Návod k použití SONY LMD-1950MD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY LMD-1950MD. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY LMD-1950MD bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY LMD-1950MD.


SONY LMD-1950MD : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2446 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY LMD-1950MD

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-634-878-04 (1) 2-634-878-04 (1) LCD Monitor Monitor LCD monitor JP Návod k obsluze CZ JP LMD-1950MD © 2005 Sony Corporation Záznamy majitele Císlo modelu a výrobní císlo se nacházejí na zadní stran. Zapiste si tato císla do níze pipravených prázdných ádk. Pi jakékoli komunikaci s vasím prodejcem Sony pouzívejte tato císla. Císlo modelu___________________________________ Výrobní císlo___________________________________ Dlezité bezpecnostní pokyny/upozornní pro pouzívání v lékaském prostedí 1. [. . . ] qa Vstupní konektor DVI (DVI-D) Na vstupu je pouzitelný digitální RGB signál DVI Rev. 1. 0. Pro sledování signál SXGA pi výbru vstupu DVI pouzijte kabel do maximální délky 3 m. qs Vstupní konektor HD15 (HD D-Sub 15pinový) Na vstupu je analogový video signál RGB (0, 7 Vsp-sp s kladnou polaritou) a synchronizacní signál. Funkce Plug & Play odpovídá DDC2B. Umístní a funkce soucástí a ovládacích prvk 11 CZ qd Zdíka PARALLEL REMOTE (Paralelní dálkové ovládání) (modulární konektor, 8pinový) Pro pipojení paralelního spínace, pomocí kterého lze monitor ovládat z externího zaízení. Z bezpecnostních dvod k tomuto modulárnímu konektoru nepipojujte konektor periferního zaízení, jehoz obvod by mohl mít pílis vysoké naptí. Pi dodání pístroje z továrny je tato zdíka opatena krytkou konektoru. Podrobnosti o zapojení jednotlivých pin a funkcích piazených jednotlivým pinm v továrn, viz cást , , Zapojení pin" na stran 28. qf Zdíka SERIAL REMOTE (Sériové dálkové ovládání) (RS-232C) (D-Sub 9pinový) Pro pipojení ídicího konektoru RS-232C externím zaízení, které je pipojeno k monitoru. Monitor bude mozno ovládat v souladu s ídicími píkazy vyslanými z externího zaízení, které je k nmu pipojeno. Podrobnosti o zapojení jednotlivých pin a funkcích piazených jednotlivým pinm, viz cást , , Zapojení pin" na stran 28. Dalsí podrobnosti najdete v pírucce , , Interface Manual for Programmers" (Pírucka rozhraní pro programátory) (ulozena na pilozeném disku CD-ROM, pouze japonsky a anglicky). Pipojení síového napájecího kabelu Síový napájecí kabel, který je soucástí dodávaného píslusenství, pipojte tak, jak je znázornno na ilustraci. S tímto pístrojem jsou dodávány dva druhy drzák síové zástrcky. Pouzijte takový drzák síové zástrcky, který co nejlépe odpovídá síovému napájecímu kabelu. 1 Zasute zástrcku síového napájecího kabelu do zdíky AC IN (Vstup stídavého napájení) na síovém adaptéru. Poté na síový napájecí kabel nasate drzák síové zástrcky. Zdíka AC IN (Vstup stídavého napájení) Síový napájecí kabel na stídavé napájení Drzák síové zástrcky (dodané píslusenství) 2 Posouvejte drzák zástrcky po kabelu, dokud nezapadne. CZ 12 Pipojení síového napájecího kabelu 3 Zasute konektor DC IN (Vstup stejnosmrného napájení) do zdíky DC IN (Vstup stejnosmrného napájení) na spodní cásti tohoto pístroje, az zapadne do správné polohy. Pipojení vstupního adaptéru Ped pipevnním vstupního adaptéru odpojte síový napájecí kabel. Sundejte panel slotu a nasate vstupní adaptér do slotu pro doplkové vstupy. 1 Sundejte panel slotu pro doplkové vstupy. Odpojení síového napájecího kabelu Stisknte zajisovací pácky, pidrzte je a soucasn vytáhnte drzák zástrcky kabelu. Stisknte zajisovací pácku a vytáhnte konektor DC IN (Vstup stejnosmrného napájení) ze zdíky DC IN (Vstup stejnosmrného napájení). 2 Zasute do slotu vstupní adaptér. INPUT MONITOR OUT INPUT MONITOR OUT INPUT MONITOR OUT INPUT MONITOR OUT 3 Utáhnte sroubky. INPUT MONITOR OUT INPUT MONITOR OUT INPUT MONITOR OUT INPUT MONITOR OUT Pipojení vstupního adaptéru 1 CZ Demontáz krytu konektoru Pi dodání pístroje z továrny je na zdíce PARALLEL REMOTE (Paralelní dálkové ovládání) (konektor) nasazen kryt konektoru. Budete-li chtít konektor pouzívat, sundejte kryt konektoru následovn. Ped sundáním krytu konektoru odpojte síový napájecí kabel. Výbr výchozích nastavení Jestlize pístroj zapínáte poprvé po jeho zakoupení, vyberte z níze uvedených mozností oblast, ve které jej máte v úmyslu pouzívat. Výchozí hodnoty nastavení pro jednotlivé oblasti 3 3 5 5 3 3 4 4 3 3 COLOR 1 1 2 2 3 1COMP LEVEL NTSC (Úrove SETUP komponentního (Nastavení signálu) NTSC) Kryt konektoru 1 Vysroubujte sroubek krytu konektoru. 2 Sundejte kryt konektoru. 5TEMP 1 NORTH AMERICA Sroubek a kryt si uschovejte, abyste jej opt mohli v pípad poteby upevnit. 4 (Barevná teplota) Nízká Nízká Nízká Nízká Upozornní Tento konektor je navrzen tak, aby umoznil pímý kontakt s vodivými obvody. V dsledku poruchy funkce tohoto pístroje zde mze být pítomno slabé naptí. Aby se pacienti nemohli tohoto konektoru náhodn dotýkat, nasate kryt konektoru, pokud nebudete konektor pouzívat pro pipojení k dalsím zaízením. (SEVERNÍ AMERIKA) 3 3 ARGENTINA 2 LATIN PARAGUAY AMERICA (JIZNÍ AMERIKA) URUGUAY OBLAST PAL&PAL-N OBLAST OSTATNÍ NTSC&PAL-M OBLASTI 2 BETA7. 5 SMPTE SMPTE SMPTE 7. 5 0 0 0 Nízká BETA7. 5 7. 5 3 AFRICA AUSTRALASIA EUROPE MIDDLE- EAST (AFRIKA AUSTRÁLIE EVROPA STEDNÍ VÝCHOD) OBLAST 4 ASIA NTSC EXCEPT JAPAN (ASIE OBLAST PAL KROM JAPONSKA) Nízká SMPTE 0 Nízká Nízká Vysoká BETA7. 5 SMPTE SMPTE 7. 5 0 0 5 JAPAN (JAPONSKO) ­ + ­ ­ + + ­ + ++ +­ + ­ ­­ MENU MENU ENTER USER MEMORY ENTER USER MEMORY INPUT INPUT R R - - + ­ ­ + + ­ ­ + MENU ENTER USER MEMORY INPUT R - CZ 1 Demontáz krytu konektoru / Výbr výchozích nastavení 1 Zapnte pístroj stisknutím vypínace POWER (Napájení). Pístroj se zapne a zobrazí se obrazovka SELECT SETTING (Vyberte nastavení). 1 Severní Amerika S E L EC T S E T T I NG Sx N O R T H S A M E R NC A E L ECT ETT I I G x · L A T HN A A M E R CC A NOR T I MER I I A · · A F R NC A MA U S T R A L A S I A LAT I I A ER I CA S E L E C T AS E T T ITN G L A S I A · A E U R T E AT I I D L FR I C US RA S E L E C O P S E MT DN G E - E A S T x N O R T H EA M EI R P C A J A P A N · A S OA E X C E I T E EURI P M DD L xN O R T H A M E R I C A - E A S T · L A T PN NAME R I C A I N AMER I CA · JA ·· L A TI IA A E X C E P T J A P A N AS ·· A F R IAC A A U S T R A L A S I A · AFR I CA AUSTRA L AS I A J AP N EUROP E M I DD L E - E A S T EUROP E M I DD L E - E A S T · AS I A EXCEPT J APAN · AS I A EXCEPT J APAN · J APAN · J APAN 2 Jizní Amerika 3 Afrika, Austrálie/Nový Zéland, Evropa, Stední východ, Rusko 4 Asie krom Japonska 5 Japonsko 4 Je-li vybrána polozka ASIA EXCEPT JAPAN (Asie krom Japonska): Zákazníci, kteí tento pístroj budou pouzívat v oblastech, které jsou na níze uvedené mapce oznaceny stínováním, by mli vybrat polozku NTSC AREA (Oblast NTSC). Ostatní zákazníci by mli vybrat polozku PAL AREA (Oblast PAL). 2 Stisknutím tlacítka M nebo m vyberte oblast, ve které pístroj chcete pouzívat, a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Zvolíte-li bu 1, 3, nebo 5 Zobrazí se potvrzovací obrazovka. [. . . ] Pokud je funkce , , SERIAL REMOTE" (Sériové dálkové ovládání) nastavena na hodnotu , , RMT ON" (Dálkové ovládání zapnuto): Nastavte ji na hodnotu , , RMT OFF" (Dálkové ovládání vypnuto) nebo , , RMT & LCL" (Dálkové a lokální ovládání). Pokud je funkce , , KEY INHIBIT" (Blokování tlacítek) a , , SERIAL REMOTE" (Sériové dálkové ovládání) nastavena na hodnotu , , ON" (Zapnuto): Nastavte funkci , , KEY INHIBIT" (Blokování tlacítek) na hodnotu , , OFF" (Vypnuto) a pak nastavte funkci , , SERIAL REMOTE" (Sériové dálkové ovládání) na hodnotu , , RMT OFF" (Dálkové ovládání vypnuto) nebo , , RMT & LCL" (Dálkové a lokální ovládání). Po kontrole zapojení a nastavení v nabídce INPUT SELECT (Výbr vstupu) (na stran 25) zvolte stisknutím tlacítka INPUT (Vstup) správný vstup. V nabídce USER CONFIG (Uzivatelská konfigurace) (na stran 22) zvolte v polozce , , SYNC" (Synchronizace) správn hodnotu , , EXT" (Externí) nebo , , INT" (Interní). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY LMD-1950MD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY LMD-1950MD bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag