Návod k použití SONY BRAVIA KDL-46NX725

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-46NX725. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-46NX725 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-46NX725.


SONY BRAVIA KDL-46NX725 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (32454 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY KDL-46NX725 (3312 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-46NX725

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném souhlasu spolecnosti Nokia. Nokia se ídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádt zmny a vylepsení u vsech výrobk popsaných v tomto dokumentu bez pedchozího oznámení. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. [. . . ] Pro vyhledání místa v jiném mst zadejte msto a celou nebo cástecnou adresu, napíklad London Oxford Street a stisknte navigacní klávesu. Pro vyhledání specifické adresy nebo adresy v jiné zemi zvolte Volby > Hledat > Adresy. Tip: Pro vyhledání míst v jiné zemi pomocí vyhledávacího pole zadejte do vyhledávacího pole rovnz název zem: Rome Italy. Pro importování adresy místa z aplikace Kontakty zvolte Volby > Hledat > Adresy > Volby > Vybrat v kontaktech. Výsledky hledání jsou seskupeny podle kategorií. Pro omezení hledání na jednu kategorii zvolte Volby > Hledat. Pokud hledáte místo bez pipojení k internetu, výsledky hledání jsou omezeny na okruh 50 km. Vyhledání míst Pro definování cílového místa a pidání dalsích míst do trasy zvolte Volby > Pidat bod trasy a vyhledejte místo. Pro pepínání mezi rezimem pro jízdu a pro psí zvolte Volby > Nastavení > Zpsob pepravy. Chcete-li se nechat navigovat k cílovému místu, a jedete ve voze nebo jdete psky, pokud jste si koupili licenci pro tyto zvlástní sluzby, zvolte Volby > Zahájit cestu nebo Zahájit psí cestu. Chcete-li ulozit trasu, zvolte Volby > Ulozit trasu. 76 Psí trasa ignoruje veskerá mozná omezení pro navigaci vozidel, napíklad jednosmrné ulice a zákazy zatácení, a zahrnuje oblasti jako jsou psí zóny a parky. Jsou rovnz preferovány psiny a mensí cesty a vynechány dálnice a silnice pro motorová vozidla. Délka psí trasy je omezena na maximáln 50 kilometr a rychlost cestování na maximáln 30 km/h. Informujte se u svého poskytovatele sluzeb o poplatcích za datové penosy. Chcete-li koupit a stáhnout prvodce, nebo zobrazit jiz stazené, zvolte Volby > Extra > Prvodci. Aby bylo mozno pouzít aplikaci jako pomcku pro cestování, musí dostávat informace o poloze alespo ze tí satelit. Pocítadlo vzdálenosti má omezenou pesnost a mze docházet k chybám zaokrouhlování. Pesnost mze být rovnz ovlivnna dostupností a kvalitou signál GPS. Pouzití GPS data Pro stazení nového prvodce do pístroje vyberte pozadovaného prvodce a zvolte Ano. Za prvodce mzete zaplatit kreditní kartou nebo v telefonním úctu, pokud to podporuje vás poskytovatel sluzby. Chcete-li procházet kategoriemi prvodc, vyberte kategorii a stisknte navigacní klávesu. Obsahuje-li dílcí kategorie, vyberte pozadovanou a znovu stisknte navigacní klávesu. Chcete-li ovit sílu signálu ze satelitu, který poskytuje informace o poloze potebné pro navigaci, otevete nkteré ze tí zobrazení a zvolte Volby > Stav satelitu. Pro nastavení orientacního bodu nebo umístní jako cíle vasí cesty zvolte Navigace > Volby > Nastavit cíl cesty. Mzete rovnz zadat souadnice cíle v zempisné síce a délce. Pro odstranné cíle z vasí cesty zvolte Navigace > Volby > Ukoncit navigaci. GPS data 78 Zvolte Menu > Nástroje > GPS data. Díky aplikaci GPS data si mzete prohlédnout aktuální polohu, vyhledat cestu do pozadovaného cíle a zjistit vzdálenost cesty. Zvolte Navigace pro zobrazení navigacních informací o vasí cest, Poloha pro zobrazení informací o vasí aktuální poloze nebo Vzdálenost pro zobrazení cestovních informací, napíklad o vzdálenosti a dob vasí cesty a vasí prmrné a maximální rychlosti. Pro aktivaci mice cesty zvolte Vzdálenost > Volby > Start. [. . . ] Pro zivotn dlezitou komunikaci, jako napíklad v pípad lékaské pohotovosti, byste nikdy nemli spoléhat pouze na bezdrátový pístroj. Provádní tísového volání: 1. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatecn silný signál. Podle toho, z jakého pístroje voláte, provete tyto kroky: · Vlozte SIM kartu, pokud ji pístroj pouzívá. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-46NX725

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-46NX725 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag