Návod k použití SONY KDL-60NX725

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY KDL-60NX725. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY KDL-60NX725 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY KDL-60NX725.


SONY KDL-60NX725 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (32454 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY KDL-60NX725 (3312 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY KDL-60NX725

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì zivotního prostøedí 2 Obsah Návod k pouzití. Zasunutí rostu, plechu a pánve na zachycení tuku. 14 14 16 17 18 19 19 21 23 28 28 29 30 32 32 33 33 34 35 36 36 36 36 36 37 3 Osvìtlení trouby . Sklenìná výplò dveøí trouby . [. . . ] Nasazení tukového filtru Filtr uchopte za drzadlo a obì úchytky zasuòte shora dolù do otvoru na zadní stìnì trouby (vìtrací otvor). Vyjmutí tukového filtru Filtr uchopte za drzadlo a vyháknìte smìrem nahoru. 18 Pouzití, tabulky a tipy Tabulka pøípravy jídel Údaje v následující tabulce jsou pouze orientaèní. Varný stupeò 0 1 Udrzení teploty Zpùsob vaøení Vhodné pro Zbytkové teplo, Postavení nádoby Udrzení teploty uvaøených jídel podle potøeby 5-25 min. Doba Pokyny/tipy 1-2 Holandská omáèka Rozpoustìní Rozpoustìní másla, èokolády, zelatiny Srázení Obèas zamíchejte. Omeleta, vajeèná 10-40 min. zaváøka do polévky Namáèení rýze a mléèných jídel Ohøívání hotových jídel Vaøte s poklièkou. 2-3 Namáèení K rýzi pøidejte alespoò dvojnásobné 25-50 min. Doba peèení se tím prodlouzí jen nepatrnì. Pøi pøípravì hlubokozmrazených potravin se mohou zasunuté plechy zdeformovat. Pøíèinou je velký tepelný rozdíl mezi hlubokozmrazenými potravinami a troubou. Pokyny k tabulkám pro peèení V tabulkách najdete pozadované údaje o teplotì, délce peèení a úrovni drázek pro rùzná jídla. · Teploty a doby peèení jsou pouze orientaèní, protoze se mohou mìnit podle slození tìsta, mnozství a typu formy na peèení. · Doporuèujeme nastavit poprvé nizsí teplotu a teprve pøejete-li si napø. výraznìjsí zhnìdnutí, nebo jestlize trvá peèení pøílis dlouho, zvolit vyssí teplotu. Pøílis dlouhá doba peèení. Koláè není stejnomìrnì hnìdý. Pøílis vysoká teplota peèení a pøílis krátká doba peèení. Tìsto není rovnomìrnì rozdìlené. Je nasazený filtr proti mastnotì. Koláè není po uvedené dobì upeèený. Pøílis nízká teplota. Je nasazený filtr proti mastnotì. 27 Tabulka pro nákypy a zapékaná jídla Jídlo Funkce trouby Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Infrapeèení Infrapeèení Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Infrapeèení 1) Úroveò drázek 1 1 1 1 1 1 1 Teplota °C 180-200 180-200 160-170 160-170 180-200 180-200 160-170 Èas hod. : min. 0:45-1:00 0:25-0:40 0:15-0:30 0:15-0:30 0:40-0:60 0:30-1:00 0:30-1:00 Nudlový nákyp Lasagne Zapékaná zelenina1) Zapékané bagety Sladké nákypy Rybí nákypy Plnìná zelenina 1)Troubu pøedehøejte. Tabulka pro mrazená a hotová jídla Druh jídla Hlubokozmrazená pizza Hranolky1) (300-600 g) Bagety Ovocný koláè Funkce trouby Horní/dolní topné tìleso Infrapeèení Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Úroveò drázek 3 3 3 3 Teplota °C podle pokynù výrobce 200-220 podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce Èas podle pokynù výrobce 15-25 min. podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce 1)Poznámka: Hranolky pøi rozmrazování 2-3 x obrat'te. 28 Peèení masa Funkce trouby: Horní/dolní topné tìleso Infrapeèení K peèení nasaïte filtr proti mastnotì!Nádoby na peèení · K peèení masa jsou vhodné vsechny záruvzdorné nádoby (dodrzujte pokyny výrobce). · Velké peèenì mùzete péct pøímo na zachycovacím plechu nebo na rostu a zachycovací plech zasuòte pod rost. · Libové maso vseho druhu doporuèujeme péct v pekáèi s poklicí. · Vsechny druhy masa, které by mìly mít po upeèení kùrèièku, mùzete péct ve vhodné nádobì bez poklièky. nebo 3 Pokyny k tabulce peèení masa Údaje v následující tabulce jsou pouze orientaèní. [. . . ] Dveøe trouby zavøete. 41 Sklenìná výplò dveøí trouby 1 Ve dvíøkách trouby je sklenìná výplò tvoøená tøemi tabulemi skla. Vnitøní sklenìné tabule lze vyjmout a vyèistit. Pøi silném tlaku, pøedevsím na hrany pøední sklenìné tabule, mùze sklo prasknout. Vymontování skel dveøí 1. Pojistné páèky (A) na obou dveøních závìsech úplnì vyklopte. 3. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY KDL-60NX725

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY KDL-60NX725 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag