Návod k použití SONY BRAVIA KDL-46NX723

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-46NX723. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-46NX723 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-46NX723.


SONY BRAVIA KDL-46NX723 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (36398 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-46NX723 (4109 ko)
   SONY BRAVIA KDL-46NX723 (3723 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-46NX723

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nepokousejte se vlastními silami provádt zádné servisní úkony. otevením nebo sejmutím kryt se vystavujete nebezpecnému vysokému naptí, pípadn dalsímu nebezpecí. Fotoaparát nevystavujte pímému slunecnímu záení, mohlo by dojít k jeho pozáru. 1-2 Ped pouzitím Doporucujeme Vám exponovat nkolik zkusebních snímk, pi nichz se dokonale seznámíte s jednotlivými funkcemi a ovládacími prvky fotoaparátu (zvlást ped fotografováním významných pílezitostí, jakými je nap. Výrobce nezodpovídá a nebude kompenzovat jakékoliv dalsí ztráty, zpsobené nefunkcností tohoto výrobku (zvlást pak náklady na zhotovení fotografií nebo jiné ztráty zpsobené fotografováním). [. . . ] Kmitocet osvtlení Vyberte správnou hodnotu kmitoctu (50Hz nebo 60Hz) v závislosti na píslusném regionu. 9. Obnovení výrobních nastavení Je-li vlozena pamová karta, bude zformátována pouze tato karta a nikoli interní pam. Formátování pamového média Kapitola 5 Píprava kamery 5-1 Pipevnní emínku -16- Cesky Zasute tencí konec emínku do drzáku. Protáhnte druhý konec emínku smyckou. emínek tsn utáhnte. 5-2 Vlození baterií Vypnte kameru. Vlozte dv alkalické baterie typu AA nebo dobíjitelné akumulátory. Není-li tomu tak, co nejdíve je vymte za nové baterie, aby byla zachována normální funkcnost kamery. Posute pepínac na krytu prostoru pro baterie ve smru vyznaceném sipkou. Vlozte baterie tak, jak je vyznaceno na vnitní stran krytu. -17- Cesky Zavete kryt prostoru pro baterie a zajistte jej. POZNÁMKA: Neotevírejte kryt bateriového prostoru násilím, aby nedoslo k jeho poskození. · Ukazuje-li indikátor stavu baterií pouze jeden cerný blok, znamená to, ze je k dispozici dostatecná kapacita a mzete nadále pouzívat blesk. · Jestlize indikátor stavu baterií zcervená, nemzete jiz poizovat statické snímky ani pohyblivé záznamy. · Bhem výmny baterií zstane nastavené hodnota data a casu uchovány po dobu 3 minut v pamti pístroje. Nicmén, po výmn baterií doporucujeme nastavené hodnoty data a casu znovu zkontrolovat. 5-3 Vkládání a vyjímání pamové karty Ujistte se, ze je kamera vypnuta. Vlození pamové karty. Posute pepínac na krytu prostoru pro baterie ve smru vyznaceném sipkou. Vlozte pamovou kartu ve smru sipky. Vyjmutí pamové karty -18- Cesky Zatlacte pamovou kartu jemn smrem dol. Pamová karta vyskocí smrem nahoru. Poté pamovou kartu vytáhnte prsty správným smrem ven. Po stisknutí tlacítka uprosted tlacítka NABÍDKA/ENTER se na monitoru LCD zobrazí polozky nabídky. Výbr pozadovaných polozek nabídky provete pomocí tlacítek se sipkami / / / na tlacítku NABÍDKA/ENTER 7. / na tlacítku NABÍDKA/ENTER nastavte Pomocí tlacítek se sipkami digitální zoom. Na levé stran monitoru LCD se zobrazí informace o nastavení digitálního transfokátoru. Pesunutím tlacítka Makro, které se nachází na boku kamery, smrem dol zapnete rezim Makro. Po vybrání rezimu Makro se rozsvítí zelený indikátor LED umístný v horní cásti monitoru LCD. Zobrazí-li se na monitoru LCD ikona indikující vybití baterií, vymte baterie ihned za nové, aby byla zachována normální funkcnost kamery. Zobrazí-li se na monitoru LCD výstraha "Memory is not enough!" (Nedostatek pamti!), znamená to, ze pamová karta je plná, kartu ihned vyjmte a vlozte novou. 4. 5. 6. 6-3 Rezim Pehrávání V rezimu pehrávání si uzivatel mze prohlízet zaznamenané statické i pohyblivé snímky. Pi prohlízení snímk postupujte následujícím zpsobem: -21- Cesky 1. Nastavte otocný pepínac rezim do rezimu Pehrávání . [. . . ] Vsechny snímky a informace budou zobrazeny na zobrazovací jednotce výstupního zaízení pipojeného prostednictvím výstupního videokabelu. I po aktivaci funkce Výstup pro pipojení k TV pijímaci mzete s kamerou pracovat obvyklým zpsobem. Jediný rozdíl spocívá v umístní zobrazovacího zaízení. Obrazové informace jsou namísto monitorem LCD zobrazovány zobrazovací jednotkou pipojeného výstupního zaízení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-46NX723

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-46NX723 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag