Návod k použití SONY KLV-15SR3E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY KLV-15SR3E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY KLV-15SR3E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY KLV-15SR3E.


SONY KLV-15SR3E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1154 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY KLV-15SR3E (4128 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY KLV-15SR3E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-632-370-11(1) Barevný LCD televizor Návod k obsluze Ped pouzitím televizoru si prosím pectte cást , , Bezpecnostní informace" v tomto návodu k obsluze. Tento návod k obsluze si ponechejte pro pípadné pouzití v budoucnu. KLV-15SR3E © 2005 Sony Corporation Provedením krok 1 az 9 nejrychleji pipravíte televizor na provoz. Podrobnjsí informace viz návod na pouzití. Kontrola dodávaného píslusenství 1 A B (1) Dálkové ovládání RM-Y1108 (2) Baterie AA (typ R06) C D (1) Síová sra (typ C-6) (1) AC adaptér Vlození baterií do dálkového ovladace 2 Odejmutí zadního krytu 3 Pehled pro rychlé uvedení do provozu 4 Pipojení antény (A)/videorekordéru (VCR) (B) A DC IN 16. 5V Pehled pro rychlé uvedení do provozu B DC IN 16. 5V 1 1 (SMARTLINK) VCR IN OUT 1 Síová sra (dodávaná) 2 AC adaptér (dodávaný) 3 Koaxiální kabel (nedodávaný) 4 Kabel Scart (nedodávaný) 5 Kabel RF (nedodávaný) Nasazení zadního krytu 5 1 2 Nastavení zorného úhlu televizoru 6 Sklon 10° Otácení 75° 75° Poznámka Pi nastavování zorného úhlu drzte podstavec jednou rukou tak, aby se neuvolnil, nebo aby televizor nespadl. Zapnutí televizoru 7 1 2 Pehled pro rychlé uvedení do provozu Volba jazyka a zem/regionu 8 1 m Volba Ulození Pehled pro rychlé uvedení do provozu 2 Country Select country United Kingdom Ireland Nederland België/Belgique Luxembourg France Italia Schweiz/Suisse/Svizzera Deutschland Österreich Volba m Ulození Ladní. . . Automatické ladní a ulození stanic 9 1 Do you want to start automatic tuning?Yes No , Programme Sorting 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 TVE TVE2 TV3 C33 C27 C58 S02 S06 C44 C47 C48 Zvolte , , Yes" (Ano) Exit: MENU 2 Exit (Konec) Televizor je pipravený na provoz. Pehled pro rychlé uvedení do provozu 1 Vypnutí zvuku 2 Zapnutí funkce Screen Memo (Pam zobrazení) 3 Zapnutí funkce Sleep Timer (Casovac vypnutí) 4 Výbr pedvoleb 5 Výbr rezimu televizoru 6 Nastavení hlasitosti televizoru 7 Pepnutí televizoru do pohotovostního rezimu 8 Výbr zdroje vstupního signálu 9 Výbr voleb 0 Zapnutí teletextu qa Zobrazení obrazovkové nabídky qs Výbr dalsí nebo pedchozí pedvolby VAROVÁNÍ · Zástrcku oddlenou od síového kabelu jiz nepouzívejte nebezpecí úrazu elektrickým proudem. [. . . ] 2 Scart rozhraní videorekordéru propojte se Scart rozhraním 1/ 1 na zadní stran televizoru Scart kabelem. 3 4 Síový kabel pipojte do síového napájece. Konektor síového adaptéru pipojte do zdíky DC IN na zadní stran televizoru. Poznámka Síový kabel pipojte do elektrické sít az po propojení vsech komponent. 2 Oba úchyty ve spodní cásti zadního krytu zatlacte do strbin v televizoru. 13CZ 6: Seízení sklonu Sklon 10° 7: Zapnutí televizoru 1 2 1 Natocení Síový kabel pipojte k elektrické síti (220­240 V, 50/60 Hz). Stisknte @/1 na televizoru. Pi prvním zapnutí se zobrazí menu volby jazyka , , Language", dále pokracujte podle , , 8: Nastavení jazyka a zem/oblasti" na stran 15. V klidovém stavu (1/ (klidový stav/casovac vypínání) na pední stran televizoru svítí cerven. Stisknte TV +/1 na dálkovém ovladaci. 2 75° 75° Poznámka Pi upravování sklonu jednou rukou pidrzujte stojan. 14CZ 8: Nastavení jazyka a zem/oblasti Pi prvním zapnutí se zobrazí menu volby jazyka , , Language". 2 Stisknte M/m, zvolte zemi/oblast a stisknte OK. Country Select country United Kingdom Ireland Nederland België/Belgique Luxembourg France Italia Schweiz/Suisse/Svizzera Deutschland Österreich První kroky Není-li zem v seznamu uvedena, nastavte , , ­". Zobrazí se pozadavek na potvrzení automatického vyhledání program, dále pokracujte podle , , 9: Automatické vyhledání program" na stran 16. 1, 2 1 Stisknte M/m, v nabídce zvolte pozadovaný jazyk a stisknte OK. 15CZ 9: Automatické vyhledání program Po nastavení jazyka a zem se zobrazí pozadavek na potvrzení automatického vyhledání program. Postupujte podle pokyn uvedených níze. Objeví-li se zpráva s dotazem na pipojení antény Programy nebyly nalezeny. Zkontrolujte pipojení antény a znovu spuste vyhledávání stisknutím OK. 2 Objeví-li se menu tídní program , , Programme Sorting", pokracujte kroky 2 a 3 v , , Programme Sorting" (strana 27). Nebudete-li poadí program v pedvolbách mnit, pokracujte krokem 3. 3 Pro ukoncení stisknte MENU. Vsechny dostupné programy jsou nyní ulozeny. 1 3 1 Stisknutím OK potvrte , , Yes". Do you want to start automatic tuning?Yes No m Auto tuning Programmes found: Televizor zacne vyhledávat dostupné programy. Bhem vyhledávání nemanipulujte tlacítky ovladace ani televizoru. Po vyhledání program se televizor naladí na program ulozený v pedvolb 1. 16CZ Sledování TV program Sledování TV program 1 Dalsí funkce Funkce Pepnutí do klidového stavu (Standby) Vypnutí televizoru Hlasitost Vypnutí zvuku Postup Stisknte TV "/1. Sledování TV program Stisknte @/1 na horní stran televizoru. . Pepnutí na naposled Stisknte sledovaný kanál (alespo 5 sekund) Otevení seznamu program 2 Pepnutí televizoru do klidového stavu po uplynutí nastavené doby Zastavení obrazu Stisknte OK. Opakovaným stisknutím nastavte dobu (30, 60, 90 nebo 120). Pro zrusení stisknte jest jednou. 2 1 Televizor zapnte stisknutím @/1. V klidovém stavu (1/ (klidový stav/casovac vypínání) na pední stran televizoru svítí cerven. Stisknte TV "/1 na dálkovém ovladaci. 2 Pozadovaný kanál nalate tlacítky PROG +/­. Budete-li císlo pedvolby zadávat císelnými tlacítky, u pedvoleb s císlem vtsím nez 9 zadejte ob císlice bhem 2, 5 sekundy. Pokracuje 17CZ Rezim Text Stisknte /. Kazdému stisknutí/ odpovídá zmna: Rezim Text t Rezim Text Superimpose t Rezim TV t Rezim Text t (atd. ) Pozadovanou stránku navolte císelnými tlacítky nebo tlacítky PROG +/­. Pro vypnutí textu stisknte . Tipy · U slabého signálu se text mze zobrazovat nesprávn. Informace o zpsobu práce s teletextem bývají uvedeny obvykle na stránce 100. · Zobrazují-li se v dolní cásti stránky barevná tlacítka, mzete pouzít funkci Fastext. Fastext nabízí rychlý pístup k pozadovaným stránkám. Pro otevení stránky stisknte odpovídající barevné tlacítko. Sledování programu z pipojeného zaízení Zaízení zapnte a dále postupujte takto: Zaízení pipojené pes rozhraní Scart (21 pin) Zapnte pehrávání. Obraz pehrávaného programu se objeví na LCD panelu. [. . . ] · Koaxiální kabel antény vete v dostatecné vzdálenosti zejména od síových kabel. · Pro pipojení antény nepouzívejte dvojzilový kabel s impedancí 300 ohm. Rozdvojený obraz, duchové Na displeji je pouze sum Sum v obraze (ádky nebo pruhy slozené z tecek) Dalsí informace Sum v obraze bhem sledování TV programu · Vyberte , , Manual Programme Preset" v menu , , Set Up" a nastavte zde , , AFT" (Automatic Fine Tuning) pro jemné doladní (strana 29). · Vyberte , , Noise Reduction" v menu , , Picture Adjustment" pro omezení sumu (strana 21). · Rusení elektromagnetickým polem hlav videorekordéru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY KLV-15SR3E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY KLV-15SR3E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag