Návod k použití SONY BRAVIA KDL-46NX720

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-46NX720. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-46NX720 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-46NX720.


SONY BRAVIA KDL-46NX720 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (36398 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-46NX720 (4109 ko)
   SONY BRAVIA KDL-46NX720 (3723 ko)
   SONY BRAVIA KDL-46NX720 DATASHEET (194 ko)
   SONY BRAVIA KDL-46NX720 DIMENSIONS DIAGRAM (564 ko)
   SONY BRAVIA KDL-46NX720 I-MANUAL ONLINE (PRINTABLE) (2352 ko)
   SONY BRAVIA KDL-46NX720 TIPS ON [DISTANCE ALERT] SETTING [PREFERENCES] (81 ko)
   SONY BRAVIA KDL-46NX720 TABLE-TOP STAND ASSEMBLY INSTRUCTIONS (PEDESTAL TYPE) (416 ko)
   SONY BRAVIA KDL-46NX720 ADDITIONAL INFORMATION FOR USING SONY WALL-MOUNT BRACKET (SU-WL700) (375 ko)
   SONY BRAVIA KDL-46NX720 ADDITIONAL INFORMATION FOR USING SONY WALL-MOUNT BRACKET (SU-WL500) (758 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-46NX720

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Omezení jsou navrzena tak, aby zajisovala pimenou ochranu proti nezádoucímu rusení pi instalaci v domácnosti. Zaízení vytváí, pouzívá a mze vyzaovat elektromagnetické záení na rádiových frekvencích a pi zanedbání pokyn pro instalaci a pouzívání mze zpsobit nezádoucí rusení rozhlasového a televizního vysílání. Nelze ovsem vyloucit, ze u konkrétní instalace k rusení nedojde. Pokud je pi vypnutí a zapnutí evidentní, ze zaízení zpsobuje nezádoucí rusení píjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporucujeme uzivateli, aby se pokusil toto rusení odstranit nkterým z následujících opatení: Zmte polohu nebo orientaci píjmové antény. [. . . ] Kartu SD nainstalujte na spodní stran kamery, jak je to ukázáno na obrázku. K vyjmutí karty SD ji opatrn zatlacte do otvoru na kartu a pak uvolnte. Pak ji vytáhnte. 2. 3 První zapnutí Stisknte a drzte spínací tlacítko z zapnutí. K vypnutí kamery opt stisknte spínací tlacítko. Power button -13- Cesky 2. 4 Zmna rezimu Kamera mze fungovat ve ctyech rzných rezimech ­ fotografickém, videa, pehrávání a nastavení. K prohlédnutí hlavního menu stisknte a drzte tlacítko MENU. Video bude automaticky uschováno s individuálním jménem souboru. 2. 8 Pipojení k pocítaci Pectte si tuto sekci, abyste se dozvdli, jak pipojit kameru k hostitelskému pocítaci k penosu soubor nebo k pouzití kameru jako pocítacové kamery pro webové konference. Pipojte kameru k pocítaci skrze USB pipojení nebo USB kabel jako na obrázku. Pectte si , , USB pipojení" v 4. 3. 4, kde naleznete více informací o pipojení k pocítaci. -17- Cesky -18- Cesky Zacházení s kamerou Tuto sekci si pectte, abyste se dozvdli, jak pouzívat kameru. Ovládání tlacítek kamery Vsechna tlacítka se nachází na horní a zadní cásti kamery. Zadní cást Pehrávání / displej Menu Tlacítko Pedeslý a Zoom OK tlacítko Vrchní cást Spoust´ Spínac Tlacítko Dalsí a Zoom -19- Cesky Prohlédnte si spodní tabulku, která obsahuje popis funkcí kazdého tlacítka. Tlacítko Název Display (Zobrazení) Funkce Stisknte k odstranní ikonek z LCD displeje Stisknte znovu k obnov ikonek Stisknte a drzte tlacítko ke vstupu do rezimu pehrávání Stisknte k zobrazení menu Picture Menu (Obrázky), Playback (pehrávání) nebo Video Stisknte a drzte k zobrazení menu Mode (rezim) Pouzívejte Prev k zvtsení v rezimu Prev(pedesl Photo nebo Video ý)/ Pouzívejte Next ke zmensení Next(dalsí) v rezimu Photo nebo Video & Zoom Pouzívejte Prev k zvtsení velikosti obrázku v rezimu Playback (pehrávání) Pouzívejte Next ke zmensení velikosti obrázku v rezimu Playback (pehrávání) OK Stisknte ke zvolení zvýraznné polozky menu. (Spínac) Spous Stisknte k vyfocení fotografie v rezimu Photo (Fotoaparát) Stisknte k zacátku/ukoncení nahrávání v rezimu Video -20- Cesky 3. 2 O LED Následující tabulka vysvtluje význam svtélek LED. Rezim fotoaparátu Pední LED Zadní LED (C) Zadní LED (Z) Zapnuto Samospous Spous. Blesk nabíjení ­ -{}-* ­ ­ ­ ­ ­ --{}-{}-* ­ Popis: LED se rozsvítí a pak zhasne blikající LED ­ stálé LED 3. 3 Pouzití LCD displeje kamery LCD displej kamery je mozno pouzít ke slození obrázk, videí, kontrole obrázk a videí uschovaných v pamti a k navigaci v menu. Ikonky ukazující soucasnou konfiguraci jsou také zobrazeny na LCD displeji. 3. 3. 1 Zmny LCD displeje Mzete se rozhodnout, ze si nepejete zobrazovat ikonky na LCD displeji. K prohlízení malých obrázk videí nebo fotografií stisknte OK. K pehrávání videa: -27- Cesky - K spustní videa stisknte spous -K pevinutí videa dopedu stisknte spous jest jednou -K pozastavení pehrávání videa stisknte spous jest jednou 3. 6. 3 Zobrazení informací o souboru Základní informace jsou zobrazeny pi prohlízení v rezimu Pehrávání pro kazdý obrázek nebo video. K zapnutí nebo vypnutí tchto informací pouzívejte tlacítko Display. K odstranní vsech informací z displeje znovu stisknte tlacítko displeje. K optovnému zobrazení informací stisknte tlacítko jest jednou. Poznámka:Video soubory ukazují pouze základní informace. Opakované stisknutí tlacítka je znovu obnoví. 3. 6. 4 Pouzití rezimu prohlídky malých obrázk Standardní nastavení znamená, ze kazdý obrázek je pi pehrávání zobrazen v plné velikosti. Na obrazovce je ale mozno zobrazit najednou sest malých obrázk. Zapnte kameru a pekontrolujte, ze je v rezimu pehrávání. K zobrazení sesti malých obrázk stisknte tlacítko OK. K zobrazení vybraného obrázku v plné velikosti stisknte tlacítko OK. 3. 6. 5 Prohlízení slideshow Kamera má i funkci slideshow. [. . . ] Windows XP/ME/2000 jsou operacní systémy, kde stací zaízení pipojit, a které si nevyzadují manuální instalaci ovladace. Po instalaci ovladace a pipojení kamery se pam kamery a jakékoli nainstalované mini SD karty zobrazí jako Przkumníku Windows jako Pamti. Soubory mohou být pemísovány stejným zpsobem jako u obycejných disk. Pocítacová kamera Pi pouzití kamery s pocítacem nebo jako webcamu budete se vsemi operacními systémy (Windows XP/ME/2000/98SE) muset nainstalovat ovladace. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-46NX720

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-46NX720 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag