni/přijmu. poloŽky(podrobné naslavilnásledujíci Je moŽné stranč): naleZnele referenční na inÍormace í s l r a n aI ó ) Eo7 PHEsÉT(Předvo|baekvalizéru) Advancedsound Nová zvukovátechnologie diEilální Sony Fn8ineod společnosli pouŽivá signálu $l\áří ve to/id|eidcá|ni a zpracování polc. Technologie Advancedsound zvukové funkce:EQ7 následujicí En8ineobsahuje (Ekvalizér), Lislenin8Position(Poslechové misto), DM+ Advanceda Rear Bass Enhancer. i!|L ekva|izéru) EQ7 sETT|NG (Nastavení (strana7) | Pos|T|oN (Poslechové místo) posl€ c hového sET PosITloN (Nastavení mlsta)ístrana ]7) úpra\'á n'staveni '{DJ PosITloN (JťmnÁ pos|echo\'ého mista) *' (střanal8) sET sw Pos (Nastav€ n í po|ohysubwooferu) *'*, (slrana l8) BALANcE (Vy"áž. ď |e'éhďpra'éh" kaná|u) vyváženi zvuku:. . RIGHT. l5. . DoIeva)' FADER (vyvážení předních/zadních kaná|ů| Íclalivní úrovně:''FRoNT-l5. . (Rovnoměmé DM+ (stranal8) Nastavení kvality zvuku _ Eo7 Preset (Předvo|ba ekvaIizéru) (. . XPLoD. . '''voCAL. , . . EDGE. . 1 Během příimurád BlpřeŇávání t|ačítko. stiskněte výběrové zobraáe PomocíotoěnéhoovIadače po|ožku , , Eo7PREsET. . (Předvo|ba stiskněte. a ekvatizéÍu) potom ov|adač zobrazte ovladače Pomocíotočného křivku ekvaIizační oožadovanou a ootom ov|adaěstiskněte. 9 do normálního Displej vrátí íeŽimu se přehrávání/příimu. Pro zrušeníek\'a|izačnikřivky vybene v kroku 3 možnost . . oFF. . (Vypnuto)' Provedená nastavení ekýBlizačnikřivl<ylze uloat dr paněti sanostaÍně prc každýzdroj. z M ů Ž e l cv y b r a l n č k t e r } e 7 l y p ůe k v a l i l a č n i hlasitoslisubwooferu: úrovně Nastavení dB' . , 0dB'-, , -10 dB'. (Vypnuto). Jemná úpravanastavení pos|echového místa jemnou úpmvu provést MůŽete nastavení poslechového místa. 1 Během příjmu ádízlpřeh. ávání stiskněte výběrové tIačítko. rl- 2 Pomocí otoěného ov|adače zobrazÍe po|ožku , , ADJ Pos|TloN. . (Jemná úPrava nastavení posIechového místa) a ootom ov|adač stiskněte. ov|adače zobraáe Pomocíotočného po|ožku , , RBENH. . apo|omovladaě stiskněte. vyberte PomocíotoěnéhoovIadače možnost, , 1'. , , , 2. 'nebo , , 3. . Displej vrátí reŽimu se do normálního přehÍávání/přijmu. Pomocíoločného ov|adače uDravte poslechovéhomísta nastavení a potom ov|adač stiskněte. Nastavitclný rozsah:. '+3"'. . CENTER. (Střed) '. -3. . . t|ačítko 1 stiskněte a podráe výběrové stiskněte t|aěÍtko (BAcK) (zpět)' ) se normálniho Displej lráti do reŽimu přchráváni, /příjmu. DM+ Advanced Technologie Advanced vylepšuje DM+ digitálně komprimovanou tim, Žeobnovuje vysoké hudbu v ťrckvence' byly ztraceny průběhu kleÍé komprese. 1 Během přehrávánístiskněte výběrové t|ačítko. (zapnuto)a potom ovIadač stiskněte. 2 PomocíotoěnéhoovIadače zobrazte Zobrazi se nabidka pro nastavení' požadovanou a Po|ožku potom ovladaě stiskněte' vyberte 3 Pomocíotoěnéhoov|adače nastavení potom ov|adač a stiskněte. * Nastavení je dokončeno' 4 stiskněte ttačítko9 (BACK) (zpět)' Displej se !Ťátí reŽimunormálniho do přehrávání/příjmu. * Pň nastavavání položek CLoOK. ADJ (Naslavení hodn) a BTM (Naladeni ne]sihě!šlch s|anb)nen! [. . . ] iej t. vá de|ší spuštěnípřehrávánízUsB zářízení dobu. s obsahuje soubory komp|ikovanou UsB zařizení stÍukturou' stromovo|l ozve sé pípnutí. UsB zařizenibylo odpo, jcno +Přcd odpojenim aby UsB zařízcniz3jislětc' bylo z důvodu ochřanydat nejpÍVc zaslavc. opřehnívání. zvuk ie přeÍušovaný PřehrávánídiskůcD Disk ne|zevložit . Diskbyl náEilim vloŽen n€ obniceněb o nespnívně. Disk se nepřehrává. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MDR-AS400IP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MDR-AS400IP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag