Návod k použití SONY KV-32XL90E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY KV-32XL90E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY KV-32XL90E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY KV-32XL90E.


SONY KV-32XL90E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2437 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY KV-32XL90E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-102-526-11(1) R 410252611 Barevný televizor Návod k obsluze CZ KV-32XL90E ©2004 Sony Corporation Úvod Dkujeme Vám, ze jste si vybrali tento výrobek spolecnosti Sony. Ped prvním zapnutím televizoru si prosím pozorn pectte tento návod a uschovejte jej pro pozdjsí pouzití. · Symboly pouzívané v tomto návodu: · · Dlezité informace. · · Tlacítka na dálkovém ovladaci s bílým stínováním oznacují, která tlacítka je teba stisknout pro provedení sekvence pokyn. [. . . ] Stisknte v nebo V pro výbr císla programu, na kterém chcete provést pedvolbu kanálu (pi pouzití videorekordéru vyberte císlo programu "0"). Následující volba je dostupná pouze v závislosti na zemi, zvolené v nabídce "Country" (Zem). Pak stisknte v nebo V pro volbu soustavy televizního vysílání (B/G pro západoevropské zem nebo D/K pro zem východní Evropy). Pak stisknte tlacítko B. 2 3 Po zvolení volby Channel Number stisknte tlacítko OK. Dále stisknte v nebo V pro volbu ladní kanál ("C" pro kanály pozemního televizního vysílání nebo "S" pro kanály kabelové televize). Pak stisknte císelná tlacítka pro pímé zadání císla kanálu televizního vysílace nebo kanálu signálu videorekordéru. Jestlize neznáte císlo kanálu, stisknte v nebo V pro vyhledávání kanálu. Jakmile naladíte pozadovaný kanál, stisknte dvakrát tlacítko OK pro jeho ulození. Vsechny výse uvedené kroky zopakujte pro naladní a ulození dalsích kanál. b) Oznacit kanál az pti znaky. Budete-li to chtít provést: Po vstupu do nabídky "Set Up" (Instalace) zpsobem vysvtleným na stran 16 a po výbru této volby stisknte OK. Po zvýraznní volby Programme (program) stisknte tlacítko PROG +/- pro volbu císla programu s kanálem, který chcete pojmenovat. Po zobrazení programu, který chcete pojmenovat, na obrazovce vyberte volbu Label (název) a stisknte OK. Pak, ve chvíli, kde je zvýraznn první element, stisknte tlacítko v, V, B nebo b pro volbu písmene, a pak stisknte tlacítko OK. Jakmile skoncíte, stisknte tlacítko v, V, B nebo b pro volbu slova "End" (konec) na obrazovce a nakonec stisknte tlacítko OK pro odstranní nabídky z obrazovky. · Pokud chcete písmeno opravit, vyberte na obrazovce "%" pro návrat zpt a stisknte OK. · Budete-li chtít vlozit mezeru, zvolte na obrazovce " " a pak stisknte tlacítko OK. c) Jemn doladit píjem televizního vysílace. Za normálních podmínek poskytuje funkce AFT (automatické jemné doladní) nejlepsí mozný obraz; pro zlepsení obrazu je vsak mozno pouzít manuální jemné doladní píjmu, pokud je obraz zkreslený. Budete-li to chtít provést: Pokud chcete bhem sledování kanálu (televizní program) provést jemné doladní, vstupte zpsobem vysvtleným na stránce 16 do nabídky "Set Up" (Instalace), vyberte tuto volbu a stisknte b. Dále stisknte v nebo V pro nastavení jemného ladní v rozsahu -15 a +15. Nakonec provete ulození dvojnásobným stiskem OK. d) Peskocit jakákoliv nepotebná císla programu, pokud jsou zvolena tlacítky PROG +/- . Budete-li to chtít provést: Po vstupu do nabídky "Set Up" (Instalace) zpsobem vysvtleným na stránce 16 a po výbru této volby se zvýraznnou volbou Programme (Program), stisknte tlacítko PROG +/- pro výbr císla programu, který chcete peskocit. Jakmile se program, který chcete peskocit, zobrazí na obrazovce, vyberte volbu Skip (peskocit) a stisknte b. Nakonec dvakrát stisknte tlacítko OK pro potvrzení a ulození. Budete-li chtít potom tuto funkci ukoncit, zvolte ve výse uvedeném kroku volbu "Off" (vyp. ) (namísto volby "On" (zap. )). e) Sledovat a zaznamenávat kódované kanály (napíklad prostednictvím dekodéru placené televize) - pi pouzití dekodéru, pipojeného pímo ke konektoru Scart 3/ S 3 pímo nebo prostednictvím videorekordéru. Tato volba je dostupná pouze v závislosti na zemi, zvolené v nabídce "Country" (zem). [. . . ] · Stisknte tlacítko + na dálkovém ovladaci. · Zkontrolujte, zda je polozka "TV Speakers" (tv reproduktory) v nabídce "Sound Adjustment" (nastavení zvuku) nastavena na "On" (zap. ) (viz. · Pomocí systému nabídek vyberte nabídku "Picture Adjustment" (nastavení obrazu) a vyberte "Reset" pro obnovení továrního nastavení (viz. Pomocí císelných tlacítek na dálkovém ovladaci vyberte pozadovaný kanál. Nekvalitní nebo zádný obraz (obrazovka je tmavá), zvuk je vsak v poádku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY KV-32XL90E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY KV-32XL90E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag