Návod k použití SONY BRAVIA KDL-55EX725

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-55EX725. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-55EX725 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-55EX725.


SONY BRAVIA KDL-55EX725 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (27752 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-55EX725 (3453 ko)
   SONY BRAVIA KDL-55EX725 (3429 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-55EX725

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 10 000 lux Provozní: -25 az 55°C, Skladovací: -40 az 70°C (bez namrzání a kondenzace) Provozní: 35 az 85% RH, Skladovací: 35 az 95% RH (bez namrzání a kondenzace) Nastavení citlivosti Okolní osvtlení Okolní teplota Okolní vlhkost Izolacní odpor Dielektrická pevnost Odolnost proti vibracím Odolnost proti rázm Stupe krytí Zpsob pipojení Indikátor Hmotnost Model s (V zakabelem baleném (2m) stavu) Konektor M8 Materiál Pouzdro Cocka Píslusenství *1. Min. 20 M pi 500 VDC 1 000 VAC pi 50/60 Hz po dobu 1 minuty 10 az 55 Hz, 1, 5 mm nebo 300m/s2 dvojitá amplituda po dobu 2 hodin v kazdém smru X, Y a Z Znicení: 500 m/s2 3 krát v kazdém smru X, Y a Z IEC 60529 IP67, IP69k po DIN 40050 cást 9 Kabel (standardní dlka: 2 m/ 500 mm)/ Konektor M8 Provozní indikátor (oranzový), indikátor stability (zelený) [Poznámka: Vysílac má pouze indikátor napájení (oranzový)] Pibl. : 120 g Pibl. : 65 g Pibl. : 30 g Metakrylátová pryskyice Pibl. : 20 g PBT (polybutylen tereftalát) Instrukcní manuál (Odrazky ani montázní úchytky nejsou dodávány s výse uvedenými modely. ) Hodnoty v závorkách udávají minimální pozadovanou vzdálenost mezi senzorem a odrazkou. BRAVIA KDL-55EX725 3 Technické údaje (typicky) Pomrný zisk vs. vzdálenost Modely vysílac - pijímac E3Z-T#1H(T#6H) Pomrný zisk 100 70 50 30 10 7 5 3 1 0, 7 0, 5 0, 3 0, 1 Retroreflektivné modely s funkcí M. S. R. E3Z-R#1H(R#6H) + Odrazky Pomrný zisk 100 70 50 30 10 7 5 3 Provozní úrove 1 E39-R2 0, 7 0, 5 0, 3 0, 1 E39-R3 E39-R1 E39-R1S 0 10 20 30 40 50 60 0 2 4 6 8 10 Vzdálenost X (m) Vzdálenost X (m) Difúzní modely E3Z-D#1H(D#6H) Pomrný zisk 100 70 Snímaný pedmt: 300 x 300 mm bílý papír 50 30 10 7 5 3 Provozní úrove 1 Difúzní modely E3Z-D#2H(D#7H) Pomrný zisk 100 70 Snímaný pedmt: 300 x 300 mm bílý papír 50 30 10 7 5 3 Provozní úrove 1 0, 7 0, 5 0, 3 0, 1 0, 7 0, 5 0, 3 0, 1 0 50 100 150 200 250 300 0 0, 5 1 1, 5 2 2, 5 Vzdálenost X (m) Vzdálenost X (m) Vzdálenost vs. [. . . ] 100 mA Zátz (Relé) 0V Volba rezimu 12 az 24 VDC 3 2 E3Z-T81H E3Z-T86H E3Z-R81H E3Z-R86H E3Z-D81H E3Z-D86H E3Z-D82H E3Z-D87H Dark ON Provozní indikátor (oranzový) ON OFF ON Výstupní OFF tranzistor Zátz Zapnuta (Relé) Vypnuta (Mezi modrým a cerným vodicem) Propojte rzový (2) a modrý (3) vodic, nebo rzový (2) vodic nezapojujte. Provozní indikátor (oranzový) Indikátor stability (zelený) Hlavní obvod 1 Hndá ZD ídicí výstup 4 Cerná max. 100 mA Zátz (Relé) 0V Volba rezimu 3 2 Modrá Rzová Vysílac modelu vysílac-pijímac Indikátor napájení (oranzový) Hlavní obvod 1 Hndá Uspoádání pin konektoru 12 az 24 VDC 2 1 4 3 3 Modrá Poznámka: Svorky 2 a 4 jsou nepouzity. BRAVIA KDL-55EX725 5 Rozmry (Jednotka: mm) Modely vysílac-pijímac S kabelem E3Z-T61H E3Z-T81H Provozní indikátor (oranzový) 20 8 3, 2 20 12, 45 Vysílac 7, 2 Optická osa 10, 8 10, 4 Indikátor napájení (oranzový) Pijímac 10, 8 10, 4 Indikátor stability (zelený) 17 7, 2 Optická osa 17 Cocka 2, 1 Cocka 2, 1 18 11 15, 5 31 25, 4 18 11 15, 5 31 25, 4 2-M3 Kulatý 2vodicový kabel s vinylovou izolací o prm. 4 mm (prez vodice: 0, 2 mm², prmr izolace: 1, 1 mm); standardní délka: 2 m 2x, M3 Kulatý 3vodicový kabel s vinylovou izolací o prm. 4 mm (prez vodice: 0, 2 mm², prmr izolace: 1, 1 mm); standardní délka: 2 m 20 12, 45 Modely vysílac-pijímac S konektorem M8 E3Z-T61H E3Z-T81H Provozní indikátor (oranzový) 20 8 3, 2 Vysílac 7, 2 Optická osa 10, 8 10, 4 Indikátor napájení (oranzový) Pijímac 10, 8 10, 4 Indikátor stability (zelený) 17 7, 2 Optická osa Cocka 2, 1 17 Cocka 2, 1 18 11 15, 5 31 25, 4 18 11 15, 5 31 25, 4 10, 4 2x, M3 10, 4 9, 75 Konektor M8 2x, M3 9, 75 Konektor M8 Retroreflektivní modely S kabelem E3Z-R61H E3Z-R81H Difúzní modely* S kabelem E3Z-D61H E3Z-D81H E3Z-D62H E3Z-D82H 20 12, 45 Provozní indikátor (oranzový) 3, 2 10, 8 10, 4 Indikátor stability (zelený) Pijímac Optická osa 4 18 4 Cocka 2x, prm. 7 17 2, 1 31 25, 4 15, 5 Vysílac 2x, M3 Kulatý 3vodicový kabel s vinylovou izolací o prm. 4 mm (prez vodice: 0, 2 mm², prmr izolace: 1, 1 mm); standardní délka: 2 m 20 12, 45 Provozní indikátor (oranzový) * Difúzní modely mají jednootáckový potenciometr pro nastavení citlivosti na vrchu senzoru (není zobrazeno na obrázku). Retroreflektivní modely S konektorem M8 E3Z-R66H E3Z-R86H Difúzní modely* S konektorem M8 E3Z-D66H E3Z-D86H E3Z-D67H E3Z-D87H 3, 2 10, 8 10, 4 Indikátor stability (zelený) Pijímac Optická osa Cocka 2x, prm. 7 17 2, 1 4 18 4 15, 5 Vysílac 31 25, 4 10, 4 2x, M3 Konektor M8 9, 75 * Difúzní modely mají jednootáckový potenciometr pro nastavení citlivosti na vrchu senzoru (není zobrazeno na obrázku). 6 Standardní fotoelektrické senzory Bezpecnostní opatení !Varování Tento produkt není konstruován nebo klasifikován jako zaízení pro pímé nebo nepímé zajistní bezpecnosti osob. Nepouzívejte jej proto k takovým úcelm. Opatení pro správné pouzívání Nepouzívejte senzor v atmosfée nebo prostedí, kde jsou pekroceny jmenovité hodnoty. Neinstalujte senzor na následujících místech: (1) Místa vystavená pímému slunecnímu svtlu (2) Místa vystavená kondenzaci v dsledku vysoké vlhkosti (3) Místa s výskytem korozívních plyn (4) Místa, kde mze docházet k pímým vibracím nebo rázm !Pozor Nepouzívejte produkt s napájecím naptím pesahujícím jmenovité naptí. Peptí mze zpsobit poskození nebo shoení produktu. Nikdy nepouzívejte výstupní proud, který pekracuje jmenovitý proud. Ped optovným zapnutím napájení zkontrolujte zapojení. NEJSOU KONSTRUOVÁNY NEBO KLASIFIKOVÁNY JAKO ZAÍZENÍ ZAJISUJÍCÍ BEZPECNOST OSOB A NEMLO BY SE NA N SPOLÉHAT JAKO NA BEZPECNOSTNÍ KOMPONENTY NEBO OCHRANNÁ ZAÍZENÍ URCENÁ K BEZPECNOSTNÍM ÚCELM. Výrobky spolecnosti Omron klasifikované jako bezpecnostní zaízení naleznete v samostatných katalozích. Spolecnost SONY nerucí za soulad s normami a smrnicemi platnými pro kombinaci výrobk pouzívaných zákazníkem nebo pro pouzití výrobk. Na pání zákazníka poskytne spolecnost SONY platná osvdcení tetí strany udávající jmenovité hodnoty a omezení pouzití platná pro dané výrobky. Tyto informace samy o sob nepostacují ke konecnému rozhodnutí o vhodnosti výrobk v kombinaci s koncovým výrobkem, strojem, systémem nebo jinou aplikací nebo zpsobem pouzití. Následuje nkolik píklad pouzití, jimz je teba vnovat zvlástní pozornost. Nejedná se o vycerpávající seznam vsech mozných pouzití výrobk, ani z nj nemá vyplývat, ze uvedená pouzití mohou být vhodná pro dané výrobky: · Venkovní pouzití, pouzití zahrnující potenciální chemickou kontaminaci nebo elektrické rusení nebo podmínky ci pouzití nepopsaná v tomto katalogu. · ídicí systémy jaderné energie, spalovací systémy, zeleznicní systémy, letecké systémy, lékaská zaízení, zábavní stroje, vozidla, bezpecnostní zaízení a instalace podléhající zvlástním prmyslovým nebo vládním pedpism. · Systémy, stroje a zaízení, které by mohly pedstavovat ohrození zivota nebo majetku. [. . . ] TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje obsazené v tomto dokumentu poskytují uzivateli pomoc pi urcování vhodných nastavení a nepedstavují záruku. Mohou pedstavovat výsledky podmínek test spolecnosti SONY a uzivatelé je musí uvést do souladu se skutecnými pozadavky pro pouzití. Skutecný výkon výrobku podléhá Záruce a omezení odpovdnosti spolecnosti SONY. ZMNY TECHNICKÝCH ÚDAJ V zájmu dalsího zvysování technické úrovn výrobku a píslusenství si vyhrazujeme právo provádt zmny technických údaj bez pedchozího upozornní. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-55EX725

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-55EX725 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag