Návod k použití SONY BRAVIA KDL-46HX925

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-46HX925. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-46HX925 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-46HX925.


SONY BRAVIA KDL-46HX925 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (32454 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-46HX925 (3312 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-46HX925

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Dalsí informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích píslusných pro danou zemi na www. nokia. com. Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Eseries, E61i, Navi a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiované výrobky a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. Reprodukce, penos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném svolení spolecností Nokia. [. . . ] Po ukoncení pipojení se pístroj vrátí do profilu, ve kterém byl ped pouzitím rezimu pro penos dat. kabel. Bluetooth Tento pístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 1. 2 podporující následující profily: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, SIM Access Profile a Basic Imaging Profile. Pro zajistní vzájemného provozu mezi ostatními pístroji podporujícími technologii Bluetooth pouzívejte schválená píslusenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zaízení, zda je jejich pístroj kompatibilní s tímto pístrojem. © 2007 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. 50 Moznosti pipojení Technologie Bluetooth umozuje bezdrátové pipojení mezi elektronickými zaízeními do vzdálenosti 10 metr. Pipojení Bluetooth lze pouzít k posílání obrázk, videa, text, vizitek, poznámek z kalendáe, nebo k bezdrátovému pipojení k zaízením vyuzívajícím technologii Bluetooth, napíklad k pocítacm. Protoze zaízení pracující s technologií Bluetooth komunikují prostednictvím rádiových vln, nemusí být vás pístroj a ostatní zaízení v pímé viditelnosti. Dv zaízení musí být pouze vzdálena maximáln 10 metr od sebe, i kdyz propojení mze být ruseno pekázkami jako jsou stny nebo jinými elektronickými zaízeními. Zahájení pouzívání pipojení Bluetooth V nkterých místech mze být pouzití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgán nebo provozovatele sluzeb. Funkce pouzívající technologii Bluetooth nebo umozující spustní podobných funkcí na pozadí v prbhu pouzívání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snizuje její zivotnost. Zvolte Menu > Pipojení > Bluetooth. Chcete-li aktivovat Bluetooth, stisknte soucasn modré funkcní tlacítko a tlacítko Ctrl. Informace o kódu a dalsí pokyny naleznete v uzivatelské pírucce k danému píslusenství. Chcete-li pipojit pístroj ke zvukovému píslusenství, zapnte píslusenství stisknutím vypínacího tlacítka. Vsechna práva vyhrazena. Moznosti pipojení píslusenství se k pístroji pipojí automaticky. Jinak otevete Spárované pístroje, pejdte na píslusenství a zvolte Volby > Pipojit se. Indikátory pipojení Bluetooth Bluetooth je aktivní. Kdyz ikona bliká, pístroj se pokousí pipojit k jinému zaízení. Kdyz je ikona trvale zobrazena, pipojení Bluetooth je aktivní. Párování pístroj Ped párováním si vytvote vlastní kód (1 az 16 císlic) a domluvte se s uzivatelem druhého pístroje, který musí pouzít stejný kód. Zaízení bez uzivatelského rozhraní mají pevný kód. Kód potebujete pouze tehdy, pokud se pipojujete k zaízení poprvé. Spárování a autorizace pipojení zrychlují a usnadují pipojování, protoze pipojování spárovaných zaízení nemusíte pi kazdém pipojování potvrzovat. Kód pro vzdálený pístup k SIM kart musí obsahovat 16 císlic. Pístroj zacne vyhledávat zaízení Bluetooth v dosahu. [. . . ] Potenciáln výbusná prostedí jsou casto, ale ne vzdy, viditeln oznacena. Patí mezi n: podpalubí lodí, prostory pro pevázení nebo ukládání chemikálií, vozidla pouzívající kapalné ropné plyny (nap. propan a butan) a prostory, kde je v atmosfée zvýsená koncentrace chemikálií nebo malých cástic napíklad zrnka, prach nebo kovové cástecky. Tísová volání Provádní tísového volání: Dlezité: Bezdrátové telefony, vcetn tohoto pístroje, pracují na bázi rádiových signál, bezdrátových a pozemních sítí a uzivatelem programovaných funkcí. Z tohoto dvodu není mozné zarucit pipojení za vsech podmínek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-46HX925

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-46HX925 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag